iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - تعریف اصلاحات بکار برده شده در این آیین نامه بشرح زیر میباشد :
  • بند - الف - اراضی بیابانی : اراضی خشک و نیمه خشک و نیمه مرطوبی است که فاقد پوشش گیاهی پایا بوده و یا پوشش گیاهی طبیعی دایمی آن به میزانی است که بهره برداری از آن در شرایط طبیعی مقرون به صرفه و صلاح نباشد .
  • بند - ب - اراضی کویری : اراضی کویری پست ترین نقاط اراضی بیابانی است که دارای سخت ترین شرایط محیطی بوده و به طور طبیعی توان تولید بیولوژیکی نداشته باشند .
  • بند - ج - طرح اجرایی : طرح اجرایی مجموعه مدونی است حاوی شناخت ، مطالعه ، برنامه ریزی ( نظم زمانی و مکانی کلیه اقدامات ) و بیلان که مطابق این آیین نامه در قالب طرح های درختکاری ، بوته کاری ، مرتع داری ، آبخیزداری و یا تلفیق آن ها با رعایت استعداد اراضی و استراتژی توسعه پایدار کشور توسط سازمان جنگل ها و مراتع تهیه میگردد .
  • بند - د - واگذاری : واگذاری در این آیین نامه اعم است از : 1- واگذاری موقت که در قالب عقد اجاره میباشد . 2- واگذاری قطعی که به مفهوم انتقال قطعی و در قالب عقد بیع میباشد .
  • بند - ه - اشخاص : منظور از اشخاص در این آیین نامه اشخاص حقیقی و حقوقی تابع جمهوری اسلامی ایران است .
  • بند - و - ایثارگران : منظور از ایثارگران مصادیق مندرج در تبصره یک ماده یک قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 1373 میباشد .
  • بند - ز - طرح مصوب : طرحی است که در چهارچوب طرح اجرایی تهیه شده و از نظر فنی توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور مورد بررسی و تایید قرار میگیرد .
  • تبصره - - - تشخیص اراضب بیابانی و کویری براساس تعاریف فوق بعهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور است و دستورالعمل توسط سازمان مزبور تهیه و پس از تصویب وزیر جهاد سازندگی جهت اجرا ابلاغ میگردد .
 • ماده - 2 - طرح های اجرایی براساس مطالعات و بررسی کارشناسی لازم برای مناطق مستعد و مناسب توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور تهیه و به تصویب وزارت جهاد سازندگی خواهد رسید . در این طرح ها سطح قابل واگذاری ، نوع و میزان آن ، امکانات و نهاده ها و تعهدات دولت و سهم مشارکت متقاضیان تعیین میشود .
 • ماده - 3 - میزان اراضی قابل واگذاری و مدت اجاره به اشخاص موضوع این آیین نامه جهت اجرای طرح های درختکاری ، بوته کاری ، مرتع داری و آبخیزداری متناسب با طرح مصوب به تشخیص سازمان جنگل ها و مراتع کشور تعیین خواهد شد .
  • تبصره - - - حداکثر میزان اراضی قابل واگذاری به هر شخص به صورت موقت یا قطعی ، ده هزار هکتار میباشد .
 • ماده - 4 - وزارت نیرو بنا به درخواست وزارت جهاد سازندگی به منظور تامین آب طرح های مصوب موضوع این آیین نامه که هت اجرا نیاز به استحصال آب های سطحی و زیرزمینی دارند ، مجوز لازم را به شرح زیر صادر مینماید :
  • بند - الف - در مورد طرح های مصوب واقع در مناطقی که برداشت آب در آن مناطق بلامانع است ، وزارت نیرو مطابق طرح های مصوب اجازه بهره برداری را با رعایت مقررات مربوط به نام مجری طرح صادر مینماید .
  • بند - ب - در مورد آن دسته از طرح های مصوب که در آن ها سازه های مناسب آبی جهت تغذیه منابع آب توسط هرز آب های پیش بینی و اجرا میشود ، وزارت نیرو بنا به درخواست مجری طرح به منظور تأمی آب موردنیاز برای شرب و نگهداری طرح ، متناسب با میزان آبی که ذخیره میشود ، مجوز بهره برداری بنام مجری طرح صادر مینماید .
  • بند - ج - در مورد آن دسته از طرح های مصوب که صرفا برای ایجاد پوشش گیاهی با هدف حفظ آب و خاک منطقه ، نیاز به بهره برداری از منابع آب دارند ، پروانه بهره برداری که در هر حال مدت آن از هشت سال تجاوز نخواهد کرد ، به نام وزارت جهاد سازندگی صادر مینماید .
 • ماده - 5 - اراضی موردنیاز طرح های مصوب مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب وزیر جهاد سازندگی می رسد ، در قالب عقد اجاره به متقاضیان واگذار میشود .
  • تبصره - 1 - نمونه قرارداد های موضوع این آیین نامه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار خواهد گرفت .
  • تبصره - 2 - مدت اجاره اراضی متناسب با طرح مصوب میباشد و اشخاص طرف قرارداد باید سالانه معادل یک درصد ارزش معاملاتی اراضی در زمان انعقاد قرارداد اجاره را به عنوان اجاره را به عنوان اجاره اراضی ، به دولت پرداخت نمایند .
 • ماده - 6 - نظارت بر حسن اجرای طرح های موضوع این آیین نامه به عهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور بوده و در صورتی که اشخاص طرف قرارداد براساس جدول زمانیطرح نسبت به اجرای فعالیته های پیش بینی شده اقدام ننمایند ، وزارت جهاد سازندگی از از طریق سازمان جنگل هاو مراتع کشور میتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .
 • ماده - 7 - واگذاری قطعی اراضی موضوع این آیین نامه به اشخاص طرف قرارداد منوط به ارایه درخواست کتبی آن ها بعد از اجرای طرح و ارایه گزارش کارشناس ناظر و تایید سازمان جنگل ها و مراتع کشور و گذشت حداقل پنج سال از تاریخ واگذاری موقت ، میباشد .
  • تبصره - - - واگذاری قطعی اراضی موضوع این آیین نامه به قیمت معاملاتی زمان انعقاد آخرین قرارداد اجاره ، صورت خواهد گرفت .
 • ماده - 8 - چنانچه اشخاص طرف قرارداد تقاضای افزایش مدت یا تغییر و اصلاح طرح را بنمایند ، مراتب با رعایت مفاد این آیین نامه توسط سازمان ها جنگل ها و مراتع کشور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب ، به موجب متمم قرارداد عمل خواهد شد .
 • ماده - 9 - درآمد های ناشی از اجرای این آیین نامه به حساب خاصی که نزد خزانه افتتاح شده یا میشود واریز و معادل آن از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی میشود ، در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خو . اهد گرفت تا منحصرا در اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و انجام امور زیربنایی و آبخیزداری در مناطق مربوط به مصرف برسد .
 • ماده - 10 - کلیه هزینه های تنظیم سند اجاره و انتقال اراضی به هنگام واگذاری موقت و قطعی به عهده اشخاص طرف قرارداد ( متقاضی ) میباشد . هزینه های مذکور جزء هزینه های طرح محسوب خواهند شد .
 • ماده - 11 - اعمال اصلاحات موردنیاز در این آیین نامه با پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیات وزیران میسر خواهد بود . معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی