iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
 • ماده - واحده - ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 14/ 3/1354 به شرح ذیل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق میگردد :
  • ماده - 33 - به منظور نظارت بر اجرا طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرا طرح های موضوع مواد (31) و (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و ا حیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیات سه نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی ، مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل میگردد و در موارد خلاف بین نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد . تصمیمات هیات با اکثریت آرا معتبر بوده و آرا صادره این هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح خواهد بود .
   • تبصره - 1 - متن قرارداد در آیین نامه اجرایی ، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیات وزیران تمام قرارداد های فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود .
   • تبصره - 2 - کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزرا وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیما و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استان ها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده یا اجرا طرح به میزان کمتر از چهل درصد (40%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز و غیر متجانس با طرح مصوب بوده باشد ، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل میگردد بدون اخذ هزینه دادرسی ، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره ، تمدید و تعیین مهلت برای اجرا طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رای صادر مینماید . رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی میباشد . مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریور ماه سال 1387 میباشد . واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیر مستقیم جهت مصارف شهرک های صنعتی ، شهرک های مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیر دولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمیباشد .
   • تبصره - 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است رای قاضی و تصمیم نهایی هیات مبنی بر فسخ ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاه های مذکور مکلفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور اقدام نمایند .
   • تبصره - 4 - در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرا طرح نموده باشد به هنگام تقویم ، بهای روز با أخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تامین اعتبار و استرداد آن ها اقدام نماید .
   • تبصره - 5 - واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذکور در بند ( الف ) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد .
   • تبصره - 6 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط رییس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد .