iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - تعاریف
  • ماده - 1 - در این دستورالعمل تعاریف ذیل در معانی مربوط به کار میرود :
   • بند - 1 - جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی : مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشا نباتی ( مانند درخت ، درختچه ، نهال ، علوفه ، علف و خزه ) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است .
   • بند - 2 - نهالستان ها : جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد .
   • بند - 3 - مراتع : اعم است از مشجر و غیر مشجر .
    • بند - الف - مرتع مشجر : اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود مشروط به آن که حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از ۵۰ متر مکعب و در سایر مراتع ایران بیش از ۲۰ متر مکعب باشد .
    • بند - ب - مرتع غیر مشجر : زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود . اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند .
   • بند - 4 - طرح مرتع داری : مجموعه اقداماتی که به منظور اعمال مدیریت مراتع با هدف حفظ ، ا حیا ، توسعه و بهره برداری صحیح در محدوده های معینی از مراتع کشور توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور تدوین و تصویب میشود و برای اجرا در چارچوب قوانین موجود به مجریان واگذار میگردد .
   • بند - 5 - اراضی مستحدثه : زمین هایی است که در نتیجه پسروی آب دریاها ، دریاچه ها ، و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد .
   • بند - 6 - اراضی ساحلی : زمین هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد .
   • بند - 7 - اراضی دولتی : اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از اراضی موات و اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده باشد اعم از طریق اصلاحات ارضی ، خالصه ، مجهول المالک و غیره ، و نیز اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا موسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است .
   • بند - 8 - اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی : مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی میباشد و جهت تولید انبوه براساس ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واگذار میگردد .
   • بند - 9 - نیرو های متخصص : فارغ التحصیلان آموزشگاه ها ، هنرستان ها ، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی ، دامپزشکی و امور آب ، دام و آبزیان میباشند . جوانان روستائی فاقد شغل و بی زمین و کم زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می گیرند .
   • بند - 10 - اراضی قابل تخصیص : اراضی منابع ملی و دولتی که برابر « دستورالعمل ضوابط و شرایط شناسایی ، استعدادیابی ، تعیین کاربری و تخصیص اراضی » مشخص شده و قابل تخصیص و واگذاری خواهد بود .
   • بند - 11 - کارآفرینان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت های آن ها ایجاد فرصت های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانائی لازم در امور طرح های تولیدی میباشند .
   • بند - 12 - ا حیا و تبدیل به احسن : عبارت است از عملیات اجرایی موردنیاز طرح های مختلف طرح های تولیدی میباشند .
   • بند - 13 - شروع بهره برداری : زمانیکه عملیات اجرایی طرح و تبدیل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و مورد تایید مرجع واگذاری قرار گرفته باشد .
   • بند - 14 - طرح های اقتصادی : عبارت است از طرح های مدون زراعی و باغبانی ، تحقیقاتی ، آموزشی ، خدماتی ، تولیدی و صنعتی کشاورزی موضوع ماده ۷۵ مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد .
   • بند - 15 - حریم روستا : مقدار زمین موات ( اعم از مرتع و غیره ) اطراف روستا که عرفا به مصالح و منابع آن وابسته بوده و برای انتفاع و رفع نیاز های طبیعی مورد استفاده اهالی قرار میگیرد به نحوی که اگر از استفاده از آن منع شوند نوعا دچار زحمت و مشکل گردند .
   • بند - 16 - طرح مدون : عبارت است از مجموعه اطلاعات فنی ، مالی ، اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی که در قالب گزارشات مطالعاتی گردآوری و تدوین گردیده است .
   • بند - 17 - عرف محل : میزان زمینی است که درآمد حاصل از آن برای تامین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد .
   • بند - 18 - مبناء واگذاری اراضی موضوع این دستورالعمل : مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه اصلاح لایحه قانونی واگذاری و ا حیا اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی .... تنفیذی در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه میباشد که در این دستورالعمل به اختصار مواد «۳۱»، «۳۲»، «۷۰»، «۷۵»، «۸۴» و «۱۰۸» نامبرده میشود .
 • فصل - دوم - ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی
  • ماده - 2 - به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی برای ایجاد و توسعه طرح های مصوب واحد های دامداری ، پرورش طیور و آبزیان و تاسیسات وابسته به آن ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی و نیز طرح های اقتصادی زراعی و باغبانی موضوع مواد ۳۱، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۸ کمیسیونی در استان متشکل از اعضا زیر تحت عنوان کمیسیون طرح های کشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده میشود تشکیل میگردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل اتخاذ تصمیم نماید . الف ) رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان رییس کمیسیون ب ) رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی ج ) نماینده استاندارد ) مدیرکل منابع طبیعی ه ) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون و ) رییس سازمان / معاون / مدیرکل / مدیر ذی ربط حسب مورد متناسب با نوع طرح ز ) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی
   • تبصره - 1 - جلسات کمیسیون با حضور رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود و حضور اعضا در جلسه قابل تفویض به غیر نمیباشد .
   • تبصره - 2 - مدیریت امور اراضی موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز مصوبه کمیسیون را کتبا به متقاضی ابلاغ نماید . نامبرده مکلف است به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نماید . در صورت عدم مراجعه ، مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولین جلسه کمیسیون میباشد .
   • تبصره - 3 - دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان ( مدیریت امور اراضی ) مستقر میباشد .
  • ماده - 3 - کلیه اراضی منابع ملی و دولتی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط میباشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن ها مطلقا ممنوع است : الف ) جنگل ها و بیشه های طبیعی ب ) مراتع عمومی از حریم روستا ها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است ج ) نهالستان های عمومی د ) پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی ه ) حریم قانونی تاسیسات دولتی و ) راه های مسیر ایل کوچ نشین ها و حریم مربوط به آن ها
   • تبصره - - - واگذاری اراضی موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ در مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت ، مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ ممنوع میباشد .
  • ماده - 4 - واگذاری اراضی به متقاضیان موضوع این فصل در اجرای مواد ۳۱ و ۷۵ به صورت اجاره ، ماده ۱۰۸ به صورت قرارداد بیع و ماده ۷۰ به صورت رایگان خواهد بود و تصمیم گیری در خصوص تعیین موقعیت و مساحت ، متناسب با طرح مصوب یا مدون و سایر شرایط مربوط به آن در اختیار کمیسیون میباشد .
   • تبصره - 1 - در اجرای مقررات این فصل صرفا آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و نیز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نسبت به آن ها اجرا شده و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورتمجلس تفکیک ثبتی باشد واگذار خواهد شد .
   • تبصره - 2 - پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع ) به استناد تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان ذی حق پروانه چرا براساس آیین نامه اجرایی شماره ۳۳۶۳۹/ ت ۲۶۹۴۵ ه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط خواهد بود و اداره کل منابع طبیعی مکلف است پس از تعیین تکلیف دارندگان ذی حق پروانه چرا اراضی آزاد شده را به مدیریت امور اراضی تخصیص دهد .
  • ماده - 5 - واگذاری اراضی ملی و دولتی به عشایر ( کانون اسکان ) با رعایت ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن توسط کمیسیون انجام میگردد .
  • ماده - 6 - دریافت تقاضا ، تشکیل پرونده ، اخذ گواهی قابل تخصیص بودن و اعلام وضعیت اراضی ملی و دولتی موضوع واگذاری منضم به نقشه دارای مقیاس مناسب و مختصات جغرافیایی با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تایید اداره منابع طبیعی و مدارک مشروحه در ماده ۷، تکمیل پرونده ، ارایه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوطه به عهده دبیرخانه کمیسیون ( مدیریت امور اراضی ) میباشد .
  • ماده - 7 - شرایط و مدارک موردنیاز متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی :
   • بند - 1 - درخواست کتبی متقاضی
   • بند - 2 - جواز تاسیس یا موافقت اصولی از سوی مراجع ذی ربط
   • بند - 3 - طرح مصوب و یا مدون دارای برنامه زمان بندی اجرای طرح
   • بند - 4 - اساسنامه شرکت ، آگهی ثبت ، آخرین تغییرات ثبتی شرکت و مسئولیت ها در صورتی که تشکل حقوقی باشد .
   • بند - 5 - تعهدنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی ( مدیرعامل و هیات مدیره ) در دستگاه های دولتی و عدم شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ به استثناء اعضایی که عضویت آن ها در مجامع عمومی ، هیات های مدیره ، شورا های موسسات و شرکت های دولتی به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و شغل سازمانی میباشد .
   • بند - 6 - گواهی امکان تامین آب کافی صادره از واحد های ذی ربط وزارت نیرو به استثنای طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار که براساس مقررات و آیین نامه مربوطه اقدام میشود .
   • بند - 7 - سایر گواهی ها و استعلام ها حسب مورد در صورت لزوم .
   • تبصره - 1 - در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه ای با تصویب کمیسیون حداکثر یک صد (۱۰۰) متر مربع برابر قرارداد داخلی به مدت حداکثر (۳) سه ماه تحویل میگردد و پس از اخذ مجوزات قانونی و ارایه پروانه بهره برداری از چاه محفوره ، اراضی موردنیاز طرح واگذار میگردد .
   • تبصره - 2 - مدیرعامل و اعضا هیات مدیره اناث شرکت باید حداقل دارای ۱۸ سال سن و یا متاهل باشند . داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای مدیرعامل و اعضا هیات مدیره ذکور و همچنین برای اشخاص حقیقی ذکور الزامی است .
  • ماده - 8 - پس از تصویب تقاضا در کمیسیون ، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفترخانه اسناد رسمی منعکس و مدیر امور اراضی نسبت به امضا قرارداد اجاره اقدام مینماید .
   • تبصره - 1 - محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (۶) این دستورالعمل با قید حدود اربعه و مساحت توسط نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی طی صورتجلسه ای مطابق فرم پیوست به مستاجر تحویل داده میشود .
   • تبصره - 2 - مدیریت امور اراضی موظف است علاوه بر تکالیفی که به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر میباشد مراتب را به نحو مقتضی پیگیری و با توجه به گزارش عوامل نظارتی در کمیسیون مطرح و براساس تصمیم کمیسیون نسبت به تمدید یا عدم قرارداد اجاره اقدام نماید .
   • تبصره - 3 - در صورتی که پس از انقضا مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل از طریق موجر ( مدیریت امور اراضی ) جهت تعدیل اجاره بهاء و تمدید قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ کتبی نشده باشد در زمان مراجعه ، مدیریت امور اراضی می بایست با توجه به نظریه اخذ شده از کمیسیون و استعلام قیمت منطقه ایاز اداره امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعدیل اجاره بها و انعقاد قرارداد اجاره رسمی منوط به اینکه اجاره بها تعیین شده از اجاره سنوات گذشته کمتر نباشد اقدام نماید .
   • تبصره - 4 - سازمان جهاد کشاورزی استان مجاز است اراضی ملی و دولتی تخصیص یافته را با موافقت کمیسیون برای مطالعه و طراحی و یا مطالعات تکمیلی و آماده سازی اراضی مجتمع های تولیدی و طرح های ا حیا و توسعه کشاورزی به صورت موقت و برای مدت معین وفق نمونه فرم پیوست به موسسات و شرکت های ذی صلاح اختصاص دهد .
  • ماده - 9 - اجاره بها سالانه اراضی واگذار شده برای طرح های موضوع این فصل حداقل معادل ده درصد (10%) و حداکثر معادل ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) زمان واگذاری توسط کمیسیون تعیین میگردد .
  • ماده - 10 - کمیسیون نسبت به واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر ها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر .... مصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی بررسی و تصمیم گیری مینماید .
  • ماده - 11 - در رابطه با دریافت اجاره بها آن دسته از اراضی منابع ملی و دولتی که واگذاری های آن ها مورد موافقت کمیسیون های واگذاری مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به قرارداد اجاره رسمی نشده به شرح ذیل اقدام میشود :
   • بند - الف - در صورتی که اجاره بها تعیین شده توسط مجری طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد ، برای مهلت باقیمانده قرارداد اجاره رسمی تنظیم میگردد .
   • بند - ب - هرگاه اجاره بها تعیین شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد ، مدیریت امور اراضی مکلف است اجاره بها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلی کمیسیون تعدیل و با تنظیم قرارداد اجاره ( عادی ) دریافت و برای مدت باقیمانده ، قرارداد اجاره رسمی منعقد نماید .
   • بند - ج - پرونده اراضی منابع ملی و دولتی که به استناد مصوبات کمیسیون های واگذاری ، بنا به دلایلی بدون قرارداد اجاره تحویل و تحول شده باشد مجددا در کمیسیون های واگذاری مطرح و پس از تعیین اجاره بها براساس ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) دوره بهره برداری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام میگردد .
   • بند - د - پرونده اراضی منابع ملی و دولتی که تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل به استناد مصوبات کمیسیون های واگذاری ، مورد موافقت قرار گرفته و لیکن مجری بدون قرارداد اجاره و صورتمجلس تحویل و تحول راسا اراضی مذکور را در اختیار گرفته و عملیات اجرایی طرح مصوب را شروع کرده باشد مجددا در کمیسیون مطرح و اجاره بها سالیانه حداقل معادل هشتاد درصد (80%) ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) فعلی از زمان مصوبه اولیه تعیین و مدیریت امور اراضی با مجری طرح قرارداد اجاره تنظیم مینماید .
  • ماده - 12 - مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 31 به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح حداقل یک سال و حداکثر پانزده سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات ، با تصویب کمیسیون تمدید میگردد . در مورد قرارداد های بیش از سه سال ، میزان اجاره بهاء هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون تعدیل میگردد .
   • تبصره - 1 - مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 75، حداقل پنج سال و حداکثر سی (30) سال تعیین و هر پنج سال یک بار در صورت معتبر بودن جواز تاسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات ، تمدید و میزان اجاره بها توسط کمیسیون تعدیل میگردد .
   • تبصره - 2 - اجاره بها اراضی توسط مستاجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و رسید آن تحویل مدیریت امور اراضی میشود .
  • ماده - 13 - در صورتی که مستاجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک یا موسسه اعتباری براساس قوانین و مقررات و با ارایه گزارش توجیهی مدت قرارداد را کافی نداند مدت مذکور بنا به درخواست کتبی بانک یا موسسه اعتباری و تایید کمیسیون اصلاح میگردد .
  • ماده - 14 - موارد اولویت در واگذاری اراضی به متقاضیان از سوی کمیسیون به شرح زیر لازم الرعایه میباشد :
   • بند - الف - افراد بی زمین ، کم زمین و روستائیان بیکار ساکن در محل .
   • بند - ب - متخصصان و کارآفرینان بخش کشاورزی با اولویت ساکنین محل .
   • بند - ج - افراد با تجربه یا فارغ التحصیلان در رشته های مرتبط با طرح .
   • بند - د - کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال ، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی .
   • بند - ه - سایر اشخاص واجد شرایط .
   • تبصره - 1 - واجدین شرایط این ماده که جزء ایثارگران و یا تحصیل کرده های کشاورزی و منابع طبیعی ساکن در محل هستند و تعاونی ها و تشکل های کشاورزی و تولیدی در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند .
   • تبصره - 2 - اولویت بند ( الف ) در مواردی که عرصه مورد واگذاری مستعد کشت برای زراعت و باغبانی ( غیر از طرح های اقتصادی موضوع ماده 75) باشد لازم الاجرا است و در اینصورت توسط شورای هیات هفت نفره واگذاری زمین هر استان و متناسب با تعداد متقاضیان واجد شرایط ساکن در محل و در حد عرف محل ، اتخاذ تصمیم مینماید .
  • ماده - 15 - به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار میگردد و واگذاری مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداری رسیدن طرح مصوب قبلی ( با تائید دستگاه ذی ربط و یا واحد صادرکننده جواز تاسیس ) و یا با تشخیص ضرورت و موافقت کمیسیون ذی ربط امکانپذیر میباشد .
   • تبصره - - - در صورتی که مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب کننده طرح خواستار توسعه اراضی واگذار شده به مجری طرح باشد بنا به تشخیص کمیسیون ، اراضی به مجری طرح واگذار میشود .
  • ماده - 16 - مرجع تصویب واگذاری اراضی طرح های کشاورزی و اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان ( موضوع ماده 108)، کمیسیون موضوع ماده 2 میباشد .
   • تبصره - - - واگذاری زمین به کارآفرینان و متخصصان پس از آگهی در جراید رسمی و کثیرالانتشار و اطمینان از تامین آب کافی امکانپذیر میباشد .
  • ماده - 17 - کلیه واگذاری های قبل از ابلاغ این دستورالعمل در اراضی منابع ملی و دولتی و قرارداد های منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره بها یا تجدید قرارداد و در صورت اجرای کامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعایت مقررات مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد .
  • ماده - 18 - واگذاری اراضی به منظور اجرای طرح های مختلف تولیدی موضوع این دستورالعمل به دامداران و مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایر ذی حق منوط به اصلاح طرح مرتع داری و یا اصلاح و ابطال پروانه بهره برداری و لغو حق بهره برداری میباشد .
   • تبصره - 1 - میزان اراضی واگذاری به هر یک از مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایر ذی حق در صورت اصلاح طرح و یا ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رایگان و انتقال قطعی منوط به اجرای طرح میباشد .
   • تبصره - 2 - در صورت ابطال پروانه بهره برداری به هر خانوار بهره بردار حداکثر تا سه برابر عرف محل فقط برای یک بار در یکی از مناطق ییلاق یا قشلاق زمین واگذار میشود .
  • ماده - 19 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحت های بیش از پنج (5) هکتار در استان های گیلان ، مازندران ، تهران و گلستان ( اراضی خارج از حاشیه اترک تا حوزه گرگان رود ) و بیش از یک صد و پنجاه (150) هکتار در سایر استان ها ، مناطق و اراضی حاشیه شمال استان گلستان ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان میباشد .
   • تبصره - 1 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های اقتصادی ( زراعت باغبانی ) موضوع ماده 75 به ازای هر نفر حداکثر پنجاه (50) هکتار و در قالب تشکل های تولیدی متناسب با تعداد سهامداران حداکثر پانصد (500) هکتار و بیش از مساحت مذکور با رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان میباشد .
   • تبصره - 2 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به متخصصان و کارآفرینان ( موضوع ماده 108) به صورت فردی حداقل پنجاه (50) و حداکثر دویست و پنجاه (250) هکتار و در قالب تشکل های کارآفرین متناسب با طرح مربوطه و میزان اشتغال زائی و تعداد سهامداران و تخصص آن ها حداکثر دو هزار (2000) هکتار با رعایت مفاد این دستورالعمل میباشد .
   • تبصره - 3 - واگذاری اراضی ملی و دولتی در قالب مجتمع های تولیدی و کشاورزی دارای طرح مصوب حداکثر تا پانصد (500) هکتار که مشتمل بر تعدادی از قطعات واگذاری های جزء بوده از شمول این ماده مستثنی میباشد .
  • ماده - 20 - میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان با توجه به طرح مصوب یا مدون با رعایت تبصره های 1 و 2 ذیل ماده 19 و موافقت اصولی ( یا جواز تاسیس ) ارایه شده ، توسط کمیسیون تعیین میگردد .
 • فصل - سوم - ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های غیر کشاورزی
  • ماده - 21 - به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های مصوب غیر کشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضا زیر تحت عنوان کمیسیون طرح های غیر کشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده میشود تشکیل میگردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل اتخاذ تصمیم نماید . الف ) استاندار یا معاون وی به عنوان رییس کمیسیون . ب ) رییس سازمان جهاد کشاورزی . ج ) رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی . د ) بالاترین مقام مسئول دستگاه یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان . ه ) مدیرکل منابع طبیعی . و ) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون .
   • تبصره - 1 - جلسات کمیسیون با حضور رییس کمیسیون و چهار (4) عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود و حضور اعضا در جلسه قابل تفویض به غیر نمیباشد .
   • تبصره - 2 - اراضی موردنیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن تابع قوانین و مقررات خاص است و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه به ترتیب از طریق تبصره های 1 و 5 ذیل ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاه ها و موسسات مذکور متقاضی زمین به صورت بلاعوض و یا با حق استفاده نباشند ، در صورتی که در موافقتنامه متبادله دستگاه های دولتی و در مورد موسسات عمومی غیر دولتی و عام المنفعه با رعایت مقررات مربوط برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی ، بودجه و اعتبارات لازم برای تامین اراضی پیش بینی شده باشد ، واگذاری اراضی با رعایت ضوابط این دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امکانپذیر خواهد بود .
   • تبصره - 3 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع های تولیدی ، صنعتی و خدماتی مصوب انجام و کمیسیون حتی المقدور از واگذاری های پراکنده خودداری نماید .
   • تبصره - 4 - چنانچه در قوانین موضوعه کشور مقرراتی برای تامین اراضی موردنیاز طرح های مرتبط با وظایف دستگاه های اجرایی پیش بینی شده باشد ، با رعایت مقررات مذکور و ضوابط این دستورالعمل اقدام خواهد شد .
  • ماده - 22 - مجریان طرح ها ملزم میباشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی حداکثر 25% سطح مورد واگذاری را متناسب با طرح و آب موجود با تشخیص کمیسیون برای درختکاری منظور و ایجاد نمایند .
  • ماده - 23 - مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 32 به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح حداقل یک سال و حداکثر پانزده سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات ، با تصویب کمیسیون قابل تمدید میباشد .
   • تبصره - - - اجاره بها سالانه اراضی واگذار شده برای طرح های موضوع این فصل حداقل معادل بیست درصد (20%) و حداکثر معادل ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) زمان واگذاری توسط کمیسیون تعیین میگردد . در مورد قرارداد های بیش از سه سال ، میزان اجاره بهاء هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون تعدیل میگردد .
  • ماده - 24 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیر کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منوط به ارایه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تاسیس از دستگاه های ذی ربط میباشد .
   • تبصره - - - کمیسیون میتواند برای احداث شهرک های صنعتی موافقت اولیه خود را اعلام ، و اراضی موردنظر را به صورت موقت و برای مدت معین بدین منظور تخصیص دهد . در این مدت متقاضی به هیچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه موردنظر را نخواهد داشت و واگذاری قطعی بعد از ارایه مصوبه هیات وزیران صورت می پذیرد .
  • ماده - 25 - هرگونه اصلاح تصمیم کمیسیون های موضوع فصول 2 و 3 این دستورالعمل با رعایت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود .
  • ماده - 26 - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیر کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحت های بیش از سه (3) هکتار در استان های گیلان ، مازندران ، تهران ، گلستان ( اراضی خارج از حاشیه اترک تا حوزه گرگان رود ) و شهر های شیراز ، اصفهان ، تبریز ، اهواز ، مشهد ، کرج و بیش از یک صد (100) هکتار در سایر استان ها ، مناطق و اراضی حاشیه شمال استان گلستان ، ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان میباشد .
  • ماده - 27 - مدیریت امور اراضی موظف است برای اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضی به میزان سطوح مقرر در ماده (19) و تبصره های ذیل آن و ماده (26) این دستورالعمل مراحل عملیاتی اقدام هر پرونده را همراه نظریه کمیسیون های مربوط به سازمان امور اراضی گزارش نماید .
  • ماده - 28 - در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرح های موضوع مواد 19 و 26 این دستورالعمل نیازی به تائید و صدور مجدد سازمان امور اراضی نمیباشد و مدیریت امور اراضی می بایست بنا بر تائید مرجع واگذار کننده زمین و با رعایت تبصره ذیل این ماده نسبت به تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید .
   • تبصره - - - مبنای تعیین اجور در زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره ، قیمت منطقه ای زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره میباشد .
  • ماده - 29 - کمیسیون موظف است در اجرای این فصل از دستورالعمل مفاد تبصره های 2 و 3 ماده «2»، مواد «3» و «4» و تبصره ذیل آن ها ، مواد «6» و «7» و «8» و تبصره های ذیل آن ها و مواد «10» و «11» و تبصره 2 ذیل ماده «12» و مواد «13» «14»، و ماده «15» و تبصره ذیل آن و ماده «17»، از فصل دوم را رعایت نماید .
 • فصل - چهارم - نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی
  • ماده - 30 - در صورت درخواست مجری طرح ، کمیسیون مجاز است در مورد انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی طرح های مصوب به استناد مواد 70، 75، 84، 108 و قانون استفساریه ماده 108 مصوب 3/11/1385 مجلس شورای اسلامی براساس شرایط ذیل اقدام نماید :
   • بند - الف - زمین واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 و 75 طبق قرارداد پس از اجرا و یا به بهره برداری رسیدن کامل طرح مصوب و تایید عوامل نظارتی موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و تایید مراجع صادرکننده جواز تاسیس یا موافقت اصولی توسط هیات کارشناسی ذیل ، تقویم و برای واریز به مستاجر اعلام میگردد . 1) کارشناس سازمان جهاد کشاورزی . 2) کارشناس دارای رتبه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی حسب مورد و با معرفی سازمان های مذکور . 3) کارشناس رسمی ذی ربط دادگستری . 4) کارشناس سازمان امور اقتصادی و دارایی .
    • تبصره - 1 - تادیه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی برعهده مستاجر میباشد . انتخاب کارشناسان مذکور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومی با وزارت جهاد کشاورزی میباشد .
    • تبصره - 2 - تقویم اراضی براساس قیمت روز اراضی ملی و دولتی همجوار طرح و بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری مجری طرح که در عرصه هزینه شده باشد صورت می پذیرد .
    • تبصره - 3 - پس از وصول صورتجلسه تقویم ، مدیریت امور اراضی مکلف است نتیجه تقویم را حداکثر ظرف مدت 20 روز به صورت کتبی به مستاجر ابلاغ نماید . اعتبار تقویم اراضی از تاریخ ابلاغ به مستاجر ، حداکثر شش ماه میباشد .
    • تبصره - 4 - در صورت اعتراض مستاجر ، ارزیابی مجدد توسط سه نفر از کارشناسان رسمی ذی ربط دادگستری انجام میگیرد و تادیه حق الزحمه کارشناسان نیز به عهده وی میباشد .
    • تبصره - 5 - انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی نسبت به آن دسته از طرح هایی که قبلا مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوی وزیر یا مقام مجاز از سوی ایشان صادر شده باشد با رعایت مقررات مربوط ، پس از تصویب کمیسیون ذی ربط امکانپذیر میباشد .
    • تبصره - 6 - انتقال قطعی اراضی منوط به رعایت سایر مفاد این ماده و تبصره های آن و مستلزم افراز و تفکیک ثبتی قطعه مورد واگذاری بوده و این امر در هنگام معرفی متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی انجام خواهد شد . کلیه هزینه های متعلقه برعهده متقاضی میباشد .
    • تبصره - 7 - امضا اسناد انتقال اراضی ملی و دولتی توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان منوط به پرداخت مال الاجاره معوقه و کل بهای اراضی از سوی مستاجر میباشد .
    • تبصره - 8 - کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به عهده متقاضی میباشد .
   • بند - ب - انتقال قطعی اراضی در موارد ذیل با رعایت قوانین مربوطه و مفاد این دستورالعمل انجام میگیرد :
    • بند - 1 - فروش اراضی واگذار شده در اجرای ماده 31 برای ایجاد مجتمع های دامپروری به استناد تبصره ذیل ماده 110 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به قیمت منطقه ای و با اقساط پنج ساله صورت میگیرد .
    • بند - 2 - واگذاری زمین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت احداث طرح های مسکونی روستایی پس از ارایه طرح هادی ، مستند به قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب 28/2/1379 مجلس شورای اسلامی به صورت رایگان بوده و انتقال قطعی منوط به انجام طرح میباشد .
    • بند - 3 - به استناد بند 9 قسمت ( الف ) ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ، واگذاری اراضی جهت احداث مجتمع های خدمات رفاهی در جاده های کشور به صورت رایگان میباشد .
    • بند - 4 - اراضی موردنیاز شهرک های صنعتی دولتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرک های صنعتی براساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 11/3/1376 مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون حمایت از نواحی صنعتی روستایی مصوب 20/7/1384 مجلس شورای اسلامی از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه ای در اختیار شرکت مذکور قرار میگیرد .
    • بند - 5 - واگذاری اراضی غیر کشاورزی خارج از حریم شهر ها موردنیاز سازمان تربیت بدنی و بخش خصوصی و تعاونی به منظور احداث و توسعه اماکن و فضای ورزشی مورد تایید سازمان مذکور ، پس از اجرای کامل طرح به ترتیب به صورت رایگان و قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قسمت دوم بند « ج » ماده 117 قانون برنامه چهارم صورت میگیرد .
    • بند - 6 - واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران و مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایری با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم ( تنفیذی ماده 20 قانون برنامه چهارم )، رایگان خواهد بود .
    • بند - 7 - فروش اراضی موضوع ماده 108 براساس مقررات و آیین نامه اجرایی مربوط میباشد .
  • ماده - 31 - اراضی واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 که مطابق طرح مصوب اجرا و ا حیا شده باشد چنانچه در زمان انتقال قطعی داخل محدوده و حریم شهر ها واقع شده باشند . براساس مفاد تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میشود .
  • ماده - 32 - رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی پس از بررسی مدارک و مستندات توسط مدیریت امور اراضی با تصویب کمیسیون های موضوع مواد 2 و 21 و در مهلت اعتبار تقویم صورت می پذیرد . تبصره کمیسیون ذی ربط مجاز است در مورد طرح های موضوع مواد 31 و 32 و 75، حسب مورد مستند به ماده 84 و ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 75 و ضوابط این فصل حداکثر تا 50 درصد برای طرح های موضوع این دستورالعمل تخفیف اعمال نماید .
  • ماده - 33 - عوامل موثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی موضوع ماده 32 این دستورالعمل به شرح ذیل و جدول مربوط عبارتند از :
   • بند - الف - عوامل قهری و حوادث غیر مترقبه : چنانچه مجری یا مجریان طرح ها به علت حادث شدن عوامل قهری و غیر مترقبه از قبیل ( زلزله ، سیل ، خشکسالی ، آفات و امراض و ...) بنا به ارایه گواهی از ستاد حوادث غیر مترقبه استان متحمل ضرر و زیان شده باشند . از حداکثر پانزده درصد (15%) تخفیف بهره مند خواهند شد .
   • بند - ب - نحوه انجام تعهدات : طرح هایی که زودتر از برنامه زمان بندی شده به بهره برداری رسیده حداکثر (6) درصد ، پرداخت به موقع دیون از حداکثر (1 درصد )، ایجاد امکانات زیربنایی ( چنانچه محل اجرای طرح فاقد امکانات زیربنایی مانند راه ، آب ، برق و ... باشد و مجری طرح با سرمایه گذاری از محل اعتبارات تسهیلاتی طرح و یا با سرمایه شخصی ، امکانات مذکور را با تائید دستگاه یا واحد مربوطه فراهم نموده باشد ) و یا فضای سبز ( حداکثر 5 درصد ) مجموعا از 12 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد .
   • بند - ج - اشتغال زائی طرح : در طرح های کشاورزی به ازای هر نفر شاغل یک درصد تخفیف و در طرح های غیر کشاورزی به ازای هر سه نفر شاغل یک درصد تخفیف و حداکثر از 7 درصد بهره مند خواهد شد .
    • تبصره - - - طرح های آموزشی و فرهنگی از 7 درصد تخفیف اشتغال زایی بدون احتساب تعداد اشتغال بهره مند خواهند شد .
   • بند - د - ایثارگران : برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر از 5 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد .
   • بند - ه - وضعیت منطقه اجرای طرح : طرح های اجرا شده در مناطق کمتر توسعه یافته از 7 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد .
   • بند - و - فارغ التحصیلان رشته مرتبط با طرح : به ازای عضویت هر نفر فارغ التحصیل رشته مرتبط با طرح ، یک درصد و حداکثر از 4 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد . امتیاز این بند علاوه بر امتیاز مندرج در بند ( ج ) میباشد .
  • جدول - عوامل موثر در تخفیف - ردیف عوامل مؤثر درصد 1 عوامل قهری و حوادث غیر مترقبه 15 2 نحوه انجام تعهدات 12 3 اشتغال زائی 7 4 ایثارگران 5 5 وضعیت منطقه اجرای طرح 7 6 فارغ التحصیلان رشته مرتبط با طرح 4 جمع جمع درصد 50
 • فصل - پنجم - سایر موارد
  • ماده - 34 - مدیریت امور اراضی موظف است مصوبات کمیسیون های موضوع این دستورالعمل را اجرا نموده و گزارش عملکرد فعالیت ها را مطابق فرم های مربوط تهیه و به سازمان امور اراضی ارسال نماید .
  • ماده - 35 - حفاظت از اراضی که براساس دستورالعمل استعدادیابی ، برای واگذاری تخصیص یافته تا زمان تحویل به متقاضی به عهده اداره کل منابع طبیعی میباشد .
  • ماده - 36 - این دستورالعمل در مورد کلیه واگذاری های موضوع مواد «31»، «32»، «70»، «75» و «108» قابل اجرا بوده و در مواردی که نسبت به موضوعی ترتیب خاصی در این دستورالعمل پیش بینی نشده باشد ملاک عمل آیین نامه های اجرایی مصوب مربوطه میباشد و در صورت عدم احصا و وجود موارد ابهامی در این دستورالعمل نظر وزیر جهاد کشاورزی ملاک عمل خواهد بود .
  • ماده - 37 - نظارت بر نحوه اجرای طرح های مصوب موضوع این دستورالعمل تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن میباشد .
   • تبصره - 1 - دبیرخانه کمیسیون های موضوع مواد 2 و 21 این دستورالعمل ( مدیریت امور اراضی ) موظف است بطور مستمر گزارش اقدامات مربوط به هیات نظارت و عوامل نظارتی موضوع قانون فوق الذکر را از دبیرخانه هیات نظارت اخذ و در راستای انجام مفاد این دستورالعمل مورد بهره برداری قرار دهد .
   • تبصره - 2 - اختیارات و اقدامات هیات نظارت نافی وظایف و اختیارات مرجع واگذاری اراضی نمیباشد و مرجع مذکور موظف است در چارچوب قرارداد های منعقده با مجریان طرح ها نسبت به اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای مفاد اقدام لازم معمول نمایند .
  • ماده - 38 - قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره (1) ماده 33 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به شرح نمونه پیوست آیین نامه اجرایی قانون مذکور خواهد بود و نمونه قرارداد بیع پیوست و نیز فرم های ضمیمه ، جز لاینفک این دستورالعمل میباشد .
  • ماده - 39 - دستورالعمل اصلاحی شماره 011/19754 مورخ 27/10/1383 طرح طوبی ، مبنا و مرجع واگذاری زمین نبوده و ناظر بر اعطای تسهیلات و هدایت های فنی مجریان طرح ها و رعایت اصول صحیح کشت گونه های مشمول طرح فوق میباشد و کماکان مفاد آن لازم الرعایه خواهد بود .
  • ماده - 40 - از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی ، تولیدی و طرح های غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه 11515/020 مورخ 19/4/1385 ملغی میباشند .
  • ماده - 41 - این دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد .
 • قرارداد - بیع - این قرارداد در اجرای بند ( ه ) قسمت چهارم ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/9/1379 هیات وزیران تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه ... به منظور اجرای طرح های تولیدی اقتصادی ، با شرایط زیر منعقد میگردد :
  • ماده - 1 - طرفین قرارداد : این قرارداد فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جهاد کشاورزی استان ) با نمایندگی آقای فرزند دارای شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفینامه شماره مورخ صادره از به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی که در این قرارداد مرجع واگذاری نامیده میشود از یک طرف و دریافت کننده زمین :
   • بند - الف - آقای فرزند دارای شماره شناسنامه متولد صادره از
   • بند - ب - شرکت / موسسه ثبت شده در دفتر ثبت شرکت های به شماره که مرکز اصلی آن است با نمایندگی آقای فرزند دارای شماره شناسنامه که برطبق اساسنامه شرکت حق امضا این قرارداد را دارا میباشد به عنوان متعهد و خریدار که در این قرارداد ( مجری طرح ) نامیده میشود از طرف دیگر با رعایت مفاد سایر شرایط مندرج در این قرارداد منعقد میگردد . نشانی کامل مرجع واگذاری : نشانی کامل مجری طرح :
  • ماده - 2 - موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات ا حیا و تبدیل به احسن زمین موضوع قرارداد توسط مجری طرح و تعهد مرجع واگذاری به انتقال قطعی زمین پس از اتمام ا حیا کل اراضی و دریافت کل ثمن معامله ، بنابراین ارکان موضوع قرارداد عبارتند از :
   • بند - الف - مورد معامله : عبارت از واگذاری تمامیت / قسمتی از قطعه زمین اراضی ملی / دولتی به مساحت هکتار / متر مربع تحت پلاک فرعی از اصلی واقع در روستای بخش شهرستان استان با حدود اربعه : شمالا جنوبا شرقا غربا که در نقشه پیوست قرارداد ترسیم و ابعاد آن مشخص شده و با امضا این قرارداد به تصرف مجری طرح درآمده است .
   • بند - ب - عملیات ا حیا و تبدیل به احسن : مجری طرح متعهد و مکلف است مطابق مندرجات طرح تولیدی مصوب پیوست این قرارداد ( که جز لاینفک قرارداد میباشد ) و در مدت تعیین شده نسبت به عملیات ا حیا و تبدیل به احسن زمین موصوف با رعایت شروط مندرج در این قرارداد بطور کامل اقدام نماید .
   • بند - ج - ثمن ( قیمت ): قیمت زمین موضوع قرارداد مبلغ ( به اعداد ) ریال معادل مبلغ ( به حروف ) ریال میباشد که پس از اجرای طرح و همزمان با شروع دوره بهره برداری از تاریخ الی به اقساط مساوی اخذ خواهد شد و مجری طرح موظف است مبلغ مذکور را به حساب اعلام شده از ناحیه مرجع واگذاری واریز و اصل فیش پرداختی را تحویل نماید و مرجع واگذاری نیز پس از دریافت آخرین قسط و اتمام ا حیا کل اراضی پس از کسب مجوز لازم ، نسبت به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح اقدام خواهد نمود .
  • ماده - 3 - شروط قرارداد و تعهدات طرفین :
   • بند - 1 - مدت اجرای طرح و اتمام عملیات ا حیا و تبدیل به احسن از تاریخ تنظیم این قرارداد سال هجری شمسی است که مجری طرح موظف و متعهد است ظرف این مدت اراضی موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح تولیدی مصوب ا حیا و عمران نماید .
   • بند - 2 - مجری طرح حق تبدیل ، تغییر کاربری ، تفکیک ، افراز ، انتقال اعیان به اشخاص ثالث ، فروش و انتقال حقوق تصرفی خود را جزا یا کلا به هیچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاری کتبا و با پذیرش شرایط موردنظر مرجع واگذاری .
   • بند - 3 - در صورتی که بنا به تشخیص مرجع واگذاری ، مجری طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام ننماید قرارداد بیع منفسخ و اراضی عینا به دولت مسترد میگردد در صورتی که به دلایل مختلفی مجری در مهلت مقرر موفق به اجرای طرح و اتمام ا حیا اراضی نشده باشد بایستی حداکثر ظرف مدت 2 ماه دلایل خود را کتبا به مرجع واگذاری اعلام نماید تشخیص عذر موجه در صلاحیت مرجع واگذاری است .
   • بند - 4 - پس از ا حیا کامل طرح مجری طرح از مرجع واگذاری درخواست مینماید از اجرای عملیات طرح بازدید و ا حیا و تبدیل به احسن زمین را تأئید نماید . در صورتی که طبق گزارش مأمورین اعزامی توسط مرجع واگذاری ، طرح به مرحله اجرا کامل رسیده باشد مرجع واگذاری نسبت به تأئید آن اقدام و در این زمان ، دوره بهره برداری آغاز و همزمان با شروع این دوره مجری طرح موظف است نسبت به پرداخت بهای اراضی مطابق اقساط تعیین شده اقدام نماید و پس از پرداخت آخرین قسط ، مرجع واگذاری متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعی مورد معامله به مجری طرح پس از کسب مجوز لازم اقدام نماید .
   • بند - 5 - در صورتی که مجری طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در این قرارداد تعلل و یا تخلف ورزد ، با توجه به شرایط ضمن عقد ، اخطاریه در دو نسخه تهیه و یک نسخه آن به وسیله پست سفارشی به نشانی مجری طرح مذکور در این قرارداد ارسال خواهد شد و این نامه در حکم ابلاغ میباشد در صورتی که بانک ها در قرارداد مذکور بنحوی مشارکت داشته باشند نسخه ایاز اخطاریه یا اعلامیه برای بانک وام دهنده نیز ارسال خواهد شد .
   • بند - 6 - چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاری وجود داشته و یا کشف شود که دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح بشود مرجع واگذاری میتواند قرارداد بیع را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد واگذاری خارج نماید در اینصورت قرارداد بیع نسبت به باقی اراضی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مجری طرح شود . خسارات وارده براساس نظریه سه نفر کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب مرجع واگذاری تعیین میگردد . هزینه کارشناسان به عهده مجری طرح میباشد که در اینصورت حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارات وارده و دستمزد کارشناسی از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت میباشد تخلف مجری طرح از این بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود .
   • بند - 7 - مرجع واگذاری حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجری طرح در مراحل مختلف اجرای طرح ، بر عملیات اجرایی جهت آماده سازی اعم از حفر چاه ، انتقال آب و ایجاد شبکه های مختلف آبیاری و سایر تعهدات مجری در طرح پیشنهادی نظارت نماید در صورتی که مطابق بند 3 فوق الذکر در مدت زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل ننماید قرارداد بیع تنظیمی فسخ شده تلقی میگردد .
   • بند - 8 - نمایندگان مرجع واگذاری که حکم مأموریت بازدید از طرح را دارند با ارایه حکم مربوطه مجازند به محدوده اراضی مورد قرارداد ( جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح ) وارد شده و عملیات اجرایی طرح مصوب را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتیجه ارزیابی و نظارت را حداکثر ظرف مدت 15 روز به مجری طرح کتبا ابلاغ و مجری طرح نیز مکلف است حداکثر ظرف 15 روز دلایل تاخیر در عملیات اجرایی را به مرجع واگذاری اعلام نماید .
   • بند - 9 - در صورت تمایل مجری طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری ، کلیه بانک های کشور مکلفند اراضی و اعیان طرح های موضوع این آیین نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند . مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرار داده و در صورت فسخ معامله ، بانک مرتهن با پذیرش تعهدات مجری طرح ، قائم مقام مجری طرح خواهد بود .
   • بند - 10 - خسارت وارده ناشی از تخلف مجری طرح در اجرای صحیح این قرارداد و به تشخیص کارشناس مرجع واگذاری قابل مطالبه است .
   • بند - 11 - ایجاد هرگونه تغییرات در شرکت موضوع این قرارداد نظیر تغییر شرکاء ، نقل و انتقال سهام ، کاهش سرمایه ، ادغام یا انحلال شرکت ممنوع است مگر با اجازه کتبی و قبلی مرجع واگذاری ، تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود .
   • بند - 12 - در صورت فسخ قرارداد ، مجری طرح موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به عودت زمین و رفع ید آن اقدام نماید و آن را به همان صورت که در ابتدا تحویل گرفته ( از نظر مساحت و حدود ) به مرجع واگذاری تحویل نماید در صورت تاخیر در تخلیه و تحویل ظرف مدت مذکور مرجع واگذاری میتواند با صدور اجراییه نسبت به خلع ید از مجری طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تاسیسات و ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیر منقول بلامعارض مجری طرح ، استیفا نماید . مجری طرح به موجب همین قرارداد تشخیص و تعیین میزان بدهی توسط کارشناس منتخب مرجع واگذاری را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هرگونه ایراد و اعتراض و ادعائی را از خود سلب و ساقط نموده است .
    • تبصره - 1 - در صورتی که مرجع واگذاری به تمام یا قسمتی از اعیان و تاسیسات موجود در اراضی مورد واگذاری ، احتیاج داشته باشد . مراتب را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ فسخ قرارداد ، کتبا به مجری طرح ابلاغ مینماید . در اینصورت بهاء اموال مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرجع واگذاری پس از وضع بدهی ها و خسارات حاصله به شرح بند 12 یاد شده ، به مجری طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعیانی به اشخاص ثالث از سوی مجری طرح ، وکیل ( مرجع واگذاری ) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعیانی ها از طریق مراجع صلاحیت دار و بعد از صدور حکم قطعی نسبت به انتقال تاسیسات و اعیانی ها به نام خود و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید .
    • تبصره - 2 - نشانی همان است که در این قرارداد درج شده در صورت تغییر ، مجری طرح مکلف است کتبا به مرجع واگذاری اطلاع دهد .
   • بند - 13 - مجری طرح در تمام موارد زیر و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم ، مرجع واگذاری را وکیل بلاعزل خود با اختیارات تامه لازمه قرار داده است .
    • بند - الف - در صورتی که به تشخیص مرجع واگذاری مجری طرح و شریک او ( بانک ها و موسسات اعتبار دهنده ) متفقا یا منفردا برخلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکنند و اراضی مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجری طرح به موجب این قرارداد به مرجع واگذاری اختیار می دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن اشخاص دیگری به جای وی اقدام و معادل پنجاه درصد سرمایه گذاری انجام شده توسط مجری طرح را به قیمت روز یا قیمت تمام شده ( هر کدام که کمتر باشد ) به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد پس از کسر بدهی های بانکی ، مالیات و غیره به مجری طرح مسترد نماید .
    • بند - ب - تخلف مجری طرح از هر یک از شروط فوق و استنکاف وی از انجام به موقع تعهدات ، موجب فسخ قرارداد از ناحیه مرجع واگذاری میباشد و تشخیص مرجع واگذاری در مورد اجرا یا عدم اجرا طرح در موعد مقرر ، لزوم یا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع ید از مستاجر و تعیین جانشین و تقویم و ارزیابی سرمایه گذاری انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجری طرح و نیز سایر مواردی که در این قرارداد تشخیص موضوع به عهده مرجع واگذاری گذاشته شده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مجری طرح به موجب این شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است .
  • ماده - 4 - این قرارداد در 4 ماده و 13 بند ( شرط ) تنظیم گردیده و در تاریخ به امضا طرفین رسیده است . امضا نماینده مرجع واگذاری امضا مجری طرح
 • صورتجلسه - تحویل و تحول اراضی ملی و دولتی - در اجرای تبصره یک ماده 8 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی ، موضوع ابلاغیه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ کمیسیون موضوع فصل دوم / فصل سوم دستورالعمل در تاریخ میزان هکتار / متر مربع از اراضی پلاک فرعی اصلی واقع در بخش شهرستان جهت اجرای طرح با حدود اربعه مندرج در کروکی یا نقشه مربوطه به شرح زیر : شمالا شرقا جنوبا غربا به موجب این صورتجلسه تحویل شرکت / آقای / خانم گردید .
  • بند - شرایط - اراضی مزبور از تاریخ لغایت به مدت سال در اختیار شرکت / آقای / خانم قرار میگیرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبه کمیسیون یاد شده برای اجرای طرح فوق الاشاره اقدام گردد .
   • بند - 1 - چنانچه در اجرای مقررات قانون واگذاری ، زمین تحویلی بلااستفاده بماند و یا مجری طرح به تعهدات خود عمل ننماید . اراضی موصوف به مدیریت جهاد کشاورزی مسترد میشود و تحویل گیرنده حق هرگونه ادعایی را در این زمینه از خود سلب مینماید .
   • بند - 2 - پس از تحویل و تحول مسئولیت حفاظت و نگهداری اراضی تحویلی از هر حیث برعهده تحویل گیرندة زمین میباشد .
   • بند - 3 - زمین تحویل شده صرفا برای اجرای طرح پیش بینی در بند صورتجلسه کمیسیون صدرالذکر بوده و در صورت گزارش هیات نظارت مبنی بر عدم اجرای تعهدات توسط مجری و لغو مصوبه واگذاری ، هیچگونه ادعا یا اعتراضی از ناحیه مجری طرح پذیرفته نخواهد بود .
   • بند - 4 - هرگونه انتقال قطعی اراضی یا تمدید قرارداد منوط به کسب مجوز جداگانه از کمیسیون طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی میباشد . نام و امضا تحویل گیرنده : نام و امضا تحویل دهنده :
 • صورتجلسه - تخصیص اراضی به موسسه / شرکت - در اجرای تبصره 4 ماده 8 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی ، دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ کمیسیون موضوع فصل دوم / سوم دستورالعمل در تاریخ مساحت هکتار / متر مربع از اراضی پلاک فرعی اصلی و به شماره ورقه مالکیت بخش شهرستان روستای مطابق نقشه پیوست به مدت از تاریخ لغایت برای مطالعه و طراحی و یا مطالعات تکمیلی و آماده سازی اراضی مجتمع های تولیدی و طرح های ا حیا و توسعه کشاورزی به موسسه / شرکت تعرفه و تخصیص می یابد .
  • بند - 1 - این صورتجلسه صرفا برای تخصیص اراضی به منظور فوق به موسسه / شرکت مذکور بوده و از نظر واگذاری فاقد هرگونه اعتبار قانونی میباشد .
  • بند - 2 - سازمان جهاد کشاورزی در مدت یاد شده از واگذاری اراضی تخصیصی به اشخاص غیرخودداری خواهد نمود .
  • بند - 3 - هرگونه عملیات اجرایی و زیربنایی غیر از اقدامات پیش بینی شده در طرح فوق الذکر در عرصه تخصیص یافته ، تخلف از مفاد این صورتجلسه محسوب و قابل پیگرد قانونی است . نام و نام خانوادگی و امضا نماینده موسسه / شرکت نام و نام خانوادگی و امضا نماینده سازمان جهاد کشاورزی یا مدیریت امور اراضی