iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - مقررات این آیین نامه حاکم بر ارجاع کار در طرح هایی است که تمام یا بخشی از منابع مالی آن از محل اعتبارات عمرانی ( اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ) تامین شده باشد .
 • ماده - 2 - و اژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط بکار میروند :
  • بند - الف - پیمانکار نوع اول : شامل اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در بخش تعاونی و بخش خصوصی ایرانی که صد در صد (100%) سهم الشرکه یا سهام آن ها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی و دارای اقامتگاه در ایران باشد .
   • تبصره - - - شرکت هایی که صد درصد (100%) سهام آن ها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد ، نوع اول محسوب میشوند .
  • بند - ب - پیمانکار نوع دوم : پیمانکارانی که صد درصد (100%) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آن ها متعلق به دولت ، شهرداری ها و نهاد های انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد .
   • تبصره - - - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود . اینگونه شرکت های دولتی در این آیین نامه نوع دوم محسوب میشوند .
  • بند - ج - پیمانکار نوع سوم : گروه های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حایز شرایط نوع اول و دوم نباشند ، نوع سوم محسوب میشوند .
  • بند - د - پیمانکار برتر و شایسته : پیمانکارانی که به شرح مندرج در دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران ، به عنوان پیمانکار برتر و شایسته برگزیده و در فهرست هایی که سالانه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر میشود با این عنوان معرفی شوند .
  • بند - ه - فراخوان نخست : فرآیندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت برای ارزیابی توان اجرای کار ، دعوت به عمل می آید .
  • بند - و - بررسی توان اجرای کار و تهیه فهرست محدوده از پیمانکاران : فرآیندی است که در آن از بین کسانی که به فراخوان نخست پاسخ داده و اسناد ارزیابی توان اجرای کار را ارسال کرده اند ، فهرستی محدود برای انتخاب پیمانکاران منتخب تهیه میگردد .
 • ماده - 3 - هیات ارزیابی پیمانکار در هر دستگاه اجرایی و با حضور اعضای زیر تشکیل میشود :
  • بند - الف - مجری طرح .
  • بند - ب - نماینده امور پیمان های دستگاه اجرایی .
  • بند - ج - معاون فنی ذی ربط یا بالاترین مسئول فنی دستگاه کارفرما .
  • بند - د - نماینده مشاور کارفرما ( مشاور یا مدیر طرح ).
  • بند - ه - نماینده واحد بهره بردار .
 • ماده - 4 - هیات ارزیابی پیمانکار وظایف زیر را برعهده خواهد داشت :
  • بند - الف - بررسی کفایت و تایید گزارش شناخت پروژه .
  • بند - ب - تعیین معیار های ارزیابی توان اجرای کار و تنظیم جدول سنجش امتیازات .
  • بند - ج - بررسی کفایت اطلاعات و مدارک پروژه برای اجرا .
  • بند - د - بررسی و ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست پیمانکاران برای دعوت به مناقصه .
 • ماده - 5 - جلسات هیات ارزیابی پیمانکار با حضور چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آرا اتخاذ میگردد . در صورت تساوی آرا ، رای مجری طرح ، تعیین کننده خواهد بود .
 • ماده - 6 - ارجاع کار به پیمانکاران شامل مراحل زیر میباشد :
  • بند - الف - فراخوان نخست .
  • بند - ب - دعوت به ارزیابی توان اجرای کار .
  • بند - ج - بررسی توان اجرای کار و تهیه فهرست پیمانکاران منتخب برای دعوت به مناقصه .
  • بند - د - برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار .
 • ماده - 7 - دستگاه های اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان نخست موظفند ترتیبات زیر را رعایت نمایند :
  • بند - الف - عنوان پروژه در موافقتنامه طرح قید شده باشد .
  • بند - ب - مطالعات تهیه طرح و طراحی انجام شده و به تصویب رسیده باشد .
  • بند - ج - ساختگاه طرح تعیین شده باشد .
  • بند - د - هیات ارزیابی پیمانکار تشکیل شده باشد .
 • ماده - 8 - برای فراخوان نخست ، دستگاه اجرایی از طریق نشر آگهی در ر وزنامه کثیرالانتشار از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت دعوت مینماید . پس از نشر آگهی ، پیمانکار میتواند حداکثر ظرف چهارده روز اسناد ارزیابی توان اجرای کار را خریداری ، تکمیل و تحویل نماید .
  • تبصره - 1 - در صورتی که تعداد پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ داده اند ، به ده نرسد ، دستگاه اجرایی میتواند از طریق ارسال دعوتنامه از پیمانکارانی که در فهرست موضوع ماده (22) مجاز شناخته شده اند ، دعوت کند . دعوتنامه ها حداکثر 48 ساعت پس از تصویب هیات ارزیابی پیمانکار ، برای پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت ارسال میگردد . در صورتی که به هر دلیل پیمانکار از دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار منصرف شود ، باید موضوع را قبل از پایان مهلت ارسال اسناد ارزیابی توان اجرای کار ، به هیات ارزیابی پیمانکار اطلاع دهد .
  • تبصره - 2 - فراخوان نخست ، علاوه بر آگهی ر وزنامه از طریق شبکه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که برای پیمانکاران و دستگاه های اجرایی قابل دسترس باشد ، منتشر میشود .
  • تبصره - 3 - ارسال دعوتنامه تنها براساس فهرست رایانه ای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز خواهد بود .
 • ماده - 9 - در فراخوان نخست ، اطلاعات عمومی و کلی طرح درباره موارد زیر اعلان میشود :
  • بند - الف - معرفی کارفرما ، واحد خدمات مشاوره و واحد خدمات مدیریت طرح ( در صورت وجود ).
  • بند - ب - عنوان و مشخصات کلی پروژه و محل اجرای آن .
  • بند - ج - برآورد هزینه اجرای کار .
  • بند - د - رشته و گروه پیمانکار .
  • بند - ه - سایر شرایط اختصاصی به تشخیص دستگاه اجرایی .
  • بند - و - تاریخ ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار .
 • ماده - 10 - ارزیابی توان اجرای کار پیش از مناقصه رقابتی برگزار میشود . پس از اعلان فراخوان نخست ، اسناد ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکارانی که آمادگی خود را برای پذیرش کار اعلام نموده اند ، ارایه میشود . از طریق این اسناد ، اطلاعات مربوط به ارزیابی توان اجرای کار ، به پیمانکار ارایه و از طریق کاربرگ های همسان ، اطلاعات مربوط از پیمانکار دریافت میشود .
 • ماده - 11 - اطلاعات موردنیاز ، به همه پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ داده اند به طور یکسان ارایه میشود ، این اطلاعات حداقل شامل موارد زیر است :
  • بند - الف - گزارش شناخت پروژه .
  • بند - ب - معیار های ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازات .
  • بند - ج - روش ارزیابی توان اجرای کار شامل ضریب وزنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از معیار های ارزیابی .
 • ماده - 12 - اطلاعات درخواستی از پیمانکار شامل موارد زیر است :
  • بند - الف - گواهینامه احراز صلاحیت و کد احراز صلاحیت .
  • بند - ب - امتیاز صلاحیت براساس آخرین محاسبه رتبه بندی و احراز صلاحیت .
  • بند - ج - اطلاعات مالی شامل گردش مالی سه سال گذشته .
  • بند - د - کار های انجام شده در سال های گذشته به تفکیک کار های مشابه با پروژه و موارد دیگر و تأییدهای صادر شده برای کار های مزبور
  • بند - ه - فهرست کارکنان کلیدی در کارگاه های مهم به همراه سوابق و تخصص هر یک و تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با موضوع کار .
  • بند - ز - اطلاعات موردنیاز درباره سازمان اجرایی پیمانکار در اجرای پروژه مربوط .
  • بند - ح - خلاقیت ها و نوآوری ها در کار های مشابه .
  • بند - ط - پیشنهاد نظام مدیریتی مناسب برای اجرای این کار .
  • بند - ی - پیشنهاد نظام کیفی انجام کار .
  • تبصره - 1 - در صورتی که برای ارجاع کار اطلاعات تکمیلی دیگری نیاز باشد ، کارفرما میتواند برای بررسی توان اجرای کار ، اطلاعات موردنیاز را از پیمانکار درخواست نماید .
  • تبصره - 2 - در صورت نیاز پروژه به ماشین آلات خاص ، کارفرما میتواند از پیمانکار نحوه تامین ماشین آلات یاد شده را درخواست کند .
  • تبصره - 3 - اطلاعات موضوع بند های ( ج )، ( ز )، ( ح )، ( ط ) و ( ی ) تنها برای کار هایی که در حد ظرفیت پیمانکاران پایه 4 و 5 باشد ، الزامی است .
 • ماده - 13 - گزارش شناخت پروژه شامل اطلاعات و داده های زیر میباشد :
  • بند - الف - عنوان ، مشخصات کلی و اهداف کیفی و کمی پروژه .
  • بند - ب - سازمان کارفرمایی ( کارفرما ، مدیریت طرح ، واحد خدمات مشاوره و دستگاه نظارت ).
  • بند - ج - برنامه زمانی کلی اولیه .
  • بند - د - روش و ترتیبات تامین مالی پروژه .
  • بند - ه - برنامه تدارکاتی پروژه ( روش تدارک و تامین کالا هایی که ساخت آن ها برعهده پیمانکار نخواهد بود و تدارکات خارجی ).
  • بند - و - روش ها ، دستورالعمل ها و استاندارد های اجرایی .
  • بند - ز - اسناد مطالعات شناسایی و نقشه های فاز یک .
  • بند - ح - تسهیلاتی که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد .
 • ماده - 14 - هیات ارزیابی پیمانکار موظف است اسناد ارزیابی توان اجرای کار را ، از پیمانکارانی که دارای گواهینامه صلاحیت در رشته و گروه درج شده در فراخوان نخست باشند ، دریافت نماید و پس از محاسبه امتیازات پیمانکارانی که اسناد ارزیابی توان اجرای کار خود را در مهلت مقرر تحویل داده اند ، حداقل هفت پیمانکار را که دارای بالاترین امتیاز بوده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) امتیاز جدول را بدست آورده باشند ، برای دعوت به مناقصه به کارفرما معرفی نماید .
  • تبصره - - - در صورتی که تعداد پیمانکاران برگزیده از هفت کمتر باشد ، کارفرما میتواند آگهی فراخوان نخست را تمدید نماید . در صورتی که کارفرما تمدید مزبور را صلاح نداند ، میتواند پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را از طریق ارسال دعوتنامه ، دعوت نماید و در هر صورت مستندات ارجاع کار را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهد کرد .
 • ماده - 15 - معیار های ارجاع کار برای تنظیم جدول ارزیابی توان اجرای کار به شرح زیر است :
  • بند - الف - سابقه اجرایی در رشته و زمینه کار .
  • بند - ب - داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار و یا در دسترس .
  • بند - ج - مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب .
  • بند - د - کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه .
  • بند - ه - قدرت مالی و پشتیبانی .
  • بند - و - بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه .
  • بند - ز - حسن سابقه در کار های قبلی .
  • بند - ح - خلاقیت ها و نوآوری ها در کار های مشابه .
  • بند - ط - نظام کیفی انجام کار .
  • تبصره - 1 - هنگام ارجاع کار در صورتی که نیاز به تجهیزات ویژه باشد ، پیمانکار میتواند به جای اسناد مالکیت ، موافقتنامه اجاره ماشین آلات را ، همراه اسناد معتبر که اصالت مالکیت آن ها را برای موجر اثبات نماید ، برای کارفرما ارایه کند .
  • تبصره - 2 - ارجاع کار به شرکت های نوع سوم پس از بررسی و تایید مجدد گواهینامه صلاحیت آن ها امکانپذیر خواهد شد .
 • ماده - 16 - هیات ارزیابی پیمانکار موظف است براساس اولویت های اجرایی طرح ، جدول امتیازات و ضریب وزنی هر یک از معیارها را با استفاده از جدول پیوست ، به همراه اسناد ارزیابی توان اجرای کار ، به پیمانکار ارایه نماید . این جدول حاوی اطلاعات زیر میباشد :
  • بند - الف - معیار های ارجاع کار .
  • بند - ب - بازه امتیازات هر یک از معیارها .
  • بند - ج - اهمیت وزنی هر یک از معیارها .
  • بند - د - مبانی تعیین امتیاز برای هر یک از معیارها .
 • ماده - 17 - ارجاع کار فقط به پیمانکارانی که دارای گواهینامه صلاحیت معتبر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند ، مجاز است .
  • تبصره - - - در صورتی که در رشته موردنظر ، پیمانکار دارای گواهینامه وجود نداشته باشد ، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صلاحیت تعدادی از پیمانکاران به صورت موردی بررسی و برای فراخوان نخست دعوت میشوند .
 • ماده - 18 - اسناد ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکارانی داده میشود که ظرفیت کاری آن ها بیشتر از مبلغ برآورد باشد .
  • تبصره - 1 - پیمانکار میتواند در مناقصاتی که برآورد آن حداکثر بیش از سی درصد (30%) از مبلغ ظرفیت وی باشد ، شرکت نماید اما در هر صورت هیچگاه نمیتواند بیش از یک قرارداد که مبلغ آن بیش از ظرفیت کاری وی است ، در دست انجام داشته باشد .
  • تبصره - 2 - ظرفیت پیمانکاران برتر و شایسته میتواند در یک دوره ارزشیابی ، تا دو برابر ظرفیت آن ها ( از نظر تعداد و مبلغ ) افزایش یابد .
 • ماده - 19 - واگذاری یکجای کار به پیمانکار دیگر ممنوع است . در صورت مشاهده واگذاری به شرح یاد شده ، پیمانکار به مدت دو سال از ارجاع کار محروم میشود .
 • ماده - 20 - دستگاه اجرایی ، حداکثر یک هفته پس از ارزیابی ، گزارش انتخاب پیمانکاران برگزیده شامل اسناد ارزیابی توان اجرای کار ، روش و نتیجه تعیین امتیازات را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب ، تدوین و به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش میکند .
  • تبصره - - - امکان دسترسی به اطلاعات یاد شده برای ذی نفعان ، توسط دستگاه اجرایی فراهم میشود .
 • ماده - 21 - پیمانکاران برتر و شایسته ، حداکثر امتیاز موضوع بند های ( ج )، ( و ) و ( ز ) ماده (15) را کسب می نمایند .
 • ماده - 22 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله فهرست پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را به همراه اسامی پیمانکاران برتر و شایسته ، ظرفیت کاری ، امتیاز پیمانکاران و تعداد کار های در دست اجرا و سر جمع قرارداد های در دست اجرای پیمانکاران را منتشر نماید تا دستگاه های اجرایی پیش از ارزیابی توان اجرای کار ، اسامی پیمانکاران واجد شرایط را انتخاب نمایند .
  • تبصره - - - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ایجاد سایت اینترنتی ، امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به مشاوران و پیمانکاران و نتایج مناقصه ها را فراهم مینماید .
 • ماده - 23 - در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه ، پیمانکار باید دارای گواهینامه صلاحیت در رشته و ظرفیت کاری برای انجام آن کار باشد .
 • ماده - 24 - پیمانکارانی که در یک دوره یک ساله بیش از سه بازار شرکت در فراخوان ارجاع کار ، در صورت دریافت دعوتنامه ، خودداری کنند ، می بایست دلایل خود را مستند به مدارک و اسناد معتبر برای بررسی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند . چنانکه کمیته فنی تشخیص صلاحیت ، امتناع از کار را ناشی از فقدان توان فنی و اجرایی ، ورشکستگی ، قصور از وظایف حرفه ای و به طور کلی فقدان صلاحیت در ارجاع کار تشخیص دهد ، گواهینامه صلاحیت پیمانکار را به مدت یک سال لغو خواهد کرد .
 • ماده - 25 - اعمالی از قبیل تبانی ، هدیه ، تهدید ، رشوه و بکارگیری عوامل کارفرما به منظور گرفتن کار و یا اختلال در روند مناقصه ممنوع است . در صورت محکومیت قضایی در رابطه با هر یک از موارد یاد شده ، علاوه بر مجازات های قانونی ، گواهینامه صلاحیت پیمانکار متخلف ، به مدت دو سال لغو میگردد .
 • ماده - 26 - به منظور پیشگیری از تغییر شرایط متعارف ارجاع کار ، هنگام استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه ، تفکیک کار های پروژه به پیمان های جداگانه ، فقط براساس گزارش های مصوب مطالعات و طراحی واحد های خدمات مشاوره مجاز است .
 • ماده - 27 - در کار هایی که موضوع آن ها در بر گیرنده چند رشته مختلف باشد ، در صورتی که مبالغ برآوردکار در رشته فرعی کمتر از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ قرارداد و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه سه در همان رشته باشد ، ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام میشود .
 • ماده - 28 - پس از ابلاغ این آیین نامه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعمل های اجرایی مربوط را پس از تصویب کمیته فنی تشخیص صلاحیت ، تهیه و ابلاغ میکند
 • ماده - 29 - پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، آیین نامه اجرایی قبلی ارجاع کار به پیمانکاران و اصلاحیه آن ، موضوع تصویبنامه های شماره .56848 ت 435 مورخ 19/6/1367 و شماره .7704 ت 778 مورخ 24/8/1368 لغو میگردد .
 • ماده - 29 - پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، آیین نامه اجرایی قبلی ارجاع کار به پیمانکاران و اصلاحیه آن ، موضوع تصویبنامه های شماره .56848 ت 435 مورخ 19/6/1367 و شماره .7704 ت 778 مورخ 24/8/1368 لغو میگردد .
 • ماده - 30 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت میکند .
 • امضاء - - - معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
 • جدول - - - بازه ضریب و زنی معیار های ارجاع کار به تفکیک رشته های پیمانکاری
  • جدول - - - رشته های پیمانکاری خدمات کشاورزی ارتباطات کاوش های زمینی تاسیسات و مخابرات نیرو صنعت حمل و نقل آب ساختمان معیار های ارجاع کار ردیف 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 سابق اجرایی کار در رشته و زمینه کار 1 10 20 10 20 0 5 20 40 5 10 10 20 5 10 20 30 10 20 10 20 داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار و یا در دسترس 2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب برای اجرای کار 3 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه 4 20 30 20 30 10 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 قدرت مالی و پشتیبانی 5 5 10 5 10 15 20 5 10 10 20 5 10 10 20 5 10 5 10 5 10 نظام کیفی انجام کار 6 20 30 10 20 5 10 10 20 5 10 0 10 0 10 10 20 10 20 10 20 بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 حسن سابقه در کار های قبلی و فقدان سوءپیشینه حرفه ای 8 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 خلاقیت و نوآوری ها در کار های مشابه 9
  • جدول - - - رشته های پیمانکاری خدمات کشاورزی ارتباطات کاوش های زمینی تاسیسات و مخابرات نیرو صنعت حمل و نقل آب ساختمان معیار های ارجاع کار ردیف 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 سابق اجرایی کار در رشته و زمینه کار 1 10 20 10 20 0 5 20 40 5 10 10 20 5 10 20 30 10 20 10 20 داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار و یا در دسترس 2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب برای اجرای کار 3 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه 4 20 30 20 30 10 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 قدرت مالی و پشتیبانی 5 5 10 5 10 15 20 5 10 10 20 5 10 10 20 5 10 5 10 5 10 نظام کیفی انجام کار 6 20 30 10 20 5 10 10 20 5 10 0 10 0 10 10 20 10 20 10 20 بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 حسن سابقه در کار های قبلی و فقدان سوءپیشینه حرفه ای 8 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 خلاقیت و نوآوری ها در کار های مشابه 9
  • جدول - - - رشته های پیمانکاری خدمات کشاورزی ارتباطات کاوش های زمینی تاسیسات و مخابرات نیرو صنعت حمل و نقل آب ساختمان معیار های ارجاع کار ردیف 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 سابق اجرایی کار در رشته و زمینه کار 1 10 20 10 20 0 5 20 40 5 10 10 20 5 10 20 30 10 20 10 20 داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار و یا در دسترس 2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب برای اجرای کار 3 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه 4 20 30 20 30 10 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 قدرت مالی و پشتیبانی 5 5 10 5 10 15 20 5 10 10 20 5 10 10 20 5 10 5 10 5 10 نظام کیفی انجام کار 6 20 30 10 20 5 10 10 20 5 10 0 10 0 10 10 20 10 20 10 20 بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 حسن سابقه در کار های قبلی و فقدان سوءپیشینه حرفه ای 8 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 خلاقیت و نوآوری ها در کار های مشابه 9
  • توضیحات - - - هیات ارزیابی پیمانکار با توجه به ویژگی ها و مشخصات هر پروژه ، ضریب وزنی هر یک از عوامل را ، در بازه یاد شده در جدول ، تعیین و به همراه اسناد ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکاران می دهد و پس از دریافت اسناد ، برای هر پیمانکار به ماخذ (100) به ازای هر معیار ، امتیاز هر یک از معیارها را محاسبه میکند . امتیاز کل ، برابر مجموع حاصل ضرب و زنی و امتیاز کسب شده برای هر معیار خواهد بود . کسب حداقل چهل درصد (40%) امتیازات ردیف های (2) و (4) و (5) و نیز شصت و پنج درصد (65%) امتیاز کل ، الزام است . اعداد ردیف های بالاحداقل و اعداد ردیف های پایین حداکثر ضریب وزنی هر عامل میباشد که هیات ارزیابی پیمانکار میتواند برای معیار ، انتخاب کند .