iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - این آیین نامه برای تشخیص صلاحیت آن دسته از متقاضیانی به کار میرود که تمایل به شرکت در اجرای طرح ها یا پروژه های غیر صنعتی به روش طرح و ساخت دارند .
 • ماده - 2 - دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صنعت ساخت ، مرحله اول از فرایند احراز صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه این قبیل طرح یا پروژه به شمار میرود . برای واگذاری هر طرح یا پروژه ، توان پیمانکاران دارنده گواهینامه صلاحیت توسط دستگاه های اجرایی ، طبق ضوابط « آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران صنعت ساخت » ارزیابی میشود .
 • ماده - 3 - اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه ، در معانی مشروح زیر به کار میروند :
  • بند - الف - روش طرح و ساخت : روشی برای اجرای طرح یا پروژه که طبق آن ، طراحی ( تمام یا بخشی از طراحی پایه و طراحی تفصیلی )، تامین مصالح و تجهیزات و خدمات فنی مربوط به آن ها ، ساختمان ، نصب ، راه اندازی ، آزمایش های کارایی و سایر خدمات جنبی مربوط به آن ها به صورت توأم توسط یک پیمانکار صنعت ساخت انجام میشود .
  • بند - ب - سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
  • بند - پ - احراز صلاحیت : تایید حداقل توانایی پیمانکار صنعت ساخت در امور طراحی و اجرای طرح ها یا پروژه های غیر صنعتی از سوی سازمان ، براساس ضوابط این آیین نامه .
  • بند - ت - گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صنعت ساخت : مدرک رسمی نشان دهنده احراز صلاحیت که از سوی سازمان صادر میشود ، که در این آیین نامه ، به اختصار « گواهینامه صلاحیت » نامیده میشود .
  • بند - ث - متقاضی : شخص یا اشخاص حقوقی خواهان دریافت گواهینامه صلاحیت ، اعم از ایرانی یا ایرانی خارجی که طبق مقررات این آیین نامه ، اقدام به درخواست گواهینامه صلاحیت می نمایند .
  • بند - ج - شرکت ایرانی : شرکتی که در ایران ثبت شده و اقامتگاه آن در ایران باشد .
  • بند - چ - شرکت خارجی : شرکتی که اقامتگاه آن خارج از ایران باشد . این شرکت برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده خود به امور پیمانکاری یا مشاوره در ایران مبادرت نماید ، باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ، به ثبت رسیده باشد .
  • بند - ح - موضوع شرکت : فعالیت هایی که در اساسنامه شرکت تعیین شده و انجام خدمات صنعت ساخت ، منطبق با رشته های درخواستی ، در آن منظور و شرکت براساس آن تشکیل شده است .
  • بند - خ - پیمانکار صنعت ساخت : متقاضی که طبق ضوابط این آیین نامه ، گواهینامه صلاحیت دریافت کند .
  • بند - د - پایه : عددی که توان پیمانکار را در هر تخصص تعیین مینماید و براساس آن ، مبلغ حداکثر برآوردکار و شمار کار مجاز پیمانکار مشخص میگردد . پایه یک نشانگر بالاترین توان میباشد .
  • بند - ذ - تعداد کار مجاز : حداکثر شمار کاری که میتوان به صورت همزمان به پیمانکار در یک پایه از هر تخصص ارجاع نمود .
  • بند - ر - تخصص : نشان دهنده توانمندی متقاضی به لحاظ علمی و طراحی ، در یک زمینه کاری است . تخصص های نامبرده در این آیین نامه ، مشابه تخصص های درج شده در « آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران » است .
  • بند - ز - رشته کاری : رشته های کاری نامبرده در این آیین نامه ، مشابه رشته های کاری درج شده در « آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران » است .
  • بند - س - مشارکت مدنی : مشارکتی که طبق مقررات منعقد شده است .
  • بند - ش - مشارکت ثبتی : مشارکتی حقوقی بین دو و یا چند شرکت ، که در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد .
 • ماده - 4 - متقاضیان زیر ، میتوانند گواهینامه صلاحیت تقاضا کنند :
  • بند - الف - شرکتی که از حداقل یک پیمانکار و حداقل یک مشاور ، که به ترتیب دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و مشاوره طبق « آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران » باشند ، تشکیل و با یکدیگر مشارکت ثبتی داشته باشند .
  • بند - ب - یک پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت طبق « آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران » با ایجاد واحد خدمات مشاوره درون سازمانی و اخذ گواهینامه صلاحیت برای آن واحد براساس « آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ».
  • بند - پ - یک مشاور دارای گواهینامه صلاحیت طبق « آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران » با ایجاد واحد خدمات پیمانکاری درون سازمانی و اخذ گواهینامه صلاحیت برای آن واحد براساس « آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ».
  • بند - ت - شخص حقوقی که به منظور انجام فعالیت طرح و ساخت ایجاد شده و انجام این خدمات در اساسنامه آن ذکر گردیده است ، ولی شرکت فاقد گواهینامه صلاحیت مشاوره یا پیمانکاری میباشد .
  • بند - ث - گروه مشارکت ، متشکل از مشارکت مدنی چند شرکت که مجموعا دارای توان مشاوره و پیمانکاری باشند .
  • تبصره - - - منظور از آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران ، آیین نامه موضوع تصویبنامه شماره 48013/ ت 23251 ه مورخ 11/12/1381 هیات وزیران و منظور از آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ، آیین نامه موضوع تصویبنامه شماره 20637/ ت 28437 ه مورخ 23/4/1383 هیات وزیران است . شکل حقوقی شرکت ها در این آیین نامه مشابه شکل حقوقی تعریف شده برای آن ها در آیین نامه های یاد شده میباشد . در صورتی که هر یک از آیین نامه های یاد شده تجدیدنظر شود ، آیین نامه های تجدیدنظر شده جایگزین میگردند .
 • ماده - 5 - پیمانکاران صنعت ساخت طبق جدول یک در پایانه های پنج گانه و در هر یک از تخصص های هر رشته کاری ، براساس ضوابط این آیین نامه ، احراز صلاحیت میشوند . محدودیتی از نظر احراز صلاحیت در تخصص ها و رشته های کاری وجود ندارد . متقاضیان در صورت تامین شرایط لازم ، میتوانند در تمام رشته ها و تخصص ها گواهینامه صلاحیت دریافت کنند .
 • ماده - 6 - تقسیم بندی تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران صنعت ساخت به شرح زیر است :
  • بند - الف - رشته ساختمان ، شامل تخصص های : ساختمان های آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی . ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی . معماری داخلی . نوسازی و احیای بافت های فرسوده شهری . مقاوم سازی و پدافند غیر عامل ساختمان های موجود .
  • بند - ب - رشته آب ، شامل تخصص های : سد سازی و سازه های آبی . شبکه های آبیاری و زهکشی . تاسیسات آب و فاضلاب . حفاظت و مهندسی رودخانه . تونل و سازه های زیرزمینی . مقاوم سازی .
  • بند - پ - رشته راه و ترابری ، شامل تخصص های : راهسازی . پل و تونل سازی . حمل و نقل ریلی . فرودگاه سازی . بندرسازی . مقاوم سازی .
  • بند - ت - رشته کشاورزی شامل تخصص های : کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری . شیلات و آبزیان . فضای سبز . آبیاری تحت فشار .
  • بند - ث - رشته آثار تاریخی و فرهنگی شامل تخصص های : پژوهش های فرهنگی و تاریخی . مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی . معرفی . مقاوم سازی .
 • ماده - 7 - متقاضیان نوع « الف » ماده (4) بر مبنای جدول های شماره (1) و (2)، گواهینامه صلاحیت و پایه دریافت میکنند . در صورت وجود بیش از دو شرکت در مجموعه ، رشته و پایه پیمانکار صنعت ساخت ، با توجه به رشته و پایه بزرگترین سهام دار پیمانکار و تخصص و پایه بزرگترین سهام دار مشاور تعیین میشود .
  • تبصره - - - متقاضیان نوع « الف » ماده (4)، میتوانند حداکثر نیمی از افراد لازم را به استثنای سرگروه مربوط به تخصص مشاور ، برای خدمات مشاوره و پیمانکاری به طور مشترک معرفی کنند .
 • ماده - 8 - متقاضیان نوع « ب » ماده (4)، علاوه برداشتن حداقل پایه در رشته پیمانکاری مربوط طبق جدول شمارة (2)، باید با توجه به تخصص موردنیاز تعیین شده در جدول شماره (1)، امتیازهای لازم در بخش های نیروی انسانی متخصص و تجربه کاری شرکت را طبق « آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران » تامین کنند .
  • تبصره - - - این نوع از متقاضیان میتوانند حداکثر نیمی از افراد فنی لازم در بخش مشاوره و طراحی را به استثنای سرگروه مربوط به تخصص مشاوره ، از کارشناسان واجد شرایط لازم برای این کار که شاغل در بخش پیمانکاری هستند با توجه به ضوابط مربوط به صورت مشترک معرفی کنند .
 • ماده - 9 - متقاضیان نوع « پ » ماده (4)، علاوه برداشتن حداقل پایه در تخصص مشاوره مربوط طبق جدول شماره (2) ، باید با توجه به رشته کاری موردنیاز تعیین شده در جدول شماره (1)، طبق « آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران » امتیازهای لازم در بخش های مدیران و کارکنان ، کار های انجام شده ، تداوم کاری در امور پیمانکاری و توان مالی را تامین کنند .
  • تبصره - - - سابقه نظارتی مشاوران ، میتواند با ضریب سی و سه درصد (33%) مجموع مبالغ کار های اجرایی تحت نظارت آن ها در 15 سال گذشته ، به عنوان سابقه کاری پیمانکاری منظور شود .
 • ماده - 10 - در مورد متقاضیان نوع « ت » ماده (4)، براساس آیین نامه های تشخیص صلاحیت و طبقه بندی پیمانکاران ، رشته و پایه پیمانکاری و براساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ، تخصص و پایه مشاوره تعیین شده و سپس با استفاده از جدول های شماره (1) و (2)، رشته ، تخصص و پایه شرکت متقاضی تعیین میگردد .
  • تبصره - - - متقاضیان نوع « ت » ماده (4) میتوانند حداکثر نیمی از افراد فنی لازم را برای خدمات مشاوره و پیمانکاری به طور مشترک معرفی نمایند .
 • ماده - 11 - متقاضیان نوع « ث » ماده (4)، برای طرح ها و پروژه های خاصی که به تشخیص سازمان و دستگاه اجرایی پیمانکار واجد شرایط برای آن ها از انواع « الف » تا « ت » موجود نبوده ، یا به تعداد کافی در دسترس نباشد ، به صورت موردی تشخیص صلاحیت میشوند .
 • ماده - 12 - تعداد کار مجاز پیمانکاران صنعت ساخت ، از جدول زیر استخراج میشود . حداکثر مبلغ کار نیز معادل (1/1) برابر مبلغ درج شده در « آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران » و اصلاحات بعدی آن است . ( جدول تعداد کار مجاز پیمانکاران صنعت ساخت )
  • تبصره - - - تعداد کار مجاز تعیین شده در این جدول ، اضافه بر تعداد کار مجازی است که هر یک از شرکت ها دارای گواهینامه صلاحیت مشاوره یا پیمانکاری ، طبق آیین نامه های مربوط ، میتوانند داشته باشند .
  • جدول - تعداد کار مجاز پیمانکاران صنعت ساخت - نوع پیمانکار تعداد کار مجاز با توجه به پایه پایه یک پایه دو پایه سه پایه چهار پایه پنج انواع (( الف )) و (( ث )) ماده 4 3 3 2 2 2 انواع (( ب )) و (( ت )) ماده 4 2 2 1 1 1
 • ماده - 13 - در صورت وجود سابقه انجام کار های غیر صنعتی به روش صنعت ساخت ، در پیشینه کاری متقاضی یا اعضای گروه متقاضی ، برای محاسبه امتیاز تجربه کاری مربوط به این قبیل کارها ، کل مبلغ کار به عنوان کار های انجام شده پیمانکاری و حق الزحمه مشاوره ، بر مبنای درصدی از مبلغ کار که توسط کمیته فنی یاد شده در ماده (16) تعیین خواهد شد ، به عنوان تجربه کاری مشاوره محاسبه و منظور میشود .
 • ماده - 14 - سازمان موظف است عملکرد پیمانکاران صنعت ساخت را در چارچوب دستورالعملی که به این منظور تهیه و ابلاغ میکند ، مورد ارزشیابی قرار دهد و از نتایج آن در تعیین صلاحیت پیمانکاران یاد شده استفاده نماید . دستگاه های اجرایی ، باید براساس دستورالعمل یاد شده و با درخواست سازمان ، اطلاعات موردنیاز برای ارزشیابی عملکرد پیمانکاران مذکور را به موقع در اختیار سازمان قرار دهند .
 • ماده - 15 - هر شرکت دارای گواهینامه صلاحیت مشاوره یا پیمانکاری ، تنها میتواند در یک شرکت یا گروه متقاضی و فقط در یکی از انواع نامبرده « الف » تا « ث » ماده (4) این آیین نامه ، حضور یابد و تقاضای گواهینامه صلاحیت کند .
 • ماده - 16 - به منظور ایفای وظایف درج شده در ماده (17)، کمیته فنی تشکیل میشود . این کمیته متشکل از افراد زیر است :
  • بند - الف - مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان ( رییس کمیته ).
  • بند - ب - یک نفر خبره از تشکیلات مرتبط در وزارتخانه یا سازمان های مستقل مربوط با معرفی وزیر و یا رییس سازمان .
  • بند - پ - یک نفر خبره از انجمن صنفی مربوط .
  • تبصره - - - در مواردی که انجمن صنفی موردنظر تشکیل نشده است ، فرد موضوع بند « پ » این ماده از حرفه مربوط ، توسط معاون فنی سازمان منصوب میگردد .
 • ماده - 17 - وظایف کمیته ، عبارت است از : بازنگری ، اصلاح و تکمیل جداول این آیین نامه . رسیدگی به تخلفات پیمانکاران . بررسی و تایید دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه . تصمیم گیری در مورد کار هایی که خارج از رشته و حداکثر مبلغ کار تعیین شده در این آیین نامه است .
  • تبصره - - - تصمیم های این کمیته با اکثریت آرا که شامل نظر موافق رییس کمیته باشد ، قابل اجراست .
 • ماده - 18 - گواهینامه صلاحیت و تعیین پایه ، براساس درخواست متقاضی و تسلیم مدارک موردنیاز ، پس از بررسی های لازم توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران صادر میشود .
 • ماده - 19 - گواهینامه صلاحیت صادره برای پیمانکاران صنعت ساخت که متشکل از دو یا چند شرکت هستند ، متعلق به مجموعه آن ها است . دارندگان گواهینامه صلاحیت ، موظفند هر نوع تغییر در مشارکت یا سایر موارد را بی درنگ به سازمان اعلام کنند . در صورتی که این تغییرات بیش از سه ماه به طول انجامد ، پیمانکار صنعت ساخت موظف است نسبت به جایگزینی تغییرات اقدام کند و مراتب را برای تایید مجدد صلاحیت به اطلاع برساند ، هرگاه این امر منجر به تغییرات در گواهینامه صلاحیت یا پایه صادره شود ، این موضوع به پیمانکار یاد شده ابلاغ میگردد . در این شرایط ، هرگاه دارنده گواهینامه کاری در دست اجرا داشته باشد ، قبول درخواست مجدد پایه یا گواهینامه صلاحیت ، منوط به اتمام کار های در دست اجرا خواهد بود .
 • ماده - 20 - در صورتی که متقاضی برای دریافت گواهینامه صلاحیت ، اطلاعات و یا مدارک خلاف واقع ارایه دهد و خلاف واقع بودن آن نیز برحسب درخواست سازمان یا دستگاه اجرایی مربوط به تایید کمیته موضوع ماده (16) برسد ، گواهینامه صلاحیت دریافتی لغو میشود و قبول تقاضای جدید ، موکول به موافقت سازمان و گذشت حداقل شش ماه از لغو گواهینامه صلاحیت خواهد بود .
 • ماده - 21 - دوره اعتبار گواهینامه صلاحیت ، چهار سال است . پذیرش درخواست ارتقای گواهینامه صلاحیت ، حداقل یک سال بعد از دریافت گواهینامه صلاحیت قبلی امکانپذیر است .
 • ماده - 22 - اسامی و پایه پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت صنعت ساخت ، همه ساله از سوی سازمان منتشر میشود .