iranmatikanlogo
logo
 • بند - 2 - شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالا ها و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران ، به شرح زیر است :
  • قسمت - 1 - کارگزاران دارای رتبه ( ب ) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه میتوانند با کسب مجوز از سازمان در هر دو گروه کالا های فلزی و کالا های پتروشیمی به طور همزمان ، به فعالیت کارگزاری بپردازند .
  • قسمت - 2 - کارگزاران دارای رتبه ( ج ) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه میتوانند با کسب مجوز از سازمان در یک گروه کالا از دو گروه کالا های فلزی و کالا های پتروشیمی به فعالیت کارگزاری بپردازند .
  • قسمت - 3 - کارگزاران دارای رتبه ( د ) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه میتوانند با کسب مجوز از سازمان در گروه کالا های کشاورزی ، اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران و معاملات قرارداد های آتی به فعالیت کارگزاری بپردازند .
 • بند - 3 - موافقت اصولی برای اعطای مجوز های موضوع بند 2 فوق پس از کسب رتبه های لازم و با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهاد های مالی و تایید ریاست سازمان اعطا خواهد شد . شرکت کارگزاری پس از کسب این موافقت اصولی حداکثر دو ماه فرصت خواهد داشت تا شرایط تعیین شده برای شروع فعالیت مربوطه را احراز نماید . این مهلت با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهاد های مالی و ذکر دلایل و موافقت ریاست سازمان حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است . در صورت عدم احراز شرایط شروع فعالیت در مهلت های مقرر ، موافقت اصولی صادره از درجه ی اعتبار ساقط خواهد شد .
 • بند - 4 - شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران که قبل از تاریخ این مصوبه مجوز معاملات کالا های پذیرفته شده در بورس کالای ایران را کسب نموده اند نیز موظف اند ، در ارزیابی های دوره ای حداقل امتیازهای مذکور در بند (2) فوق را حسب مورد کسب نمایند . در غیر اینصورت مطابق بند (5) با آنان رفتار خواهد شد .
 • بند - 5 - هر شرکت کارگزاری که مجوز فعالیت خود را براساس بند (2) فوق دریافت داشته ، موظف است در طول فعالیت خود ، رتبه موردنظر را حفظ نماید ؛ در غیر اینصورت موضوع جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی ارجاع میگردد . مرجع رسیدگی میتواند مجوز فعالیت صادره را تعلیق کرده و برای شرکت کارگزاری مهلتی که از 6 ماه تجاوز نخواهد کرد برای کسب رتبه مربوطه تعیین نماید . در صورت عدم کسب رتبه مربوطه در مهلت یاد شده ، مرجع رسیدگی میتواند مجوز فعالیت صادره را لغو نماید .
 • بند - 6 - مصوبه یک صد و یازدهمین جلسه هیات مدیره سازمان در مورخ 1387/6/12 و سایر مصوبات مغایر با بند های فوق لغو میگردد .