iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - هدف و دامنه کاربرد
  • بند - الف - هدف این آیین نامه ، تعیین روش انتخاب مشاوران و ارجاع کار به آنان ، از سوی دستگاه های اجرایی است .
  • بند - ب - این آیین نامه ، انتخاب و ارجاع کار به مشاوران برای تمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ( طرح های عمرانی ) را در بر میگیرد .
 • ماده - 2 - تعاریف و مفاهیم
  • بند - الف - سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد .
  • بند - ب - دفتر امور مشاوران : دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان است .
  • بند - پ - مشاور : شخص حقیقی یا حقوقی است که از سوی سازمان و براساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ، تشخیص صلاحیت شده است .
  • بند - ت - کار : هر یک از انواع خدمات مشاوره است که در آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران تعریف شده و براساس نظام فنی و اجرایی قابل واگذاری به یک مشاور و یا گروه همکاری مشاوران میباشد .
  • بند - ث - حق الزحمه مصوب : حق الزحمه و یا تعرفه خدمات مشاوره است که برای کار های معین از سوی سازمان تعیین و ابلاغ شده است و یا خواهد شد .
  • بند - ج - شرح خدمات مصوب : شرح خدمات مشاوره است که از سوی سازمان تهیه و ابلاغ شده است و یا خواهد شد .
  • بند - چ - متن موافقتنامه و شرایط عمومی مصوب : متن موافقتنامه و شرایط عمومی است که از سوی سازمان تهیه و ابلاغ شده است و یا خواهد شد .
  • بند - ح - دستگاه اجرایی : وزارتخانه ها ، نیروها و سازمان های تابع ارتش جمهوری اسلامی ایران ، استانداری ، شهرداری و موسسات وابسته به شهرداری ، موسسه دولتی ، موسسه وابسته به دولت ، شرکت دولتی و موسسه عمومی غیر دولتی که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه شود .
  • بند - خ - شرح و شرایط کار : کارها و خدمات مورد درخواست از مشاور و شرایط انجام آن میباشد .
 • ماده - 3 - اقدامات پیش نیاز
  • بند - الف - مبادله موافقتنامه با سازمان که انتخاب مشاور برای انجام کار مربوط و اعتبار لازم در آن پیش بینی شده باشد .
  • بند - ب - شناخت اجزای طرح و در صورت لزوم تفکیک آن به اجزای مستقل و تعیین بخش های مهندسی هر یک از اجزاء که به صورت جداگانه قابل ارجاع به یک مشاور یا گروه همکاری مشاوران باشد .
  • بند - پ - جمع آوری اطلاعات و مطالعات انجام شده قبلی و داده های موردنیاز .
  • بند - ت - در اختیار داشتن اسناد مربوط به مطالعات مراحل قبل از مرحله ارجاع کار موردنظر .
   • تبصره - 1 - ارجاع خدمات مراحل بعدی به مشاوری که مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ( امکان سنجی ) آن کار را انجام داده است ، مجاز نمیباشد .
   • تبصره - 2 - قرارداد های مربوط به مطالعات تهیه طرح شامل شناسایی ، توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ( امکان سنجی ) و به طور کلی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح ( به مبنای توجیه به سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) میشود ، خدمات دوره ساخت و تحویل کار ، کار های تحقیقاتی ، مهندسی ارزش و ارزیابی طرح ها جزء ظرفیت کاری مشاوران منظور نمیگردد .
  • بند - ث - تهیه برنامه زمانی برای مراحل مختلف انتخاب مشاور ، با توجه به ماهیت کار و ضوابط بیان شده در این آیین نامه .
 • ماده - 4 - تهیه شرح و شرایط کار و برآورد حق الزحمه کار
  • بند - الف - پس از حصول اطمینان از انجام اقدام های موضوع ماده (3)، دستگاه اجرایی باید نسبت به تهیه شرح و شرایط کار در مدت تعیین شده در برنامه زمانی بیان شده در بند ( ث ) ماده (3) و در چهارچوب اعتبارات مصوب اقدام نماید . چنانچه دستگاه اجرایی نیروی کارشناسی لازم را جهت تهیه شرح و شرایط کار و یا ارزیابی پیشنهاد ها در اختیار نداشته باشد ، میتواند از خدمات یک مشاور مستقل ( حقیقی یا حقوقی ) به روش مندرج در بند ( ث ) ماده (12) این آیین نامه استفاده نماید .
  • بند - ب - شرح و شرایط کار شامل مواردی به شرح زیر میباشد : هدف ها و انتظارات از پروژه . شرح خدمات موردنیاز ( خدمات اصلی ، آموزش و انتقال فناوری و سایر خدمات موردنیاز ). خلاصه نتایج مورد انتظار . داده ها ، نتایج بررسی ها و برداشت ها ، نتایج مطالعات و سایر کار های انجام شده و قابل ارایه به مشاور منتخب به عنوان مطالعات مبنایی و تفکیک مسئولیت های کارفرما و مشاور در این راستا .
  • بند - پ - در مورد کار هایی که متن موافقتنامه و شرایط عمومی ، شرح خدمات و حق الزحمه مصوب برای آن ها از سوی سازمان ابلاغ شده است ، این موارد با توجه به نوع ابلاغ آن ها ملاک عمل میباشد و در سایر موارد ، شرح خدمات تنظیمی توسط دستگاه اجرایی باید ضمن آن که به طور مشخص اهداف و خدمات موردنیاز را بیان کند ، امکان ارایه نحوه رویکرد و روش شناسی موردنظر مشاوران پیشنهاد دهنده را فراهم نماید . در مورد کار هایی که شرح خدمات و حق الزحمه مصوب برای آن ها موجود است ، تنظیم شرایط کار نیز باید با شرایط پیش بینی شده درآن ها هماهنگ باشد .
  • بند - ت - چنانچه هیات انتخاب مشاور ( موضوع ماده 6) در مرحله نهایی کردن شرح و شرایط کار ، استفاده از حق الزحمه مصوب را مناسب نداند ، باید مراتب را همراه با ارایه گزارش توجیهی ، از طریق دستگاه اجرایی به دفتر امور فنی سازمان اعلام نماید تا در صورت تایید آن دفتر ، نحوه تنظیم پیشنهاد مالی توسط مشاوران در مدارک « دعوت به ارایه پیشنهاد » ( موضوع ماده 9) منعکس شود .
  • بند - ث - به منظور کنترل هزینه انجام کار در مقایسه با اعتبارات مصوب و همچنین مقایسه با قیمت های پیشنهادی ، لازم است برآورد هزینه انجام کار ، براساس حق الزحمه ها و تعرفه های مصوب سازمان ( در مورد خدماتی که این حق الزحمه ها و تعرفه ها موجود است ) و یا براساس نرخ های متعارف نفر ماه محاسبه گردد .
 • ماده - 5 - طبقه بندی کار و تعیین پایه مشاور موردنیاز
  • بند - الف - روش انتخاب مشاور متناسب با نوع طبقه بندی کار به شرح مواد این آیین نامه و براساس طبقه بندی موضوع بند ( ب ) ماده (5) میباشد .
  • بند - ب - طبقه بندی کار براساس سه عامل زیر و با رعایت بند ( پ ) ماده (5) از سوی هیات انتخاب مشاور انجام میشود : عوامل امتیاز نسبی 1 حجم ریالی پروژه ( یا بزرگی پروژه ، تعداد تخصص ها و پراکندگی آن در مواردی که حجم ریالی موضوعیت نداشته باشد ). 2 پیچیدگی کار از نظر فنی و تخصصی . 3 آثار جانبی ( اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ) و طولانی مدت نتایج مطالعات و طراحی 2 – 6 1 – 3 1 - 3 جمع امتیازها 4 - 12 ابتدا برای هر یک از دو عامل پیچیدگی و آثار جانبی ، امتیازهای نسبی 1 ( کم )، 2 ( متوسط ) و 3 ( زیاد ) و برای حجم ریالی یا بزرگی پروژه ، امتیازهای نسبی 2 ( کم )، 4 ( متوسط ) و 6 ( زیاد ) منظور میگردد ، سپس طبقه بندی کار و پایه متناسب ، براساس جمع امتیازهای حاصل شده به شرح زیر انجام میشود : گروه جمع امتیازها پایه تشخیص صلاحیت متناسب گروه 1 4 3 گروه 2 5 و 6 3 گروه 3 7، 8 و 9 2 گروه 4 10 و 11 1 گروه 5 12 1
   • تبصره - - - پایه مشاور درخواستی دستگاه اجرایی با توجه به برآورد ریالی کار نباید از پایه مشاور متناسب با مبلغ حداکثر کار مناسب و یا حق الزحمه ( برای تخصص هایی که حق الزحمه همان برآوردکار میباشد ) تعیین شده در آیین نامه تشخیص صلاحیت ، کمتر باشد .
  • بند - پ - دستورالعمل طبقه بندی کارها برای رشته های مختلف تخصصی به تدریج توسط سازمان تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد تا ملاک عمل هیات انتخاب مشاور قرار گیرد . تا هنگام ابلاغ این دستورالعمل ، تعیین امتیازهای نسبی هر یک از عوامل برای طبقه بندی کارها ، از مقایسه کار های مربوط به هر رشته تخصصی و به طور هماهنگ و با حفظ وحدت رویه در داخل هر یک از دستگاه های اجرایی و سازمان های متبوع آن ها انجام میشود .
  • بند - ت - انتخاب مشاور در مورد پروژه هایی که طرح معماری یا شهرسازی آن به صورت مسابقه برگزار میشود ، طبق ضوابط سازمان ( نشریه شماره 240 راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران ) انجام میشود .
 • ماده - 6 - تشکیل هیات انتخاب مشاور
  • بند - الف - مسئولیت مراحل انتخاب مشاور ، از نهایی کردن شرح و شرایط کار و طبقه بندی آن تا انتخاب نهایی مشاور به عهده « هیات انتخاب مشاور » میباشد که در دستگاه اجرایی تشکیل خواهد شد .
  • بند - ب - ترکیب اعضای هیات یاد شده ، به شرح زیر میباشند :
   • بند - 1 - مجری طرح یا مسئول دفتر فنی طرح یا کارشناس ارشد فنی دستگاه اجرایی با تایید مجری طرح .
   • بند - 2 - دو نفر کارشناس فنی متخصص در زمینه مربوط به انتخاب دستگاه اجرایی .
   • بند - 3 - ذی حساب یا نماینده وی . پس از طبقه بندی کار توسط اعضای ردیف های (1 و 2)، برای کار های موضوع گروه های (4 و 5) جدول ماده (5) این آیین نامه ، علاوه بر ردیف های فوق ، افراد زیر نیز به عضویت هیات انتخاب مشاور در می آیند :
   • بند - 4 - مسئول امور حقوقی قراردادی طرح یا کارشناس ارشد حقوقی قراردادی دستگاه اجرایی .
   • بند - 5 - نماینده نهاد صنفی مشاوران ( متخصص در زمینه مربوط ).
  • بند - پ - تصمیمات هیات انتخاب مشاور به شرح زیر نافذ خواهد بود :
   • بند - 1 - تایید شرح و شرایط و طبقه بندی کار و ارزیابی فنی پیشنهاد ها از سوی اعضای ردیف های (1 و 2).
   • بند - 2 - تایید مراتب رعایت ضوابط قراردادی ( فقط برای کار های گروه 4 و 5) از سوی عضو ردیف (4).
   • بند - 3 - ارزیابی پیشنهاد های مالی و جمع بندی نهایی مراحل مختلف انتخاب مشاور با رای اکثریت اعضای هیات انجام میشود . در موارد برابری آرا ، نظر مجری طرح نافذ خواهد بود .
  • بند - ت - اعضای ردیف های 1، 2 و 5 باید تخصص و تجربه کافی در زمینه های طراحی و مهندسی و نظارت پروژه های مشابه و یا مدیریت بر تهیه اینگونه طرح ها را داشته باشند . حداقل سال های تجربه برای کارشناسان مسئول ارزیابی فنی پیشنهاد ها ، برای کار های موضوع گروه های (1) تا (3)، شش سال و برای گروه های (4) و (5)، هشت سال میباشد .
 • ماده - 7 - درخواست فهرست مشاوران از سازمان ( فهرست بلند )
  • بند - الف - پس از تشکیل هیات انتخاب مشاور در دستگاه اجرایی ، مجری طرح با تکمیل فرم شماره یک پیوست ، درخواست معرفی مشاوران ذی صلاح و دارای ظرفیت آماده به کار را به دفتر امور مشاوران و در مورد پروژه های استانی ، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط ارسال مینماید .
  • بند - ب - دفتر امور مشاوران ( یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ) ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ دریافت تقاضای دستگاه اجرایی ، اسامی مشاوران ذی صلاح را همراه با سوابق کاری ( مربوط به 5 سال گذشته ) و نتایج ارزشیابی آنان به دستگاه اجرایی اعلام مینماید .
  • بند - پ - سازمان موظف است ظرف یک سال ، بانک اطلاعاتی سوابق مشاوران را به صورت مکانیزه و شبکه ای در دفتر امور مشاوران ایجاد نموده و امکان دسترسی و ارتباط با سیستم را برای دستگاه های اجرایی مربوط فراهم نماید . با اجرای سیستم فوق درخواست و دریافت اسامی و سوابق مشاوران توسط دستگاه های اجرایی به طور مستقیم از طریق سیستم مکانیزه انجام خواهد شد .
 • ماده - 8 - تنظیم فهرست کوتاه
  • توضیحات - - - پس از دریافت فهرست اسامی و سوابق مشاوران از سازمان ، هیات انتخاب مشاور ، طی بررسی های لازم ، تعداد محدودی از میان آنان را انتخاب مینماید تا از آنان به عنوان فهرست کوتاه برای ارایه پیشنهاد دعوت به عمل آورد . تنظیم فهرست کوتاه برحسب نوع کار به شرح بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (8) انجام میگیرد .
   • بند - الف - کار های موضوع گروه های (1 تا 3): ابتدا ، مشاوران فهرست بلند براساس اطلاعات دریافت شده از سازمان به شرح زیر ، رده بندی میشوند :
    • بند - 1 - سوابق کار های انجام شده یا در دست انجام مرتبط با کار موردنظر طی 5 سال اخیر .
    • بند - 2 - ظرفیت خالی ( تعداد کار ).
    • بند - 3 - شاخص ارزشیابی مشاور ( در مواردی که موجود باشد ).
    • بند - 4 - استقرار دفتر مرکزی مشاور در منطقه اجرای طرح . پس از رده بندی مشاوران ، حداقل 4 و حداکثر 6 مشاور ، از میان فهرست یاد شده ، انتخاب میشود .
    • تبصره - - - در مواردی که تعداد مشاوران فهرست بلند که دارای حداقل توان فنی قابل قبول برای دستگاه اجرایی میباشند ، 4 یا کمتر باشد ، همه آنان در فهرست کوتاه قرار می گیرند .
   • بند - ب - کار های موضوع گروه های (4 و 5): تنظیم فهرست کوتاه برای این نوع کارها از طریق ارزیابی توان انجام کار مشاوران فهرست بلند و به شرح بند های زیر انجام میشود :
    • بند - 1 - دستگاه اجرایی دعوتنامه ای ( مطابق فرم شماره 2 پیوست ) به عنوان « دعوت به اظهار توان انجام کار » برای هر یک از مشاوران فهرست بلند ارسال مینماید و طی آن اطلاعات زیر را درخواست مینماید : فهرست کار های انجام شده یا در دست اجرای مرتبط با موضوع کار موردنظر ، اعم از طرح های عمرانی و غیر عمرانی طی 5 سال اخیر . معرفی مدیران و کارشناسان کلیدی به همراه معرفی سازمان مشاور . معرفی مشاوران دیگر که آماده همکاری با مشاور میباشند به عنوان مشاور همکار برای انجام بخشی از کار با توجه به بند ( ب ) ماده (10) . اطلاعات دیگری که از نظر مشاور ، توان انجام کار وی را نشان دهد . در مورد رشته های ژئوتکنیک ، ژئوفیزیک و نقشه برداری و نظایر آن ها علاوه بر موارد فوق ، مشخصات تجهیزات و دستگاه های در اختیار مشاور نیز درخواست میشود .
     • تبصره - 1 - در مواردی که تعداد مشاوران فهرست بلند از 10 مشاور بیشتر باشد ، دستگاه اجرایی میتواند ابتدا به روش بیان شده در بند ( الف ) ماده (8)، 10 مشاور را انتخاب نموده ، سپس فرم « دعوت به اظهار توان انجام کار » برای آن ها ارسال نماید .
     • تبصره - 1 - در مواردی که تعداد مشاوران فهرست بلند از 10 مشاور بیشتر باشد ، دستگاه اجرایی میتواند ابتدا به روش بیان شده در بند ( الف ) ماده (8)، 10 مشاور را انتخاب نموده ، سپس فرم « دعوت به اظهار توان انجام کار » برای آن ها ارسال نماید .
     • تبصره - 2 - دستگاه اجرایی میتواند با درج آگهی در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار نیز از مشاوران دارای صلاحیت مطابق بند ( فوق ) دعوت به اظهار توان انجام کار به عمل آورد .
    • بند - 2 - با دریافت « اظهارنامه توان انجام کار » از مشاوران داوطلب کار در زمان تعیین شده ، هیات انتخاب مشاور نسبت به ارزیابی توان مشاوران ، براساس عوامل یاد شده در جزء (1) بند ( ب ) ماده (8) و همچنین عوامل : شاخص ارزشیابی مشاور . ظرفیت باقیمانده تعداد کار مشاور . اقدام و پس از رده بندی مشاوران ، حداقل 3 و حداکثر 5 مشاور را به عنوان فهرست کوتاه انتخاب مینماید .
     • تبصره - - - چنانچه تعداد مشاورانی که اظهارنامه صلاحیت ارسال نموده و دارای حداقل توان فنی قابل قبول برای هیات انتخاب مشاور میباشند ، 3 و یا کمتر باشد ، همه آنان در فهرست کوتاه قرار می گیرند .
    • بند - 3 - دستگاه اجرایی موظف است نتایج ارزیابی توان انجام کار را به اطلاع تمام مشاورانی که اظهارنامه توان انجام کار را ارسال نموده اند ، برساند .
 • ماده - 9 - دعوت به ارایه پیشنهاد
  • توضیحات - - - پس از تهیه فهرست کوتاه ، دستگاه اجرایی از مشاوران درج شده در آن فهرست ، برای ارایه پیشنهاد دعوت به عمل می آورد . مدارک دعوت به ارایه پیشنهاد که باید قبلا به تایید هیات انتخاب مشاور رسیده باشد ، به شرح زیر میباشد :
   • بند - الف - دعوتنامه ( فرم شماره 3 پیوست ) که در آن مشخصات کارفرما ( دستگاه اجرایی )، آخرین تاریخ دریافت پیشنهاد ها و آدرس محل دریافت پیشنهاد ها ذکر میگردد . اسامی همه مشاوران فهرست کوتاه ، در این دعوتنامه ذکر میشود .
   • بند - ب - شرح و شرایط کار ( موضوع بند الف ماده 4).
   • بند - پ - سایر اطلاعات موردنیاز مشاوران برای ارایه پیشنهاد مطابق نیاز های کارفرما . این اطلاعات از جمله ، شامل موارد زیر خواهد بود :
    • بند - 1 - نحوه تنظیم پیشنهاد های فنی و مالی .
    • بند - 2 - حداقل مشخصات افراد کلیدی ( تجربه ، تحصیلات ) موردنیاز .
    • بند - 3 - نحوه تسلیم پیشنهاد ها و تفکیک پاکت های مالی و فنی .
    • بند - 4 - نحوه گشایش پاکت های فنی و جزییات کامل نحوه ارزیابی .
    • بند - 5 - پیشنهاد های فنی ، شامل عوامل موثر در ارزیابی و درصد وزنی هر یک از آن ها .
    • بند - 6 - نحوه بررسی پیشنهاد های مالی ، تاریخ و نحوه گشایش پاکت های مالی .
    • بند - 7 - اشاره به بخشنامه های مربوط برای مواردی که حق الزحمه مصوب موجود است .
    • بند - 8 - تاریخ انتخاب نهایی مشاور .
    • بند - 9 - نحوه رفع ابهام و پاسخ به سوالات در اثنای تنظیم پیشنهاد ها .
    • بند - 10 - چگونگی امکان معرفی سایر مشاوران ( با توجه به ماده 10).
   • بند - ت - متن موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد موردنظر .
 • ماده - 10 - انجام کار توسط چند مشاور
  • بند - الف - در مواردی که انجام کار ، نیاز به استفاده از خدمات دو یا چند مشاور داشته باشد ، دستگاه اجرایی ( هیات انتخاب مشاور ) پس از دریافت فهرست مشاوران از سازمان ، فهرست کوتاه مشاوران را با توجه به ماده (8) و به تفکیک تخصص های موردنیاز تنظیم و از آنان برای ارایه پیشنهاد به صورت مشترک دعوت به عمل می آورد . مشاوران دعوت شده پس از انتخاب همکار موردنظر خود و انجام توافق های لازم پیشنهاد مشترک خود را همراه با متن موافقتنامه همکاری و به ترتیب تعیین شده در مدارک « دعوت به ارایه پیشنهاد » ارایه خواهند نمود .
  • بند - ب - در مورد کار های موضوع گروه های 4 و 5، هر یک از مشاورانی که مدارک « دعوت به اظهار توان انجام کار » موضوع بند (1) جزء ( ب ) ماده (8) را دریافت نموده اند ، در صورت تمایل میتوانند جهت انجام بخش هایی از موضوع کار ، مشاوران تشخیص صلاحیت شده در پایه « سه » را با رعایت ظرفیت آماده به کار به عنوان همکار خود در انجام آن بخش ها معرفی نمایند . چنانچه پس از بررسی اظهارنامه های توان انجام کار توسط دستگاه اجرایی ، از این مشاوران برای ارایه پیشنهاد دعوت به عمل آمد ، باید همراه با پیشنهاد خود ، موافقتنامه همکاری با مشاور یا مشاوران همکار معرفی شده را ارایه نمایند . در اینگونه موارد ، مسئولیت اصلی انجام تعهدات در مقابل کارفرما ، به عهده مشاور اصلی است .
   • تبصره - - - هر یک از کار های انجام شده توسط شرکت های همکار به ترتیب مذکور در فوق ، در محاسبه ظرفیت کاری و همچنین به عنوان سوابق کاری ثبت شده این شرکت ها ، منظور خواهد شد .
  • بند - پ - چنانچه دانش و تخصص لازم برای انجام بخش هایی از کار در داخل کشور موجود نباشد ، در مدارک « دعوت به ارایه پیشنهاد » از مشاوران خواسته میشود تا پیشنهاد خود را به صورت مشترک با یک مشاور خارجی که صلاحیت وی براساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران تایید شده باشد ، ارایه نمایند . استفاده از مشاور خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 صورت میگیرد .
 • ماده - 11 - دریافت پیشنهاد ها و ارزیابی فنی آن ها
  • بند - الف - پیشنهاد های فنی و مالی باید در پاکت های سربسته و در مهلت مقرر ، تسلیم کارفرما گردد . محتوای پیشنهاد های فنی باید شامل موارد زیر باشد :
   • بند - 1 - متن حاوی قبول شرایط مندرج در « دعوت به ارایه پیشنهاد » به پیوست مدارک فنی ضمیمه آن که به تایید مشاور رسیده باشد .
   • بند - 2 - شرح تجربیات و سوابق کار های انجام شده مشاور ( مشخصات کامل و زمان انجام کارها ) مرتبط با موضوع کار موردنظر ، طی پنج سال گذشته اعم از پروژه های عمرانی و یا غیر عمرانی ( طی فرم شماره 4 پیوست ).
   • بند - 3 - رویکرد کلی و روش شناسی انجام کار : در این بخش مشاور باید به طور روشن و کامل نحوه انجام کار را به نحوی که پاسخگوی کامل « شرح و شرایط کار » باشد ، ارایه نماید . در این راستا برداشت و ارزیابی مشاور از اهداف پروژه بیان میشود . در مورد کار های موضوع گروه 5، دستگاه اجرایی میتواند ، طرح و سیمای اولیه پیشنهادی را نیز از مشاور درخواست نماید .
   • بند - 4 - نمودار سازمانی و برنامه انجام کار : پس از تفکیک کار به فعالیت های اصلی ، طی یک نمودار روال صحیح مراحل کار بیان شده و نیروی انسانی و زمان لازم به هر یک از فعالیت ها تخصیص داده میشود .
   • بند - 5 - مشخصات و سوابق افراد کلیدی معرفی شده برای انجام بخش های مختلف کار موردنظر .
   • بند - 6 - معرفی سیستم کنترل پروژه ، کنترل کیفیت و روش گزارش دهی به کارفرما .
   • تبصره - - - در مورد رشته های ژئوتکنیک ، ژئوفیزیک و نقشه برداری و نظایر آن علاوه بر عوامل بالا ، مشخصات دستگاه ها و تجهیزات معرفی شده برای کار موردنظر نیز توسط مشاور بیان میشود و در ارزیابی فنی با توجه به اهمیت آن ها توسط هیات مورد توجه واقع میشود .
  • بند - ب - ارزیابی پیشنهاد های فنی ، در مهلت مقرر ، براساس ضوابط زیر صورت میگیرد :
   • بند - 1 - قیمت پیشنهادی برای انجام کار و در موارد وجود حق الزحمه مصوب سازمان ، اعلام قبول این حق الزحمه و یا پیشنهاد درصد افزایش نسبت به آن ( چنانچه مطابق بخشنامه های سازمان مجاز باشد ) و همچنین قبول تمامی مالیات ها و عوارض قانونی مرتبط .
   • بند - 2 - آنالیز حق الزحمه برای اجزای اصلی کار در مواردی که حق الزحمه مصوب موجود نیست و تفکیک کل حق الزحمه به اجزای اصلی کار ، برای مواردی که حق الزحمه مصوب موجود است .
   • بند - 3 - قیمت یا مبانی قیمت پیشنهادی برای کار های اضافی ( در صورت درخواست کارفرما ).
  • بند - پ - ارزیابی پیشنهاد های فنی ، در مهلت مقرر ، براساس ضوابط زیر صورت میگیرد :
   • بند - ضوابط - درصد وزنی
    • بند - 1 - تجربیات و سوابق کار های انجام شده مرتبط .
    • بند - 2 - مشخصات افراد کلیدی معرفی شده مشاوران همکار .
    • بند - 3 - رویکرد کلی و روش شناسی انجام کار .
    • بند - 4 - نمودار سازمانی و برنامه انجام کار .
    • بند - 5 - سیستم های کنترل پروژه ، کنترل کیفیت و روش گزارش دهی به کارفرما . 25 – 35 25 – 35 20 – 25 10 – 15 5 – 10 جمع 100
   • بند - 1 - ارقام قطعی درصد وزنی هر یک از عوامل یاد شده در دامنه ارقام فوق از سوی اعضای ردیف های (1 و 2) بند ( ب ) ماده (6) تعیین و برای اطلاع مشاوران در مدارک دعوت به ارایه پیشنهاد منعکس میشود .
   • بند - 2 - هیات پس از تعیین امتیازهای هر یک از مشاوران ، آنان را برحسب امتیاز از بالاترین امتیاز رده بندی مینماید و نتایج طی صورتجلسه ای به امضای اعضای هیات می رسد .
   • بند - 3 - در این ارزیابی ، پیشنهاد های فنی غیر قابل قبول و غیر منطبق با شرح و شرایط کار از پیشنهاد ها حذف و پاکت مالی اینگونه پیشنهاد دهندگان به همان صورت دربسته به آنان بازگردانده میشود .
 • ماده - 12 - ارزیابی نهایی و انتخاب مشاور
  • بند - الف - انتخاب مشاوران در تمامی موارد از میان مشاوران فهرست کوتاه و براساس اولویت عامل کیفیت انجام میگیرد . روش انتخاب مشاور حسب نوع کار ، مطابق یکی از بند های بعدی خواهد بود .
  • بند - ب - برای کار های گروه 5، ارزیابی نهایی و انتخاب مشاوران به روش « انتخاب براساس کیفیت QBS » و به شرح زیر انجام میشود :
   • بند - 1 - پس از اتمام ارزیابی فنی مطابق بند ( پ ) ماده (11) و تنظیم صورتجلسه مربوط ، فقط پاکت پیشنهاد مالی مشاور با بالاترین امتیاز فنی با حضور اعضای هیات و مشاور یاد شده گشوده شده و پس از بررسی قیمت پیشنهادی ، آنالیز و نفر ساعت ارایه شده ، چنانچه از نظر هیات و با توجه به ضوابط و نرخ های متعارف و ویژگی های طرح ، قیمت پیشنهادی مقبول باشد و یا با تغییرات جزیی با توافق مشاور ، قابل قبول باشد ، قرارداد با وی منعقد میگردد .
   • بند - 2 - چنانچه قیمت پیشنهادی مشاور از نظر هیات انتخاب مشاور ، غیر قابل قبول بوده و هیات با مذاکره با مشاور نتواند به قیمت قابل قبولی دست یابد ، با تنظیم صورتجلسه ای مذاکره با وی خاتمه یافته و مراحل فوق با مشاور دارای امتیاز در رده بعدی ، انجام میشود . در این حالت ( پس از افتتاح پاکت مالی مشاور دوم )، مذاکره مجدد و یا عقد قرارداد با مشاور اول ، مجاز نمیباشد .
   • بند - 3 - پس از خاتمه مذاکرات و عقد قرارداد با مشاور منتخب ، پاکت های مالی سایر پیشنهاد دهندگان به همان صورت سربسته به آنان بازگردانده میشود .
  • بند - پ - برای کار های گروه های 1 تا 4 که حق الزحمه های مصوب برای آن ها موجود است ، پس از طی مراحل ارزیابی فنی مطابق بند ( پ ) ماده (11)، مشاور دارای بالاترین امتیاز فنی ، به عنوان مشاور منتخب تعیین و قرارداد با وی منعقد میشود .
   • تبصره - - - چنانچه مطابق بخشنامه های سازمان در مورد حق الزحمه های مصوب ، پیشنهاد درصد افزایشی نسبت به حق الزحمه های مصوب ، توسط پیشنهاد دهندگان مجاز باشد ، در این موارد ابتدا « شاخص قیمت پیشنهادی مشاور » به شرح زیر محاسبه میشود : 100+ درصد افزایش پیشنهادی مشاور نسبت به حق الزحمه مصوب = شاخص قیمت پیشنهادی مشاور آنگاه ارزیابی نهایی به روش بیان شده در بند ( ت ) ماده (12) صورت میگیرد .
  • بند - ت - برای کار های گروه های 2، 3 و 4 که حق الزحمه های مصوب برای تمام و یا بخشی از کار موجود نباشد ، استفاده از حق الزحمه های مصوب برای بخش هایی که حق الزحمه مصوب دارند ، الزامی است و ارزیابی نهایی و انتخاب مشاور به روش « انتخاب براساس کیفیت و لحاظ نمودن قیمت QCBS » و به شرح زیر انجام میشود :
   • بند - 1 - پس از اتمام ارزیابی فنی مطابق بند ( پ ) ماده (11) و تنظیم صورتجلسه مربوط ، تمام پاکت های مالی پیشنهاد دهندگان با حضور اعضای هیات و مشاوران پیشنهاد دهنده گشوده میشود . پیشنهاد کم ترین قیمت به عنوان بالاترین امتیاز (100) و امتیاز سایر پیشنهاد دهندگان در مقایسه با آن تعیین میشود . 100* قیمت ( یا شاخص قیمت ) پیشنهادی مشاور موردنظر / کم ترین قیمت ( یا کم ترین شاخص قیمت ) پیشنهادی مشاوران = امتیاز مالی مشاور
   • بند - 2 - از ترکیب امتیازهای فنی و مالی پیشنهاد دهندگان با نسبت های وزنی زیر ، امتیاز نهایی هر مشاور تعیین میشود : 90 درصد امتیاز فنی 10 درصد امتیاز مالی برای گروه 4 80 درصد امتیاز فنی 20 درصد امتیاز مالی برای گروه 3 70 درصد امتیاز فنی 30 درصد امتیاز مالی برای گروه 2 مشاور دارای بالاترین امتیاز نهایی ، به عنوان مشاور منتخب تعیین و قرارداد با وی منعقد میشود .
  • بند - ث - برای کار های گروه (1) که حق الزحمه های مصوب سازمان برای آن ها موجود نباشد و همچنین کار های کوچک ، خدمات موردی ، مطالعات پژوهشی ، کنترل های مهندسی و مانند این ها ، حسب مورد دستگاه اجرایی میتواند به یکی از دو روش زیر عمل نماید :
   • بند - 1 - پس از ارزیابی فنی پیشنهاد ها مطابق بند ( پ ) ماده (11)، 2 یا 3 مشاور برتر تعیین میگردند و پاکت های مالی سایرین به آن ها بازگردانده میشود . پاکت های مالی 2 یا 3 مشاور برتر ، در حضور هیات انتخاب مشاور و مشاوران مربوط گشوده شده و مشاور با پیشنهاد حداقل قیمت ، به عنوان مشاور منتخب ، تعیین و قرارداد با وی منعقد میشود .
   • بند - 2 - یک مشاور حایز شرایط فنی از میان مشاوران فهرست کوتاه و یا به طور مستقیم از فهرست بلند براساس شناخت کارفرما ، انتخاب و پس از دریافت پیشنهاد و مذاکره ، قرارداد با وی منعقد میشود . تبصره انتخاب و ارجاع کار به مشاوران شخص حقیقی به روش شماره (2) انجام میشود .
 • ماده - 13 - - اطلاع رسانی به مشاوران و گزارش به سازمان
  • بند - الف - دستگاه اجرایی موظف است پس از پایان مراحل انتخاب مشاور ، خلاصه نتایج انتخاب مشاوران شامل امتیازهای فنی و مالی و همچنین دلایل رد پیشنهاد هر یک از آنان را به طور کتبی به اطلاع تمام پیشنهاد دهندگان برساند .
  • بند - ب - در پایان مراحل انتخاب مشاور ، دستگاه اجرایی موظف است ، گزارش مراحل مختلف انتخاب مشاور ( فرم شماره 5 پیوست ) را به همراه یک نسخه از قرارداد و اظهارنامه ظرفیت آماده به کار مشاور ( فرم شماره 6 پیوست ) به دفتر امور مشاوران و در مورد پروژه های استانی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط ارسال نماید . دفتر امور مشاوران و یا سازمان استان ( حسب مورد )، پس از دریافت مدارک یاد شده ، وصول آن را به دستگاه اجرایی اعلام مینماید . چنانچه پس از بررسی مدارک فوق ، اشکالاتی از نظر انطباق با ضوابط پیش بینی شده در این آیین نامه یا سایر ضوابط مربوط توسط دفتر امور مشاوران و یا سازمان استان ملاحظه شود ، مراتب به دستگاه اجرایی و مراجع مربوط اعلام میگردد .
  • تبصره - 1 - عدم پاسخگویی دفتر امور مشاوران و پیمانکاران یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت قرارداد ، به منزله تایید صحت فرایند انتخاب و ارجاع کار به مشاور میباشد .
  • تبصره - 2 - دستگاه اجرایی پس از دریافت نظرات دفتر امور مشاوران و پیمانکاران یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، موظف است نسبت به تصحیح فرایند انتخاب و ارجاع کار اقدام نماید .
 • ماده - 14 - مسئولیت اجرای آیین نامه و اصلاح آن
  • بند - الف - سازمان مجاز است در قالب مفاد این آیین نامه در صورت لزوم ، دستورالعمل ها و بخشنامه های لازم را تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید . چنانچه پس از تصویب این آیین نامه ، اصلاحاتی در فرم های پیوست ضروری باشد ، این اصلاحات توسط سازمان انجام و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد .
  • بند - ب - مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه ، به عهده سازمان میباشد .
  • بند - پ - با ابلاغ این آیین نامه ، تصویبنامه شماره 40676/ ت 24698 ه مورخ 21/11/1381، موضوع آیین نامه نحوه تهیه قرارداد های ناهمسان خدمات مشاوره ای ، لغو و برای ارجاع کار به مشاوران ، این آیین نامه ملاک عمل خواهد بود .
 • امضاء - - - معاون اول رییس جمهور محمدرضا عارف