iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - عبارات و اصطلاحاتی که در این آیین نامه بکار رفته دارای معانی زیر میباشد :
  • بند - 1 - سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست .
  • بند - 2 - شورای عالی : شورای عالی حفاظت محیط زیست
  • بند - 3 - آلودگی آب : تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درج حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است مضر یا غیر مفید سازد
  • بند - 4 - مواد آلوده کننده آب ( آلوده کننده ): هرگونه منبعی که فعالیت یا بهره برداری از آن موجب آلودگی آب میشود که شامل منابع صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و دامداری ، شهری و خانگی ، خدماتی و درمانی و متفرقه میباشد .
  • بند - 5 - منابع مولد آلودگی آب ( منابع آلوده کننده ): هرگونه منبعی که فعالیت یا بهره برداری از آن موجب آلودگی آب میشود که شامل منابع صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و دامداری ، شهری و خانگی ، خدماتی و درمانی و متفرقه میباشد .
  • بند - 6 - فاضلاب : هر نوع ماده مایع زاید حاصل از فعالیت های صنعتی یا کشاورزی و دامداری یا شهریه ، بیمارستانی و آزمایشگاهی و خانگی که به آب یا خاک تخلیه گردد .
  • بند - 7 - مواد زاید جامد : هرگونه ماده جامدی که عرفا زاید محسوب میشود مانند زباله ، خارکوبه ، خاکستر ، جسد حیوانات ، ضایعات مراکز شهری و صنعتی وزواید حاصل از تصفیه ، اعم از شیمیایی و بیولوژیک و همچنین فضولات انسانی و حیوانی و مواد زاید بیمارستان ها و غیره .
  • بند - 8 - آب های پذیرنده : کلیه آب های سطحی و زیرزمینی از جمله قنوات ، چاه ها و سفره آب های زیرزمینی و چشمه ها و نیز دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و نهرها وتالابها و آبگیرها و برکه ها که فاضلاب و مواد زاید جامد به آن ها تخلیه شده یا در آن ها نفوذ میکند .
  • بند - 9 - آب های ایران : کلیه آب های داخلی و ساحلی و دریای سرزمینی که تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد .
  • بند - 10 - رقیق کردن : کاهش غلظت مواد آلوده کننده در فاضلاب از طریق اختلاط با آب یا آب پذیرنده .
  • بند - 11 - وسایل و روش های مناسب : مناسب ترین وسایل یا روش هایی که استفاده آن با توجه به شرایط محلی ، درجه پیشرفت و امکانات علمی و فنی و هزینه های مربوط ، رفع یا کاهش مؤثر آلوده کننده ها را امکانپذیر می سازد .
  • بند - 12 - میزان و معیار ( استاندارد ): حدود مجاز و مشخصات ویژه ای که با توجه به اصول حفاظت و بهسازی محیط زیست برای آلوده کننده ها و جلوگیری از آلودگی آب تعیین میشود .
  • بند - 13 - مسئول : شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع مواد آلودگی از قبیل کارخانجات ، کارگاه ها و سایر تاسیسات صنعتی را خواه برای خود ، خواه به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به عهده داشته یا شخصا به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است .
  • بند - 14 - مواد زاید سمی و خطرناک : هر نوع ماده زاید آلوده کننده یا ترکیبی از مواد و ضایعاتی که دارای قدرت صدمه و آسیب زیاد به سلامت انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان بوده یا بر اثر تماس و تکرار دارای عوارض سوء در آن ها باشد و قابلیت آلوده ساختن آب را دارد .
 • ماده - 2 - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم نماید ممنوع است .
 • ماده - 3 - سازمان با همکاری وزارتخانه های نیرو ، کشاورزی ، جهاد سازندگی ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سای وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط حسب ورد نسبت به بررسی و شناسایی کیفیت آب های ایران از لحاظ آلودگی اقدام خواهد نمود .
  • تبصره - 1 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مورد آب های مشروب از مرحله آبگیر طبق قوانین و مقررات خود عمل مینماید .
  • تبصره - 2 - در مورد آلودگی آب های دریاها و دریاچه ها همچنین رودخانه های مرزی با مواد نفتی به موجب قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی عمل خواهد شد .
 • ماده - 4 - سازمان موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آلودگی آب به طریق مقتضی اقدام نماید . مسئولین موظفند اطلاعات و مدارک موردنیاز « را در صورت درخواست در اختیار سازمان قرار دهند .
  • تبصره - 1 - وزارتخانه های کشور ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کشاورزی ، نیرو ، صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات و جهاد سازندگی و حسب مورد سایر موسسات ذی ربط همکاری لازم را با سازمان در اجرای مفاد این ماده معمول خواهند داشت .
  • تبصره - 2 - اطلاعات و مدارکی که جنبه محرمانه دارد و توسط مسئولین در اختیار سازمان گذارده میشود محرمانه تلقی شده و جز در موارد قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت .
 • ماده - 5 - استاندارد های مربوط به آلودگی آب با ذکر روش های سنجش و سایر مقررات مربوط توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه ها و موسسات مذکور در ماده (3) این آیین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارده میشود .
  • تبصره - - - در مورد مقررات مربوط به تخلیه هر نوع فاضلاب به شبکه عمومی فاضلاب شهر و جمع آوری ، نگهداری و حمل و دفع مواد زاید جامد کمیسیون دائمی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های نیرو ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کشور ، صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمان های مسئول آب و فاضلاب شهری در وزارت کشور تشکیل و تصمیمات اتخاذ شده به مرحله اجرا گذارده خواهد شد .
 • ماده - 6 - طبقه بندی کلی آب های پذیرنده اعم از سطحی و زیرزمینی و دریاچه ها ساحلی با توجه به قدرت جذب و تصفیه طبیعی آلوده کننده ها برحسب اولویت ها و به تدریج توسط سازمان با همکاری وزارتخانه ها و موسسات مذکور در ماده (3) این آیین نامه تعیین و اعلام خواهد شد .
 • ماده - 7 - سازمان موظف است طبق برنامه پیش بینی شده از فاضلاب و مواد زاید جامد منابع آلوده کننده نمونه برداری و نوع و میزان آلودگی هر یک از این منابع را مشخص نماید . در صورتی که شدت آلودگی هر یک از منابع آلوده کننده بیش از استاندارد های موضوع ماده (5) این آیین نامه باشد سازمان مراتب را کتبا به مسئول مربوط اخطار خواهد نمود که در رفع آلودگی اقدام نماید . در این اخطاریه نوع آلودگی و میزان آن و همچنین مهلت رفع آلودگی که متناسب با امکانات تعیین میگردد صریحا قید خواهد شد .
  • تبصره - - - در مورد شهرک ها و مجتمع های صنعتی که دارای سیستم فاضلاب عمومی هستند از فاضلاب عمومی شهرک ها و مجتمع های صنعتی و غیر صنعتی که دارای سیستم فاضلاب عمومی هستند از فاضلاب عمویم شهرک ها و مجتمع های صنعتی و غیر صنعتی نمونه برداری شده و اقدامات لازم برای رفع آلودگی با مسئولیت شرکت و مجتمع به عمل خواهد آمد . در مواردی که واحد های مستقر در این شهرک ها و مجتمع ها فاضلاب صنعتی حاوی مواد مسموم فلزات سنگین داشته باشند و از طریق سیستم فاضلاب عمومی قابل کنترل نباشد بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست واحد مزبور موظف به ایجاد تصفیه خواهد بود .
 • ماده - 8 - مسئولین مکلفند ظرف مهلت مذکور در اخطاریه نسبت به رفع آلودگی در حد استاندارد اقدام کنند در غیر اینصورت براساس ماده (11) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از فعالیت با بهره برداری منبع مربوط تا رفع آلودگی جلوگیری خواهد شد .
 • ماده - 9 - در صورتی که مسئول منبع آلوده کننده با دلایل و مدارک قابل قبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت مقرر در اخطاریه رفع آلودگی عملی نمیباشد سازمان میتواند مهلت اضافی مناسب برای اینگونه منابع قایل شود مشروط بر اینکه ادامه فعالیت این منابع خطرات جدی برای سلامت انسان و سایر موجودات زنده در بر نداشته باشد .
 • ماده - 10 - سازمان در اجرای وظایف قانونی خود مجاز است هر یک از منابع آلوده کننده را توسط مأمورین خود مورد بازرسی قرار دهد ، در صورتی که بازرسی هر یک از منابع به موجب قوانین دیگر مستلزم کسب اجازه از دادستان باشد نسبت به اخذ نمایندگی دادستان اقدام خواهد شد .
 • ماده - 11 - وزارتخانه های صنایع ، صنایع سنگین ، کشور ، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور مجوز احداث و توسعه واحد ها و مجتمع های صنعتی معدنی کشاورزی دامداری مرغداری و کشتارگاه یا سایر مراجع صدور مجوز واحد ها و مجتمع های فوق الذکر موظفند استاندارد ها و مقررات لازم الرعایه موضوع ماده (5) این آیین نامه را به متقاضیان ابلاغ نمایند . صدور پروانه بهره برداری از واحد های مذکور موکول به رعایت استاندارد ها و مقررات فوق الذکر است .
 • ماده - 12 - مراجع مربوط ، رونوشت پروانه تاسیس و بهره برداری صادر شده برای واحد های مذکور در ماده (11) را به سازمان ارسال خواهند داشت .
 • ماده - 13 - وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و شهرداری ها و سازمان ها و واحد های تابع آن ها حسب مورد هنگام تهیه طرح های جامع و هادی شهر ها ، شهرک ها و مجتمع های مسکونی و بهداشتی و شهرداری ها موقع صدور پروانه در شهر ها ، استاندارد ها و مقررات موضوع ماده (5) این آیین نامه را باید به اطلاع طراحان و مجریان مربوط برسانند .
 • ماده - 14 - تخلیه و پخش فاضلاب یا هر نوع ماده آلوده کننده از منابع متفرقه به آب های پذیرنده به میزان بیش از حد استاندارد ممنوع است . انواع و طبقه بندی منابع آلوده کننده و متفرقه توسط سازمان و یا همکاری وزارتخانه ها و موسسات ذی ربط تعیین خواهد شد .
 • ماده - 15 - در مواردی که سازمان بنا بر دلایل کافی تشخیص دهد کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از منابع آلوده کننده موجود از طرق دیگر به جز انتقال آن ها به نقاط مناسب امکانپذیر نمیباشد ، طراحی در این مورد با همکاری وزراتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی ، صنایع ، مسکن و شهرسازی ، نیرو و کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
 • ماده - 16 - سازمان مجاز است در مواقعی که ضرورت ایجاب نماید استفاده از وسایل و روش های مناسب را برای منابع متفرقه برقرار نماید .
 • ماده - 17 - رقیق کردن در مرحله تخلیه به عنوان تصفیه ممنوع است مگر در موارد خاصی که به تشخیص سازمان خطرات آلودگی محیط زیست را در نداشته باشد .
 • ماده - 18 - مسئولین مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا در مواقع اضطراری که تصفیه فاضلاب ها به هر علتی متوقف میشود از تخلیه مستقیم فاضلاب به آب های پذیرنده خودداری نمایند .
 • ماده - 19 - در مواردی که به استناد ماده (11) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن دستور ممانعت از کار و فعالیت کارخانه با کارگاهی صادر میشود ، مراتب به دادستان حوزه قضایی مربوط برای صدور دستور های لازم اعلام میشود .
 • ماده - 20 - سازمان به منظور پیشگیری از آلودگی آب و تشویق کلیه مسئولین منابع آلوده کننده به رفع آلودگی و ایجاد انگیزه برای یافتن وسایل و روش های مناسب و تحقیق در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ و به مورد اجرا خواهند گذاشت .
 • ماده - 21 - تشریفات ابلاغ اخطار به توسط سازمان به مسئولین منابع آلوده کننده تابع قانون آیین دادرسی مدنی میباشد .
 • ماده - 22 - چنانچه تخلف از مقررات این آیین نامه موجب ورود هرگونه خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی شود ، دادگاه حسب درخواست سازمان ، مسئولین را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محکوم خواهد کرد . آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب ( موضوع تصویبنامه شماره 90302 مورخ 28/9/1364) لغو میشود .
 • امضاء - - - حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور