iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - اصطلاحات و واژه هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ هیات مدیرة سازمان بورسو اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن تعریف شده اند ، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند . واژه های دیگر دارای معانی زیر میباشند :
  • بند - 1 - بازار پایه : از جمله بازار های فرابورس است که معاملات آن براساس ضوابط این دستورالعمل انجام میشود .
  • بند - 2 - دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات : دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ هیات مدیرة سازمان بورسو اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن است .
   • تبصره - - - مرحله نظارت : دوره زمانی پس از حراج تک قیمتی است که طی آن فرابورس اقدام به بررسی و تایید معاملات انجام شده مینماید .
 • ماده - 2 - انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه منوط به درج نام اوراق بهادار در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس میباشد .
 • ماده - 3 - عرضه اولیه اوراق بهادار در بازار پایه به روش بازگشایی نماد موضوع فصل یازدهم دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات انجام میشود . کلیه وظایف و اختیارات هیات پذیرش در این خصوص به کمیته عرضه واگذار میگردد .
 • ماده - 4 - معاملات اوراق بهادار مورد معامله در بازار پایه ، روزانه با انجام ۵ حراج تک قیمتی پی در پی با مراحل زیر انجام میشود .
  • بند - 1 - مرحله پیش گشایش
  • بند - 2 - مرحله حراج تک قیمتی
  • بند - 3 - مرحله نظارت
   • تبصره - - - طول زمان هر یک از مراحل فوق و دامنه نوسان قیمت در معاملات بازار پایه توسط هیات مدیرۀ فرابورس تعیین میگردد .
 • ماده - 5 - در بازار پایه صرفا سفارش محدود قابل اجرا بوده و استفاده از کد معاملات گروهی نیز در این بازار مجاز نمیباشد .
 • ماده - 6 - در صورتی که ظن دستکاری قیمت یا استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات بازار پایه وجود داشته باشد ، فرابورس میتواند معاملاتی را که با نوسان غیر عادی قیمت یا حجم غیر عادی انجام شود ، تایید ننماید .
 • ماده - 7 - معاملات عمدۀ بازار پایه بصورت عرضۀ یکجا و در بازار سوم فرابورس انجام شده و تابع مقررات آن بازار میباشند .
  • تبصره - 1 - بلوک های سهام شرکت های مورد عرضه در بازار پایه که بیشتر از ۱۰۰ هزار سهم و کمتر از حد نصاب معاملات عمده باشند با درخواست کارگزار عرضه کننده و پس از موافقت کمیته عرضه ، در بازار سوم فرابورس قابل عرضه میباشند .
  • تبصره - 2 - در صورتی که بخشی از سهام شرکت های مورد عرضه در بازار پایه دارای امتیاز خاص یا محدودیت ویژه ای باشند و بنا به تشخیص کمیته عرضه معامله آن در بازار خرد امکانپذیر نباشد ، معاملات آن بخش با هر حجمی در بازار سوم فرابورس انجام خواهد شد .
 • ماده - 8 - نماد معاملاتی اوراق بهادار مورد معامله در بازار پایه حداقل یک روز قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و قبل از برگزاری جلسة هیات مدیره ای که طی آن مقرر است در خصوص اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شود ، متوقف میگردد .
 • ماده - 9 - در صورت عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود حسابرس نسبت به صورت های مالی سالیانه و میان دوره ای ، حسب تشخیص فرابورس یا سازمان نماد معاملاتی اوراق بهادار مورد معامله در بازار پایه فرابورس متوقف میگردد .
 • ماده - 10 - بازگشایی نمادهای متوقف شده مطابق مواد ۸ و ۹ این دستورالعمل تابع ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات میباشد .
 • ماده - 11 - در صورتی که معاملات اوراق بهادار در بازار پایه مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت باشد ، فرابورس میتواند رأسا یا به موجب اعلام سازمان نماد معاملاتی اوراق بهادار را متوقف نماید . بازگشایی نماد معاملاتی پس از بررسی های لازم حسب مورد به تشخیص فرابورس یا سازمان خواهد بود .
 • ماده - 12 - انجام معامله توافقی سهام مورد معامله در بازار پایه با موافقت کمیته عرضه امکانپذیر است . جهت انجام معامله توافقی کارگزار باید اسامی خریدار و فروشنده را به همراه حجم و قیمت اوراق بهادار به فرابورس ارایه نماید . در صورت موافقت کمیته عرضه معامله مورد درخواست توسط کارگزار در سامانه معاملاتی ثبت میشود .
  • تبصره - - - در صورت موافقت کمیته عرضه ، معاملات توافقی میتواند در خارج از دامنه نوسان قیمت بازار پایه انجام شود .
 • ماده - 13 - در خصوص انتشار اطلاعات معاملات اوراق بهادار در بازار پایه ، اطلاعات موضوع موارد ۳ ،۵ ،۶ ،۷ ، ۸ ، ۹، ۱۰ و ۱۱ بند ( الف ) و موارد ۱، ۴، ۵ بند ( ب ) مادۀ ۲ دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط فرابورس ایران ( شرکت سهامی عام ) قابل انتشار نمیباشد .
 • ماده - 14 - معاملات بازار پایه در خصوص موارد تصریح نشده در این دستورالعمل ، تابع مقررات مرتبط در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات و سایر مصوبات هیات مدیرۀ سازمان میباشد .
 • ماده - واحده - انجام معاملات سهام و حق تقدم بورس ها ، فرابورس و شرکت سپرده گذاری به شرح زیر انجام میشود :
  • بند - 1 - معاملات با حجم کمتر از ۱۰۰ هزار سهم یا حق تقدم شرکت های فوق در دسته های سهامداری که براساس اساسنامه شرکت ، شخصیت حقوقی یا نهاد خاصی را شامل نمی شود در بازار عادی معاملات پایه فرابورس ایران امکانپذیر است . فرابورس موظف است روزانه معاملات انجام شده بر روی سهام و حق تقدم این شرکت ها را بررسی نماید و معاملاتی را که منجر به نقض محدودیت های قانونی و مقرراتی تصاحب سهام این شرکت ها میگردد ، تایید ننماید .
  • بند - 2 - انجام معاملات با حجم بزرگ تر یا مساوی ۱۰۰ هزار سهم یا حق تقدم و کلیه معاملات سهام یا حق تقدم شرکت های فوق در دسته های سهامداری که براساس اساسنامه شرکت ، شخصیت حقوقی یا نهاد خاصی را شامل میشود ، صرفا در قالب عرضه یکجا یا معاملات توافقی حسب درخواست عرضه کننده امکانپذیر است . در اینصورت فرابورس موظف است تاییدیه سازمان را به شرح زیر اخذ نماید .
   • بند - الف - در عرضه یکجا باید کلیه متقاضیان خرید سهام یا حق تقدم به ترتیبی که در اطلاعیه عرضه قید میگردد ، قبل از شروع رقابت توسط کارگزار مربوطه به سازمان معرفی گردند . صرفا متقاضیانی حق شرکت در رقابت را خواهند داشت که قبلا تاییدیه سازمان مبنی بر رعایت محدودیت های قانونی و مقرراتی را اخذ نموده باشند .
   • بند - ب - در معامله توافقی اسامی خریدار و فروشنده به همراه سایر اطلاعات موردنیاز سازمان توسط فرابورس به سازمان ارایه میگردد . معامله مذکور در صورت تایید سازمان مبنی بر رعایت محدودیت های قانونی و مقرراتی در فرابورس ثبت میگردد .
 • ماده - واحده - در خصوص ثبت معاملات سهام شرکت ها قبل از درج در بازار پایه
  • بند - - - در صورت موافقت کمیته عرضه فرابورس امکان ثبت معاملات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که حسب تکلیف بند ب مادۀ ۹۹ قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعه باید در بورس یا فرابورس معامله گردند ، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران ، امکانپذیر است . معاملات مذکور پس از بازگشایی نماد در بازار پایه و در قالب معاملات توافقی انجام میشود .