iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
 • ماده - واحده - بعضی از مواد قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ به شرح زیر اصلاح میشود :
  • بند - 1 - قسمت اخیر متن ماده ۳ بعد از جمله صادر خواهد نمود به شرح زیر اصلاح میشود : وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره برداری از منابع مذکور رأسا یا با تاسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند همچنین اجازه دارد نسبت به راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب به ترتیب فوق عمل نماید .
  • بند - 2 - تبصره زیر به عنوان تبصره ۷ به ماده ۳۵ اضافه میشود :
   • تبصره - 7 - حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه ای واقع بین هشت پر و آستارا برای هر هکتار ۲۰۰۰۰ ریال تعیین میگردد .
  • بند - 3 - مواد ۳۷ و ۳۸ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور لغو و به جای آن یک ماده و چهار تبصره زیر به عنوان ماده ۳۷ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ تصویب میشود .
   • ماده - 37 - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر جلگه ای و بیشه های طبیعی را برحسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاه های کشور و همچنین وزارت کشاورزی به منظور تاسیس ایستگاه های کشاورزی واگذار کند و برای رفع نیازمندی های مربوط به وظایف اصلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیات وزیران مجانا واگذار کند . اراضی واگذار شده به استثنای اراضی که به بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل اجاره و یا انتقال به غیر نمیباشد و در صورتی که در مدت پنج سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد به وزارت منابع طبیعی مسترد میشود .
    • تبصره - 1 - واگذاری اراضی به موسسات آموزشی عالی و علمی و دانشگاه ها از طریق وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد .
    • تبصره - 2 - واگذاری اراضی موردنیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان ۴ هکتار با شرایط مذکور در این ماده بلامانع است .
    • تبصره - 3 - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود به منظور افزایش سطح زیر کشت و توسعه فعالیت های کشاورزی در هر یک از استان های گیلان و مازندران حداکثر تا مساحت پانصد هکتار از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر جلگه ای شمال را برای واگذاری به شرکت های سهامی زراعی رود پیش واقع در استان گیلان و سمسکنده واقع در استان مازندران را مجانا در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار دهد . اراضی واگذاری به شرکت های مزبور قابل انتقال به غیر نیست و در صورت عدم احتیاج یا انحلال هر یک از شرکت های مذکور به وزارت منابع طبیعی مسترد میشود .
    • تبصره - 4 - محدودیت این ماده شامل مقررات ماده ۵ قانون تاسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سد ها و ماده ۵۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن نخواهد بود .
  • بند - 4 - کلمه مکرر از عنوان ماده ۳۸ مکرر قانون مذکور حذف میگردد .