iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - حداکثر مبلغ ظرفیت کاری پیمانکاران دارای صلاحیت براساس آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مصوب شماره 48013/ ت 23251 ه مورخ 11/12/1381 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن میباشد .
  • بند - 2 - مانده ظرفیت کاری مجاز ( مبلغ ظرفیت آزاد ) بایستی برابر یا بیشتر از رابطه زیر باشد . 4/3 * آخرین سقف نصاب معاملات توسط ابلاغ شده * ( برآورد براساس آخرین فهرست بهای منتشره ) بزرگ تر یا مساوی ( مبلغ ظرفیت آزاد ) سقف نصاب معاملات متوسط ابلاغی سال آخرین فهرست بها شرکت پیمانکاران صاحب صلاحیت در مناقصه و ارزیابی کیفی به شرط داشتن مبلغ ظرفیت آزاد در رشته مربوطه مجاز میباشد .
  • بند - 3 - ارجاع کار بیش از حداکثر ظرفیت محاسبه شده فوق براساس بند " پ " ماده (23) آیین نامه اجرایی بند " ج " ماده (12) قانون برگزاری مناقصات حداکثر (25%) با تایید کمیته فنی بازرگانی دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود .
  • بند - 4 - به استناد مصوبه شماره 63007/ ت 23331 ه مورخ 19/12/1381 هیات وزیران ، در کار هایی که موضوع آن ها در بر گیرنده چند رشته مختلف باشد در صورتی که مبالغ برآوردکار در رشته فرعی براساس آخرین فهرست بها کمتر از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ برآورد کل کاربراساس همان فهرست بها و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه چهار در همان رشته فرعی باشد ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام میشود .
  • بند - 5 - حداکثر مبلغ ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران براساس تاریخ اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار ثابت بوده و تا زمان اخذ گواهینامه جدید تغییر نمیکند . مانده ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران ( مبلغ ظرفیت آزاد ) برحسب تعداد و مبلغ قرارداد های در دست اجرای آن ها محاسبه میشود . لذا کارفرمایان محترم باید در فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی و ارجاع کار مبلغ ظرفیت آزاد پیمانکاران در پایگاه اطلاع رسانی http :// pmn . mporg . ir را ملاک عمل قرار دهند .