iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - تخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یک سال یا دوره های معین در سال جهت هزینه اجرا برنامه ها و عملیات و سایر پرداخت ها مورد لزوم است .
 • ماده - 2 - پیش بینی دریافت ها عبارت است از برآورد وصولی های دولت از بابت کلیه درآمد ها و استفاده از سایر منابع منظور دربودجه عمومی دولت در دوره های تخصیص اعتبار که مشترکا بوسیله وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه صورت میگیرد .
 • ماده - 3 - درخواست تخصیص اعتبار درخواستی است که بوسیله دستگاه اجرایی براساس پیش بینی پیشرفت کار ، وضع قرارداد ها ، شرایط اقلیمی محل انجام کار و سایر خصوصیات امر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود .
 • ماده - 4 - گزارش اجرای مالی بودجه عبارت از گزارش وصولی درآمد ها و سایر دریافت ها و هزینه ها و سایر پرداخت های دستگاه های اجرایی است که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد .
 • ماده - 5 - گزارش پیشرفت عملیات عبارت است از گزارش اجرایی برنامه ها ، فعالیت ها و طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی در دوره های معین که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد .
 • ماده - 6 - برای تخصیص اعتبارات مصوب دربودجه عمومی دولت کمیته ای مرکب از وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه ، معاون وزارت دارایی و خزانه دار کل کشور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه ، یکی از صاحب منصبان آن سازمان و مدیرکل خزانه و مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه تشکیل خواهد شد . ریاست این کمیته با وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود .
 • ماده - 7 - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند پس از تصویب بودجة کل کشور درخواست تخصیص اعتبار خود را با توجیه لازم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند . شکل و نحوه درخواست تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام خواهد شد .
 • ماده - 8 - گزارش اجرای مالی بودجه و گزارش پیشرفت برنامه ها و عملیات هر ماه موضوع مواد 4 و 5 این آیین نامه در دوره های معین که توسط کمیته تعیین خواهد شد از طرف دستگاه های اجرایی باید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود .
 • ماده - 9 - وزارت دارایی فهرست پرداخت هایی را که طبق تخصیص اعتبار سه ماهه از محل اعتبارات منظور دربودجه عمومی دولت انجام می دهد و نیز سایر فهرست هایی را که کمیته تخصیص لازم تشخیص دهد به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود . شکل ، روش تهیه و ارایه این فهرست ها و دوره های آن با توافق وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد .
 • ماده - 10 - سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای وظایف نظارت خود بر فعالیت ها و طرح های عمرانی و تهیه گزارش های ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه و تطبیق این گزارش ها با گزارش دستگاه های اجرایی از لحاظ پیشرفت کار و اجرای بودجه اطلاعات لازم برای تعیین خط مشی های تخصیص اعتبار در دوره های بعد را فراهم مینماید .
 • ماده - 11 - پس از تصویب بودجه کل کشور کمیته تخصیص اعتبار بنا به دعوت سازمان برنامه و بودجه تشکیل و براساس گزارش پیش بینی دریافت ها و درخواست های تخصیص اعتبار خط مشی های تخصیص اعتبار را تعیین و بوسیله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه به واحد های مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مینماید تا تخصیص اعتبار سه ماهه اول سال دستگاه های اجرایی براساس خط مشی های تعیین شده تهیه و پس از تصویب کمیته ، توسط سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ به واحد و دستگاه های اجرایی به وزارت دارایی ارسال شود . این روش برای تخصیص دوره های سه ماهه بعدی نیز اعمال خواهد شد . تبصره - کمیته تخصیص اعتبار میتواند جلسات فوق العاده ای در فاصله جلسات عادی خود برای تجدیدنظر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده در دوره یا دوره های قبل تشکیل دهد و یا با توجه به اطلاعات واصله ، در مورد پیشرفت کار و پرداخت ها و پیشنهاد های تغییر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده را بررسی و تصویب کند .
 • ماده - 12 - هرگاه دستگاه اجرایی گزارش های مقرر در این آیین نامه را به ترتیبی که سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد کرد ارسال نکند تخصیص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعات موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسیله کمیته تخصیص اعتبار تعیین خواهد شد .
 • ماده - 13 - تخصیص اعتبارات هر دور باید منتهی تا پانزده روز قبل از پایان دوره تخصیص قبلی اعتبار برای دوره بعد ابلاغ شود .
 • ماده - 14 - کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات مصوب دربودجه عمومی دولت استفاده میکنند مشمول این آیین نامه هستد .