iranmatikanlogo
logo
 • بند - 1 - با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، شهرداری ها ، بانک ها و تشکل های صنفی تخصصی ، ظرف مدت یک سال اقدامات زیر برای تحقق اصول نظام فنی و اجرای طرح های عمرانی کشور به عمل آید . تشخیص واحد هایی که همکاری آنان موردنیاز است با سازمان برنامه و بودجه میباشد .
  • بند - الف - تهیه پیش نویس لوایح موردنیاز و پیشنهاد آن به هیات وزیران برای تصویب و ارایه به مجلس شورای اسلامی .
  • بند - ب - تهیه پیش نویس آیین نامه های اجرایی نظام و پیشنهاد آن برای تصویب به هیات وزیران یا دیگر مراجع ذی ربط . ج تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم در قالب مقررات موضوع بند های " الف " و " ب ".
 • بند - 2 - تمام دستگاه های اجرایی ، شورا های تخصصی و دیگر مراجع مربوط ، تا تصویب و ابلاغ ضوابط یاد شده ، اقدام ها و تصمیم های مربوط به انجام مطالعات موردنیاز طرح های تحقیقاتی ، بنیادی ، منطقه ای و جامع بخشی و نیز تهیه و اجرای طرح های خورد را با رعایت مقرر ت ، قوانین ، آیین نامه و دستورالعمل های موجود به عمل آورند .
 • بند - 3 - با توجه به ضرورت شمول عام نظام فنی و اجرایی کشور ، سازمان برنامه و بودجه مکلف است لایحه تسری نظام مذکور به کلیه سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، از جمله شهرداری ها و بانک ها و نیز سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است را تهیه و برای طرح در هیات وزیران ارایه نماید .
 • بند - 4 - این تصویبنامه جایگزین مصوبه شماره .7250 ت 166 ه مورخ 1367.3.17 هیات وزیران میباشد .
 • امضاء - - - حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
 • قسمت - - - نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور
  • فصل - کلیات -
   • بند - 1 - گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت های مربوط به تهیه ، اجرا ، نگهداری و بهره برداری طرح های عمرانی کشور و آثار ناشی از چگونگی انجام آن ها و نیز مصرف حجم قابل توجهی از منابع اقتصادی برای آن ، و لزوم تنظیم این امور و هماهنگ کردن آن با دیگر امور کشور ، ضرورت تصویب ناظم فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور را ایجاد میکند .
  • فصل - تعاریف -
   • بند - 2 - نظام فنی و اجرایی ، عبارت است از مجموع اصول ، روش ها ، مقررات و ضوابط فنی ، حقوقی و مالی حکام بر تهیه ، اجرا و ارزشیابی طرح های عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و بکارگیری عوامل دست اندر کار مربوط به آن و نیز تبین مشخصات عوامل یاد شهد و نحوه ارتباط بین آن ها . نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی کشور
   • بند - 3 - نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی کشور در فرایند برنامه ریزی شامل موارد زیر میباشد
    • بند - الف - مطالعات بنیادی ، تحقیقاتی ، پایه ، منطقه ای آمایش سرزمین ) و جامع بخشی ،
    • بند - ب - تعیین اهداف کلان و سیاست های کلی ،
    • بند - پ - تعیین اولویت ها و تخصیص منابع ،
    • بند - ت - تهیه طرح ها ،
    • بند - ج - ارزشیابی ، نظام فنی و اجرایی ، با ارایه اصول ، روش ها ، معیارها ، مقررات و ضوابط فنی و اجرایی ، و نحوه انتخاب و بکارگیری عوامل دست اند کار مربوط در آن ، در مراحل موضوع بند های " ت "، " ث " و " ج " نقش مؤثر و اساسی داشته و در مرحله " الف " نیز برحسب مورد ، نقش لازم خود را ایفا میکند .
   • بند - 4 - اصول و مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی شامل موارد زیر میباشد
    • بند - الف - استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود و فراهم نمودن زمینه ایجاد ظرفیت های جدید و موردنیاز ،
    • بند - ب - به کارگیری اول و مبانی علمی و فنی در جهت ارتقای تکنولوژی و سطح دانش فنی و صنعتی کشور و دستیابی به کیفیت مطلوب تر ،
    • بند - پ - جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده عملی از این بخش در تهیه و اجرای طرح ها عمرانی با توجه به قابلیت ها ، از طریق تهیه و تدوین روش های بهینه برای انجام مراحل مختلف به طور جداگانه یا توأم .
    • بند - ت - ایجاد زمینه مناسب برای بروز ابتکارات و خلاقیت ها ، به ویژه در جهت ایجاد منابع جدید ، بالا بردن کیفیت ، کم کردن هزینه و مدت اجرا ،
    • بند - ث - شناسایی ، سازماندهی ، طبقه بندی و تشخیص صلاحیت واحد های مختلف مطالعات بنیادی ، تحقیقاتی ، پایه ، منطقه ای ، جامع بخشی ، تهیه و اجرای طرح به طور جداگانه یا به صورت توأم در موارد مجاز )، براساس ضوابط معین ،
    • بند - ج - تقویت توان فنی و اجرایی کشور ، از طریق حمایت از نیرو های فنی داخلی و کمک به ایجاد واحد های بزرگ برای انجام مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح به طور جداگانه یا به طور توأم در موارد مجاز )،
    • بند - چ - فراهم ساختن تسهیلات برای صدور نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی و اجرایی و تشویق و ترغیب و حمایت از آن ،
    • بند - ح - ایجاد زمینه آموزش و تربیت نیروی فنی و کارآمد متخصص برای تهیه و اجرای طرح ، از طریق جلب همکاری و مبادله یافته های تجربی بین عوامل نظام فنی و اجرایی و دانشگاه ها و موسسات علمی و تحقیقاتی کشور ،
    • بند - خ - جلب مشارکت عمومی ، بانک ها ، نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات اعتباری مستقل یا عام المنفعه برای سرمایه گذاری در طرح های عمرانی کشور که دارای توجیه فنی اقتصادی هستند ،
    • بند - د - ارزشیابی زمان بندی شده از عملکرد این نظام ، مشتمل بر ضوابط ، معیارها ، روش ها و عوامل دست اندر کار مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و انعکاس نتایج مربوط ، به منظور اصلاح نظام ،
    • بند - ذ - الزام به مستندسازی در مورد تمام وقایع و جریان های مربوط به مراحل مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و پیش بینی اقدامات مربوط به این فعالیت در شرح وظایف و قرارداد ها ،
    • بند - ر - طراحی و استقرار فرآیندی علمی ، دقیق و عملی برای الزام به گزارش دهی و گزارش گیری از جریان تهیه و اجرای طرح های عمرانی در دوره های زمان معین . گستره نظام فنی و اجرایی
   • بند - 5 - گستره یا مباح مورد طرح در نظام فنی و اجرایی ، شامل موارد زیر میباشد مطالعات بنیادی ، تحقیقاتی ، پایه ، منطقه ای آمایش سرزمین ) و جامع بخشی ، معیارها ، استاندارد ها و ضوابط فنی ، تهیه طرح ، اجرای طرح ، ارزشیابی .
   • بند - 6 - تهیه طرح شامل موارد زیر میباشد مدیریت بر تهیه طرح ، مطالعات شناسایی ، توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی امکان سنجی ) اولیه ، مطالعه و طراحی اولیه و توجیه فنی ، اقتصادی و اجتماعی امکان سنجی ) نهایی .
   • بند - 7 - مدیریت بر تهیه طرح شامل موارد زیر میباشد مدیریت بر تهیه طرح از جنبه ایفای وظایف قانونی غیر قابل واگذاری ، خدمات مدیریت تهیه طرح .
   • بند - 8 - اجرای طرح شامل موارد زیر میباشد : مدیریت بر اجرای طرح از جنبه ایفای وظایف قانونی غیر قابل واگذاری ، خدمات مدیریت و کنترل ، خدمات و فعالیت های اجرایی .
   • بند - 9 - خدمات مدیریت و کنترل شامل موارد زیر میباشد : خدمات مدیریت اجرای طرح ، کنترل های مهندسی ، کنترل پروژه ، نظارت ،
   • بند - 10 - خدمات فعالیت های اجرایی شامل موارد زیر میباشد : طراحی تفصیلی و اجرایی ، تهیه و ساخت کالا و تجهیزات ، پیمانکاری اجرا عملیات اجرایی و نصب )، آماده سازی برای بهره برداری .
   • بند - 11 - با توجه به مباحث مشروحه در گستره فوق ، اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی ، به شرح زیر میباشد مطالعات بنیادی و تحقیقاتی شامل مطالعات پایه ، جامع بخشی ، منطقه ای ، آزمایش سرزمین ، تحقیقات و نظایر آن )، معیارها ، استاندارها و ضوابط فنی ، تهیه طرح ، اجرای طرح ، ارزشیابی . مطالعات بنیادی و تحقیقاتی شامل مطالعات پایه ، جامع بخشی ، منطقه ای ، آمایش سرزمین ، تحقیقات و نظایر آن )
   • بند - 12 - مطالعات بنیادی و تحقیقاتی ، مطالعاتی است که نتایج حاصل از آن ها منجر به تصمیم گیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرح ها و مدیریت آن ها میشود یا دستاوردهای علمی نظیر معیارها و استاندارد های فنی یا اطلاعات پایه را نتیجه می دهد .
   • بند - 13 - اصول حاکم بر انجام مطالعات بنیادی و تحقیقاتی به شرح زیر میباشد
    • بند - الف - انجام مطالعات تحققاتی و بنیادی در قالب روش های معتبر تحقیقات علمی و آخرین دستاوردهای مطالعاتی جهانی در زمینه های مرتبط ،
    • بند - ب - انجام مطالعات با حداکثر استفاده از منابع و امکانات داخلی ،
    • بند - پ - انجام مطالعات توسط واحد های تشخیص صلاحیت شده در بخش تهیه طرح برای مطالعات نباید یا موسسات معتبر پژوهشی برای کار های تحقیقاتی ، در قالب قرارداد و شرح خدمات مشخص ،
    • بند - ت - ارجاع کار از طرف دستگاه های اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت طرح های مطالعات بنیادی و تحقیقاتی و همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تایید سازمان برنامه و بودجه خواهد بود ،
    • بند - ث - بکارگیری سایر اصول مندرج در بخش تهیه طرح ، اعم از تشخیص صلاحیت ، قیمت و ارجاع کارها برحسب مورد برای واحد های متولی انجام این مطالعات . معیارها ، استاندارد ها و ضوابط فنی
   • بند - 14 - معیارها ، استاندارد ها و ضوابط فنی ، عبارتند از مجموعه ایاز مشخصات فنی ، روش ها ، ضوابط و دستورالعلمهایی که براساس اصول علمی و فنی موجود در کشور و جهان ، با توجه به شرایط اقلیمی ، زیست محیطی ، اجتماعی و امکانات موجود برای پذیرش طرح از نظر فنی و اقتصادی ، تضمین ایمنی ، حفاظت اطلاعات و بهبود کیفیت طراحی ، اجرا ، نگهداری و بهره برداری طرح ها تهیه و تدوین میشوند .
   • بند - 15 - اصول و میان حاکم بر تهیه و تدوین معیارها ، استاندارد ها و ضوابط فنی به شرح زیر میباشد
    • بند - الف - ارتقای سطح دانش فنی و کیفیت در بخش های مختلف ، از طریق تدارک استاندارد های لازم متکی بر اصول علمی و فنی کشور و جهان ،
    • بند - ب - تنظیم و حفظ روابط فنی بین واحد های مدیریت بر تهیه و اجرای طرح ، واحد های خدمات مدیریت تهیه یا اجرای طرح ، واحد های تهیه طرح ، واحد های اجرای طرح و وظایف و روش انجام کار هر یک از آن ها ،
    • بند - پ - تامین و تعیین معیارها ، استاندارد ها و تیپ نمودن روش های موردنیاز مطالعاتی ، طراحی ، ساخت ، مدیریت ، کنترل ، نظارت ، نگهداری ، بهره برداری و ارزشیابی ، با استفاده از تجارب موسسات معتبر بین المللی ،
    • بند - ت - استاندارد نمودن اجزا و محصولات با اولویت بخش ساختمانی ، تا حد امکان لازم برای انبوه سازی ،
    • بند - ث - برنامه ریزی متمرکز و جامع نگرانه برای تهیه معیارها ، استاندارد ها و ضوابط فنی ، به منظور جلوگیری از هر نوع دوباره کاری در این زمینه .
    • بند - ج - فراهم ساختن زمینه آموزش و ترویج استاندارد ها ، معیارها و ضوابط فنی و برقراری تشویق و ترغیب در مورد اشخاصی که دستاورد عینی در تهیه و تدوین و ارایه استاندارد و معیار های با کیفیت بالا را دارند .
    • بند - چ - استفاده از موسسات ، انجمن ها ، شرکت ها و سازمان های تحقیقاتی در بخش های مختلف دولتی ، تعاونی و خصوصی در تدوین استاندارد ها و معیارها و تشویق و حمایت آن ها . تهیه و تدوین استاندارد های فنی کار های تخصصی از طریق واحد های تخصصی ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی ) و با همکاری سازمان برنامه و بودجه صورت میگیرد و تایید و ابلاغ آن از سوی سازمان مذکور خواهد بود .
    • بند - ح - پیش بینی ساز و کار کنترل برای الزام به رعایت معیارها ، استاندارد ها و ضوابط فنی ، به منظور ارتقای کیفیت طرح ها ، تولید و محصولات ساختمانی و صنعتی و انفورماتیکی . تهیه طرح
   • بند - 16 - تهیه طرح ، عبارت است از انجام تحقیق ، بررسی ، مطالعه و طراحی مورد لزوم برای شناسایی ، توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و به طور کلی ، فعالیت هایی که منجر به پذیرش یا رد یک طرح به معنای توصیه به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) میشود و نیز اقداماتی که به منوربرنامه ریزی ، ساماندهی و هدایت و راهبری و مراقبت و کنترل بر فعالیت های فوق انجام میگیرد . فعالیت های مختلف تهیه طرح به شرح زیر تقسیم بندی میشوند
    • تبصره - - - ارزیابی زیست محیطی طرح های توسعه باید براساس تبصره 82) قانون برنامه دوم و الگو های مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست صورت پذیرد .
     • بند - الف - مدیریت بر تهیه طرح ، شامل 1 مدیریت بر تهیه طرح از جنبه ایفای وظایف قانونی غیر قابل واگذاری ، 2 خدمات مدیریت تهیه طرح ،
     • بند - ب - مطالعات شناسایی ، توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی امکان سنجی ) اولیه ،
     • بند - پ - مطالعه و طراحی اولیه و توجیه فنی اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی امکان سنجی ) نهایی .
   • بند - 17 - اصول و مبانی حاکم بر تهیه طرح شامل موارد زیر میباشد
    • بند - الف - انجام مطالعه و طراحی مورد لزوم برای شناسایی ، توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی تهیه طرح ) در قالب مطالعات جامعه بخشی ، منطقه ای و برنامه های توسعه و ضوابط ، معیارها و استاندارد های فنی و اقتصادی و دارایی گزارش مربوط ، همراه به مقایسه و تحلیل گزینه پیشنهادی و سایرگزینه ،
    • بند - ب - رعایت هماهنگی طرح با سایر طرح های مربوط و ضوابط آمایش سرزمین ،
    • بند - پ - تهیه طرح براساس استفاده حداکثر از منابع امکانات محلی و داخلی ،
    • بند - ت - جلب مشارکت مردم و استفاده از نظریات آن ها در تهیه طرح ، به ویژه در طرح هایی که مستقیما با زندگی مردم مرتبط است
    • بند - ث - تعیین دستگاه بهره بردار به استثنای طرح های انفورماتیکی ) و انجام بررسی ها و مطالعات مربوط به سازماندهی و شویه های نگهداری و بهره برداری و همچنین تهیه برنامه زمان بندی عملیات آماده سازی برای بهره برداری در مرحله تهیه طرح ،
    • بند - ج - انجام خدمات تهیه طرح اعم از خدمات مدیریت یا خدمات تهیه طرح ) توسط واحد های تشخیص صلاحیت شده ، تحت عنوان واحد خدمات مدیریت تهیه طرح و واحد خدمات مشاوره ای تهیه طرح برطبق شرح خدمات تیپ با غیر تیپ مصوب سازمان برنامه و بودجه ، بدیهی است امر سیاستگذاری ، تصمیم گیری های اساسی ، برنامه ریزی و کنترل کلان وظایف قانونی غیر قابل واگذاری )، همچنان برعهده واحد مدیریت بر تهیه طرح دستگاه اجرایی ) خواهد بود ، تبصره ارجاع کار های خدمات مدیریت تهیه طرح به واحد های بخش خصوصی یا تعاونی به تدریج و همراه با ایجاد شرکت ها و موسسات تشخیص صلاحیت شده در این مورد در قالب شرح خدمات و قرارداد مشخص انجام خواهد گرفت ،
    • بند - چ - بالا بردن کیفیت خدمات مشاوره ای تهیه طرح ، از طریق ایجاد رقابت سازنده بین واحد های تشخیص صلاحیت شده در هنگام ارجاع کار در موارد لازم و ممکن و ارزیابی جامع پیشنهاد های دریافتی از این واحد ها در هیات های تخصصی که اعضای آن توسط دستگاه اجرایی از میان اهل خبره تعیین میشوند ، برای تهیه مناسب ترین پیشنهاد ، ضوابط انتخاب هیات های تخصصی و روش بررسی و اخذ تصمیم در این هیات ها در مورد کار های غیر تیپ و همچنین در مورد آن دسته از کار های تیپی که هر یک از ضوابط یا استاندارد های معین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد عمل قرار نگیرد ، طبق آیین نامه است که بنا به پیشنهاد سازمان مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد .
    • بند - ح - بررسی و تصویب نتایج خدمات تهیه طرح توسط دستگاه اجرایی و در صورت نیاز با استفاده از هیات ها یا موسسات تخصصی صلاحیت دار یا واحد خدمات مدیریت تهیه طرح ، به منظور اعمال کنترل های فنی ، زیست محیطی و اقتصادی .
    • بند - خ - ایجاد انگیزه و اتخاذ سیاست های لازم برای استانی کردن واحد های خدماتی مشاوره ای تهیه طرح ،
    • بند - د - به هنگام نمودن اطلاعات فنی و علمی افراد کلیدی شاغل در مدیریت بر تهیه طرح ، از طریق آموزشی ،
    • بند - ذ - اتخاذ تدابیری برای جذب و حفظ نیرو های کارآمد فنی در واحد های مدیریت بر تهیه طرح دستگاه اجرایی ) با بکارگیری اصل دستمزد در مقابل کار ،
    • بند - ر - تعیین ضوابط انتخاب و ارزشیابی در مورد افراد کلیدی شاغل در مدیریت بر تهیه طرح .
    • بند - ز - سازماندهی متناسب واحد های مدیریت بر تهیه طرح و احتراز از واگذاری وظیفه مدیریت بر تهیه طرح به دستگاه هایی که وظیفه اصلی آن ها انجام فعالیت های دیگری است و انتقال کارشناسان مربوط به واحد هایی که وظیفه مستقیم در این مورد دارند
    • تبصره - - - مدیریت بر تهیه طرح های انفورماتیکی مشمول این بند نیست .
   • بند - 18 - اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحد های خدمات مدیریت تهیه طرح و واحد های خدمات مشاوره ای تهیه طرح به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - براساس قوانین و مقررات مربوط در زمینه فعالیت های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات مزبور در موضوع فعالیت یا شرح وظایف آن ها قید شده باشد ،
    • بند - ب - دارا بودن تحصیلات تخصصی مربوط حداقل لیسانس ) و تجربه مفید و مؤثر برای واحد های شخص حقیقی ، هیات مدیره ، مدیرعامل و کارکنان فنی شرکت های و موسسات ، سوابق کای و تحقیقاتی ، مخزن و بانک اطلاعات فنی منظم ، امکانات نرم افزاری ، سخت افزاری و حسن عمل و شیوه مدیریت در این واحد ها و نظام های فعال در سازمان آن ها ، از جمله نظام کیفیت
    • بند - پ - نداشتن ممنوعیت قانونی یا محکومیت و مرحومیت موثر در موضوع فعالیت های مندرج در این نظام در مورد هر واحد ، هیات مدیره و مدیره عامل و نیز اشخاص حقیقی که به صورت واحد های مستقل برای تمام یا برخی از خدمات این مرحله تایید صلاحیت میشوند ،
    • بند - ت - منظور داشتن اقداماتی از قبیل لغو صلاحیت ، تنزل رتبه و محرومیت از ارجاع کار برای واحد هایی که در کار های خود استاندارد ها و اصول فنی را مراعات ننموده یا گزارش های لازم از پیشرفت کار خود را به موقع ارسال نمی نمایند ،
    • بند - ث - دارای بودن استقلال از نظر مالی ، مدیریت فنی و اجرایی به استثنای دفاتر فنی موسسات دولتی یا وابسته به دولت )، به منظور ایجاد ثبات نسبی در مدیریت و عوامل موثر در تشخیص صلاحیت این واحد ها ،
    • بند - چ - در مورد تشخیص صلاحیت واحد های خارجی تهیه طرح علاوه بر مراتب فوق که حسب مورد ملاک عمل میباشد ، حصول شرایط زیر نیز ضروری است : 1 واحد خارجی باید تعهد نماید کار را با مشارکت مؤثر واحد های ایران به انجام رساند . 2 دارای تخصص ، حسن عمل و تجربه ممتاز در انجام کار با اولویت سابقه کار در کشور ثالث ) بوده و صلاحیت انجام کار در رشته موردنظر در کشور متبوع خود را داشته باشد .
   • بند - 19 - اصول و مبانی حاکم بر ارجاع کار به واحد های خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره ای تهیه طرح واحد های تهیه طرح ) به طرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - ارجاع کار خدمات مدیریت تهیه طرح یا خدمات مشاوره ای تهیه طرح به واحد های تشخیص صلاحیت شده با توجه به حسن سابقه و کیفیت انجام کار های قبلی توسط آن ها ،
    • بند - ب - در نظر گرفتن تجربه این واحد ها از نظر موضوع و منطقه اجرای کار و استفاده از ظرفیت و توانایی آن ها ،
    • بند - پ - اولویت ارجاع کار به واحد های محلی در شرایط یکسان .
    • بند - ت - عدم انجام خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات تهیه طرح به طور یکجا توسط یک واحد از بخش خصوصی یا تعاونی ،
    • بند - ث - ایجاد زمینه های رقابت و سبقت بین این واحد ها در جهت ارتقای کیفی و کاشه هزینه های اجرایی طرح ها ،
    • بند - ج - امکان استفاده از مجموعه چند واحد در کار های بزرگی که قابل تقسیم برای ارجاع به واحد های داخلی موجود به طور جداگانه نیستند ، در جهت کمک و تسهیل در ایجاد واحد های بزرگ ،
    • بند - چ - استفاده از واحد های خارجی صرفا در موارد استثنایی و خاص که زمینه تخصصی آن در کشور موجود نباشد ، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط حاوی روش واگذاری کار ) و با تایید سازمان برنامه و بودجه ، از طریق و یا مسئولیت مشترک و تضامنی واحد های ایران و خارجی تشخیص صلاحیت شده .
    • تبصره - - - در مورد کار های معین با پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران میتوان تصمیم هایی خارج از چهارچوب این بند اتخاذ نمود .
   • بند - 20 - اصول و مبانی حاکم بر قرارداد های خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره ای تهیه طرح به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - تعیین شرح خدمات ، تأییدات ، تکالیف ، وظایف ، تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد ، به طور جامع و مانع و روشن و قابل انجام وبراساس رعایت حقوق طرفین به طور منطقی ،
    • بند - ب - تاکید بر رعایت معیارها و استاندارد ها و ضوابط فنی ، اقتصادی و اجرایی ملی و استفاده از امکانات و توانایی های داخلی و مصالح محلی در شرح خدمات و شرایط قرارداد ،
    • بند - پ - پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در قرارداد در صورت عدول از تعهدات و یا سایر مراتب مندرج در جزء " الف " بند 20) توسط هر یک از طرفین و نیز اتخاذ تمهیدات لازم برای جبران خسارت های احتمالی و مسئولیت پذیری واحد های خدمات مشاوره ای تهیه طرح مانند پوشش های بیمه ای ،
    • بند - ت - استفاده از تضمین ها صنفی و پوشش های بیمه ای برای ایفای تعهدات همانند تضمین های متکی بر بانک ها و موسسات دولتی در قالب ضوابط یکه بدین منظور تدوین میشود ،
    • بند - ث - تعیین روشن و مرجعی برای حل و فصل سریع اختلافات ، ج استفاده از متون و شرایط عمومی و شرح خدمات تیپ برای قرارداد های رشته های مختلف خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره ای تهیه طرح که برای آن متون تیپ تهیه و ابلاغ شده یا میشوند ، 1 سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری دستگاه اجرایی ، شرح خدمات تیپ و موارد غیر تیپ را تهیه نماید . 2 تهیه و بکارگیری متون و شرایط و شرح خدمات غیر تیپ تنها در مواردی که استفاده از متون تیپ میسر نباشد ، براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد ، مشخص خواهد شد .
    • بند - چ - پیش بینی حد معقول و منطقی برای تغییر حجم خدمات ، مبلغ و مدت در قالب موضوع قرارداد ،
    • بند - ح - واحد خدمات تهیه طرح باید متعهد شود که تعداد نسخه های لازم و نیز نسخه اصلی مدارک ، اسناد ، محاسبات و نقشه های مرتبط با قرارداد را همراه باگزارشها و انجام خدمات مربوط در موعد مقرر به کارفرما تحویل دهد .
   • بند - 21 - اصول و مبانی حاکم بر نرخ گذاری و نحوه پرداخت حق الزحمه قرارداد های خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره ای تهیه طرح به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - تهیه فرمول های استاندارد و ضوابط عمومی و نحوه کاربرد آن برای محاسبه حق الزحمه یا تعرفه این خدمات در رشته های مختلف که امکان یکسانسازی روش محاسبه آن ها وجود دارد ، با توجه به تخصص های موردنیاز و بازده های متعارف در کشور وبر مبنای نرخ های رایج و معقول برای دستمزدها ، تجهیزات و وسایل و هزینه تکنولوژی ،
    • بند - الف - تهیه فرمول های استاندارد و ضوابط عمومی و نحوه کاربرد آن برای محاسبه حق الزحمه یا تعرفه این خدمات در رشته های مختلف که امکان یکسانسازی روش محاسبه آن ها وجود دارد ، با توجه به تخصص های موردنیاز و بازده های متعارف در کشور وبر مبنای نرخ های رایج و معقول برای دستمزدها ، تجهیزات و وسایل و هزینه تکنولوژی ،
    • بند - ب - مستقل نمودن فرمول های محاسبه حق الزحمه یا تعرفه این خدمات از مبلغ برآورد اجرای کار ، موارد استثنا با تصویب سازمان برنامه و بودجه میباشد ،
    • بند - پ - تایید روش عمل ، در مواردی که استفاده از روش مصوب ابلاغی برای محاسبه حق الزحمه یا تعرفه انجام خدمات مقدور نیست براساس آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با بکارگیری روش های مندرج در جزء " چ " بند 17) و جز " ث " بند 19) با رعایت اصل رقابت در تعیین قیمت با حفظ کیفیت کار به تصویب هیات وزیران می رسد .
   • بند - 22 - به طور کلی ، اجرای طرح ، شامل انجام خدمات و فعالیت های مشروح زیر است .
    • بند - الف - انجام وظایف قانونی غیر قابل واگذاری ، نظیر انتخاب روش اجرا که لزوما توسط کارفرما دستگاه اجرایی ) انجام میگیرد .
    • بند - ب - خدمات مدیریت و کنترل ، مشتمل بر : 1 مدیریت اجرا ، 2 کنترل های مهندسی ، 3 کنترل پروژه ، 4 نظارت .
    • بند - پ - خدمات و فعالیت های اجرایی ، مشتمل بر : 1 طراحی تفصیلی و اجرایی ، 2 تهیه یا ساخت کالا و تجهیزات ، 3 پیمانکاری اجرا عملیات اجرایی ، نصب )، 4 آماده سازی برای شروع بهره برداری .
   • بند - 23 - اصول و مبانی حاکم بر اجرای طرح به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - شروع اقدامات مربوط به مرحله اجرای طرح ، منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری در ) طرح میباشد ،
    • بند - ب - انجام فعالیت مدیریت بر اجرای طرح از جنبه وظایف قانونی غیر قابل واگذاری جزء " الف " بند 22) در طرح هایی که ماهیتا باید به صورت ملی باشند ، توس دستگاه اجرایی مرکزی و ایجاد زمینه مناسب برای استانی نمودن اجرای طرح های دیگر ،
    • بند - پ - انعقاد پیمان یا قرارداد برای هر یک از فعالیت های اجرای طرح ، به شرط حصول اطمینان از تامین بودن اعتبارات موردنیاز تا اتمام و تکمیل کار و نیز تامین سایر منابع از قبیل زمین ، پروانه ساختمان ، آب و برق ،
    • بند - ت - انجام فعالیت های مختلف اجرای طرح به طور جداگانه و یا به طور توأم در مواردی که در این نظام اجرای آن ها به طور توأم مجاز شناخته شده ، توسط واحد های تشخیص صلاحیت شده برای هر فعالیت در قالب ضوابط حاکم بر قرارداد ها ، پیمان ها ، قیمت ها ، تعرفه ها ، نحوه ارجاع کارها ، معیارها ، ضوابط و مشخصات فنی و روش بازرسی فنی ،
    • بند - ث - فراهم ساختن زمینه ایجاد و تشخیص صلاحیت واحد هایی که توانایی انجام مجموعه فعالیت هایی که ارجاع توأم آن ها مجاز شناخته شده است را دارا باشند ، تبصره مادام که تعداد واحد های تشخیص صلاحیت شده که برای انجام مجموعه خدمات و فعالیت های اجرای طرح که به طور توأم قابل واگذاری به یک واحد هستند تکافوی کار های مزبور را ندارد ، میتوان از گروه های مشارکت یا همکاری متشکل از واحد هایی که برای فعالیت ها و بخش های مختلف کار موردنظر به طور جداگانه تشخیص صلاحیت شده اند ، استفاده نمود .
    • بند - ج - تاکید بر اصل انتخاب قیمت معقول در اجرای طرح ،
    • بند - چ - نظارت بر عملیات اجرایی یا نصب توسط واحد های تشخیص صلاحیت شده به طور مستمر ،
    • بند - ح - کنترل پروژه های مهم ملی با روش های پیشرفته و توسط واحد های خدمات مدیریت اجرای طرح یا واحد های کنترل پروژه ،
    • بند - خ - فراهم ساخت زمینه انجام کنترل های کیفی کار و نیز کنترل پروژه توسط واحد های تشخیص صلاحیت شده ای که در زمینه ساخت و نصب و اجرای عملیات فعالیت دارند ، در کار های مورد قرارداد خود ،
    • بند - د - تهیه نقشه های اجرایی طراحی تفصیلی و اجرایی ) با رعایت فاصله زمانی منطقی با شروع عملیات اجرایی و نصب ،
    • بند - ذ - ایجاد انگیزه سیاست های لازم برای تشکل واحد های محلی اجرای طرح ،
    • بند - ر - کنترل مدارک فنی ، محاسباتی ، نقشه های اجرایی کنترل های مهندسی ) توسط دستگاه اجرایی و در صورت نیاز ، با استفاده از هیات ها یا موسسات ذی صلاحیت ،
    • بند - ز - پیش بینی انجام فعالیت های مربوط به ایجاد آمادگی برای بهره برداری از طرح در قالب برنامه زمان بندی شده ،
    • بند - ژ - ایجاد روش مناسب برای تعیین و دریافت میزان واقعی مالیات و سایر حقوق دولتی در این مرحله ،
    • بند - س - پیش بینی سازماندهی مناسب و نحوه آموزش نیروی انسانی دستگاه نگهداری و بهره برداری و تهیه و تدوین ضوابط لازم برای تحویل و تحول پروژه های انجام شده از دستگاه اجرایی به بهره بردار ،
    • بند - ش - پیش بینی تدابیر لازم در اجرا به منظور رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار و حداقل تسهیلات رفاهی ، ص فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروی انسانی ماهر و متخصص در اجرای کارها ، از طریق واحد هایی که برای این امور ایجاد و تشخیص صلاحیت میشوند و استفاده از آن در تدارک سازمان یافته نیروی کار . اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحد های اجرای طرح
   • بند - 24 - واحد های اجرای طرح ، عبارتند از واحد های تشخیص صلاحیت شده ای که مسئولیت اجرای هر یک از خدمات و فعالیت های مندرج در جزء " ب " و " پ " بند 22) را به صورت جداگانه یا به طور توأم برای فعالیت های بند های فوق که انجام توأم آن ها در این نظام مجاز شناخته شده است برعهده ، می گیرند .
   • بند - 25 - ضوابط حاکم بر تشخیص صلاحیت واحد های اجرایی طرح ، به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - این واحد ها باید براساس مقررات مربوط در زمینه فعالیت های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در موضوع فعالیت یا شرح وظایف آن ها ، انجام خدمات مربوط مندرج در جزء " ب " و " پ " بند 22) قید شده باشد ،
    • بند - ب - دارا بودن تحصیلات مربوط دانشگاهی حداقل لیسانس ) و تجربه مفید و مؤثر برای واحد های شخص حقیقی و مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره ، و به طور کل ، مدیران و افراد مسئول در بخش های حایز اهمیت در شرکت ها و موسسات و همچنین در کارکنان فنی این واحد ها به استثنای کارکنان فنی در مورد واحد های پیمانکار اجرا )،
     • تبصره - - - در مورد اعطای صلاحیت به واحد های پیمانکاری اجرای محلی تشخیص صلاحیت شده موجود برای مدیران فعلی آنان به شرط دارا بودن تجربه مفید و مؤثر ، شرط دارا بودن تحصیلات دانشگاهی الزامی نیست .
    • بند - پ - نداشتن ممنوعیت قانونی یا محکومیت های موثر در موضوع خدمات و فعالیت های مندرج در این نظام ، در مورد هر واحد ، هیات مدیره و مدیرعامل آن و نیز اشخاص حقیقی که به صورت واحد های مستقل برای تمام یا برخی از خدمات و فعالیت های این مرحله تعیین صلاحیت میشوند ،
    • بند - ت - منظور داشتن اقداماتی از قبیل لغو صلاحیت ، تنزل رتبه و محرومیت از ارجاع کار برای واحد هایی که استاندارد ها و اصول فنی را مراعات ننموده یا گزارش های لازم از پیشرفت کار خود را به موقع گزارش و ارسال نمی نمایند ،
    • بند - ث - ملاک عمل قرار دادن سوابق کاری و حسن عمل ، شیوه مدیریت در واحد های مختلف اجرای طرح و نظام های فعال حاکم در سازمان آن ها از جمله نظام کیفیت ،
    • بند - ج - دارا بودن امکانات سرمایه ای متناسب ، بر حس نوع فعالیت مالی ، اعتباری و ماشین آلات ) و تراز مثبت عملکرد مالی و مالیاتی در پنج سال گذشته قابل ارایه .
    • بند - چ - ملاک عمل قرار دادن تجریه مدیریت برای مدیرعامل و هیات مدیره و مسئولین بخش های حایز اهمیت در این واحد ها ،
    • بند - ح - دارا بودن استقلال از نظر مالی به استثنای موسسات و دفاتر فنی وابسته به دولت )، مدیریت فنی و اجرایی و ثبات نسبی در مدیریت و عوامل موثر در تشخیص صلاحیت در این واحد ها ،
    • بند - خ - دارا بودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و مخزن و بانک اطلاعاتی منظم فنی به استثنای واحد های کوچک محلی )،
    • بند - د - در مورد تشخیص صلاحیت واحد های خراجی اجرای طرح ، علاوه بر بند های فوق که حسب مورد ملاک عمل میباشند ، حصول شرایط زیر ضروری است :
     • بند - 1 - واحد های خارجی باید تعهد نمایند کار را با مشارکت مؤثر واحد های ایرانی به انجام رسانده و در سازمان اجرایی و نیز دیگر نیاز های پروژه به همین ترتیب مسئولیت و بازار کار را به امکانات داخلی بسپارند ،
      • تبصره - - - در مورد خدمات و فعالیت های اجرایی کار های موضوع جزء " پ " بند 22) میزان درصد سهم الشرکه ایرانی حداقل 51 درصد میباشد .
     • بند - 2 - دارای تخصص ، حسن عمل و تجربه ممتاز در انجام کار با اولویت سابقه کار در کشور ثالث ) بوده و صلاحیت انجام کار در رشته موردنظر را در کشور متبوع خود کسب نموده باشد .
   • بند - 26 - اصول و مبانی حاکم بر ارجاع کار به واحد های اجرای طرح به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - تاکید بر رعایت صلاحیت فنی ، ظرفیت کاری و حسن سابقه واحد های اجرای طرح در ارجاع کار به این واحد ها ،
    • بند - ب - تاکید بر ارجاع کار های موضوع جزء " پ " بند 22 به استثنای خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی ) به صورت مناقصه و ممنوعیت واگذاری این کارها با ترک مناقصه ، روش لازم برای کار هایی که از طریق سرمایه گذاری واحد های غیر مشمول این مصوبه انجام میشود و نیز موارد استثنایی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران خواهد بود ،
    • بند - پ - تدوین ضوابط و شرایط مشخص برای مناقصه گزاری و تعیین برنده مناقصه بر مبنای مقایسه فنی اقتصادی پیشنهاد ها و قیمت معقول ،
    • بند - ت - رعایت اصل عدم تمرکز و اولویت انجام کار هایی که ماهیت استانی دارند در شرایط مساوی توسط واحد های محلی ،
    • بند - ث - استفاده از مجموع چند واحد اجرای طرح در انجام کار های فراتر از ظرفیت واحد های تشخیص صلاحیت شده داخلی و نیز کار های مرکب از رشته های تخصصی متفاوت در قالب گروه همکاری یا یک واحد حقوقی ،
    • بند - ج - ارجاع کار های خدمات مرحله اجرای طرح در موارد زیر به طور توأم مجاز نیست ،
     • بند - 1 - خدمات مدیریت اجرای طرح ، با خدمات نظارت ،
     • بند - 2 - خدمات مدیریت اجرای طرح ، با خدمات و فعالیت های اجرایی ،
     • بند - 3 - خدمات مدیریت اجرای طرح ، با خدمات مدیریت تهیه طرح ،.
     • بند - 4 - خدمات مدیریت اجرای طرح ، با خدمات تهیه طرح ،
     • بند - 5 - خدمات کنترل های مهندسی ، با خدمات و فعالیت های اجرایی ،
     • بند - 6 - خدمات نظارت ، با تهیه ساخت کالا ، پیمانکاری اجرا و آماده سازی برای بهره برداری
    • بند - چ - رعایت اصل ارجاع کامل یک کاربراساس برآورد مصوب کل کار در مورد کار هایی که نوعا و به صورت معمول باید به طور یکجا واگذار شوند ،
     • تبصره - - - در مورد کار های فراتر از ظرفیت واحد های تشخیص صلاحیت شده داخلی ، مشروط بر رعایت صرفه اقتصادی و امکان پذیری اجرا ، تقسیم کار برای واگذاری آن به واحد های دارای صلاحیت داخلی ارجح میباشد
    • بند - ح - استفاده از واحد های خارجی اجرای طرح صرفا در موارد استثنایی که امکان اجرا توسط واحد های داخلی موجود نیست ، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط ، حاوی روش واگذاری کار ، با تایید سازمان برنامه و بودجه از طریق و با مسئولیت مشترک تضامنی واحد های ایران و خارجی تشخیص صلاحیت شده ،
     • تبصره - 1 - در مورد خدمات و فعالیت های اجرایی کار های موضوع جزء " پ " بند 22) میزان سهم الشرکه ایرانی حداقل 51 درصد میباشد ،
     • تبصره - 2 - در مورد کار های معین با پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیات وزیران میتوان تصمیم هایی خارج از چارچوب فوق اتخاذ نمود .
    • بند - خ - عدم انجام کار به صورت امانی توسط دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیات وزیران میتوان تصمیم هایی خارج از چارچوب فوق اتخاذ نمود .
    • بند - خ - عدم انجام کار به صورت امانی توسط دستگاه های اجرایی جزء در موارد خاص که استفاده از سایر روش های مصوب ممکن و یا به صلاح نمیباشد .
   • بند - 27 - اول و مبانی حاکم بر قرارداد ها و پیمان های اجرای طرح به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - تعیین شرح خدمات ، تأییدات ، تکالیف ، وظایف ، تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد یا پیمان به طور جامع و مانع و روشن و قابل انجام براساس رعایت حقوق طرفین به طور منطقی .
    • بند - ب - پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان یا قرارداد ، در صورت عدول از تعهدات و سایر مراتب مندرج در جزء " الف " بند 27) توسط هر یک از طرفین پیمان یا قرارداد و اتخاذ تمهیدات لازم برای جبران خسارت های احتمال وارده به طرف مقابل و مسئولیت پذیری این واحد ها از بیل پوشش های بیمه ای .
    • بند - پ - استفاده از تضمین های صنفی و پوشش های بیمه ای برای ایفای تعهدات ، همانند تضمین های متکی بر بانک ها و موسسات دولتی در قالب ضوابطی که بدین منظور تدوین میشود .
    • بند - ت - تاکید بر رعایت استاندارد ها ، معیارها و ضوابط فنی ، اقتصادی و اجرایی ملی و استفاده از امکانات و توانایی های داخلی و مصالح محلی در اجرای کار .
    • بند - ث - پیش بینی مدت معقول برای اجرای کار و ایجاد انگیزه و تشویق مالی برای انجام و اتمام کار یا موضوع پیمان یا قرارداد قبل از موعد مقرر .
    • بند - ج - تعیین روش و مرجعی برای حل و فصل سریع اختلافات
    • بند - چ - تعیین حدود اختیارات و مسئولیت واحد های مدیریت ، کنترل و نظارت در پیمان ها و قرارداد های اجرای طرح .
    • بند - ح - پیش بینی آموزش نیروی انسانی اعم از آموزش برای اجرا ، راه اندازی یا بهره برداری ) در موارد لازم .
    • بند - خ - اتخاذ تدابیر لازم به منظور رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار و همچنین جلوگیری از وارد آمدن خسارت به تاسیسات و منابع عمومی و خصوصی و اشخاص ثالث در اثر اجرای قرارداد و پیش بینی نحوه جبران خسارت های وارده از قبیل پوشش های بیمه ای ).
    • بند - د - لزام به استفاده از متون ، شرایط و شرح خدمات تیپ برای قرارداد ها و پیمان های اجرای طرح که در مورد آن ها متون تیپ تهیه و ابلاغ شده یا میشود .
     • تبصره - - - تهیه و بکارگیری متون و شرایط غیر تیپ تنها در مواردی که استفاده از متون تیپ میسر نباشد براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد مشخص خواهد شد .
    • بند - ذ - پیش بینی حد معقول و منطقی برای تغییر مقادیر ، مبلغ و مدت در قالب موضوع قرارداد یا پیمان .
    • بند - ر - واحد اجرای طرح باید متعهد شود که حداقل یک نسخه و نیز نسخه اصلی اسناد و مدارک محاسبات و نقشه های مرتبط با قرارداد را در محل دفتر مرکزی خود در ایران نگهداری کند تا در صورت خواست کارفرما آن را فورا به کارفرما تسلیم نماید .
   • بند - 28 - اصول و مبانی حاکم بر نرخ گذاری و نحوه پرداخت قرارداد ها و پیمان های اجرای طرح به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - تهیه فرمول های استاندارد ، ضوابط عمومی و نحوه کاربرد آن برای محاسبه حق الزحمه ، تعرفه یا قیمت های پایه خدمات و کار های رشته های مختلف اجرای طرح که امکان یکسانسازی روش محاسبه آن ها وجود دارد ، براساس میزان مصرف یا بازده متعارف مواد و مصالح تجهیزات ماشین آلات ، نیروی انسانی و تکنولوژی موردنیاز ،
    • بند - ب - تهیه قیمت های پایه براساس فرمول های جزء " الف " بند 28) و نرخ و هزینه های متداول و معقول در کشور برای هر یک از عوامل یاد شده و نیز سایر اجزای هزینه های اجرای طرح از قبیل هزینه های حمل ، تجهیز و برچیدن کارگاه ، بیمه کار ، بالاسری و منطقه ای ،
    • بند - پ - تهیه فهرست بهای اجرای کار با تعداد ردیف های محدود ، بدون درج قیمت برای استفاده از آن در موارد ممکن و اخذ پیشنهاد قیمت ، برحسب بهای واحد ردیف های فوق و مقایسه قیمت پیشنهادی با برآورد کل کاربراساس قیمت های پایه برای تعیین برنده مناقصه و انجام پرداخت های موقت و قطعی براساس ردیف های محدود شده فوق ،
    • بند - ت - متناسب نمودن قیمت پیمان ها و قرارداد های اجرای طرح در طول اجرا ، برای کار های با مدت اجرای بیش از یک سال و با قیمت های مقطوع برای کار های با مدت اجرای بیش از یک سال و با قیمت های مقطوع برای کار های با مدت اجرای کمتر از یک سال منظور از مدت اجرا ، مدت پیمان یا قرارداد و تعمیرات مجازحادث در حین اجرای کار میباشد )،
    • بند - ث - استفاده از مبانی مورد عمل در محاسبه قیمت های پایه ، حق الزحمه و تعرفه ها برای تعیین قیمت کار هایی که قیمت پایه حق الزحمه یا تعرفه مصوب سازمان برنامه و بودجه در مورد آن ها ابلاغ نشده است با در نظر گرفتن آنالیز خاص مربوط به هر کار ،
    • بند - ج - استفاده از روش تهیه متر در محاسبه و پرداخت کارکردها با استفاده از روش محاسبه و پرداخت براساس مراحل پیشرفت فیزیکی کار در مواردی که استفاده از این روش منطقی باشد ،
    • بند - چ - به کارگیری روش ها تضمین پرداخت به موقع مطالبات تایید شده واحد های اجرای طرح از کارفرما ، در مورد طرح های عمرانی )، از طریق گشایش اعتبار اسناد ریالی نزد بانک ها یا موسسات اعتباری یا پوشش های بیمه ای .
    • بند - ح - فراهم نمودن زمینه تامین منابع مای و پولی لازم برای اجرای طرح های عمرانی که از محل بودجه عمومی دولت انجام میشوند )، توسط واحد های اجرای طرح یا موسسات یا شرکت هایی که در این مورد تعیین صلاحیت میشوند و بازپرداخت تسهیلات مزبور در قرارداد های مربوط براساس ضوابط و شرایطی که تدوین و توافق خواهد شد . مدیریت ، کنترل و نظارت بر اجرای طرح فعالیت های موضوع جزء " ب " بند 22)
   • بند - 29 - مدیریت ، کنترل و نظارت بر اجرای طرح ، شامل فعالیت هایی است که برای مدیریت و کنترل کمی و کیفی اجرای طرح ها ، از طبق انجام هماهنگی لازم اعمال کنترل های فنی و نظارت عالی یا مستقیم بر کار ، براساس مشخصات فنی ، استاندارد ها و معیارها در چهارچوب برنامه زمان بندی مربوط صورت میگیرد .
   • بند - 30 - اصول و مبانی حاکم بر مدیریت ، کنترل و نظارت بر اجرای طرح به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - مستقل بودن واحد های موضوع این بند از واحد های تهیه و ساخت کالا و تجهیزات و پیمانکاری اجرا و رعایت مراتب مندرج در بند 26) در ارجاع کار به آن ها .
    • بند - ب - مسئول بودن واحد های موضوع این بند حب وظایف محوله ، نسبت به مدیریت و کنترل بر اجرای صحیح کار ، طبق معیارها و ضوابط فنی ، نقشه های اجرایی ، برنامه زمان بندی و سایر اسناد و مدارک مربوط و شرایط کار ،
    • بند - پ - مسئول بودن واحد نظارت نسبت به کنترل کیفیت مواد ، مصالح ، تجهیزات و عملیات اجرایی ،
    • بند - ت - محفوظ بودن اختیار دستگاه اجرایی برای انجام کنترل های کیفی لازم ،
    • بند - ث - الزام به استفاده از شرح خدمات تیپ نظارت و شرایط و مشخصات لازم برا نیرو های متخصص به عنوان عوامل مدیریت ، کنترل و نظارت و شرح وظایف آن ها در رشته های مختلف ،
    • بند - ج - الزام به رعایت روش ها و دستورالعمل های فنی نحوه انجام مدیریت ، کنترل و نظارت ، چ تعیین حداقل تسهیلات رفاهی برای کارکنان نظارت کارگاهی در ضوابط و قرارداد های مربوط ،
    • بند - ح - استفاده از واحدی که خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی طرح را انجام داده است ، برای خدمات نظارت در مواردی که پیمانکاری اجرا برعهده واحد مزبور نیست ، مجاز میباشد . آماده سازی برای نگهداری و بهره برداری
   • بند - 31 - آماده سازی برای نگهداری و بهره برداری شامل تمام اقداماتی است که به موازات سایر فعالیت های اجرایی انجام میشود تا بهره برداری به موقع و با ظرفیت پیش بینی شده در طراحی ممکن گردیده و همچنین نگهداری مؤثر ، مطلوب و هر چه ساده تر طرح عملی باشد .
   • بند - 32 - اصول و مبانی حاکم بر آماده سازی برای نگهداری و بهره برداری به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - تعیین هر یک از واحد های نگهداری و بهره برداری در زمان پیش بینی شده در برنامه اجرای طرح به استثنای طرح های انفورماتیکی ) و انجام به موقع فعالیت های مزبور به برنامه ریزی اجرایی ، عملیات آماده سازی ، سازماندهی و آموزش نیروی انسانی دوران نگهداری و بهره برداری و نیز سایر اقدامات لازم ، به منظور آماده بودن برای بهره بردار تا قبل از اتمام دوران اجرای طرح ،
    • بند - ب - ایجاد نظام کنترل و گزارش گیری از انجام آزمایش های پیش راه اندازی و راه اندازی هر بخش تا رفع عیب کامل و حصول به نتیجه لازم در طرح های صنعتی ،
    • بند - پ - تهیه و ارایه به موقع نقشه ها چون ساخت و دستورالعمل های آزمایش و تحویل و نگهداری و بهره برداری فنی ، مالی ، اداری ) به طور روشن و قبل از تحویل موقت در مورد پروژه های صنعتی قبل از آزمایش و تحویل موقت در مورد پروژه های صنعتی قبل از آزمایش و تحویل )،
    • بند - ت - پیش بینی و تهیه به موقع ماشین آلات ، تجهیزات ، قطعات یدکی ، لوازم ، مواد و مصالح موردنیاز برای مدت پیش بینی شده در برنامه طرح ، در دوران نگهداری و بهره برداری ،
    • بند - ث - تامین نیاز های تکنیکی و دانش فنی نگهداری و بهره برداری ، به نحوی که انتقال و بکارگیری تکنولوژی را در چهارچوب سیاست های تعیین شده به همراه داشته باشد .
    • بند - ح - تنظیم روابط واحد بهره بردار و مدیریت اجرایی و فراهم نمودن امکان بهره برداری تدریجی از کار . ارزشیابی
   • بند - 33 - منظور از ارزشیابی در این نظام مجموع فعالیت هایی است که به منظور سنجش عملکرد تهیه و اجرای طرح ها و عوامل دست اندر کار مربوط به آن برای وصول به هدف های تصریح شده در نظام فنی و اجرایی و طرح های عمرانی کشور انجام میشود . نتایج حاصل از این ارزشیابی ها در اصلاح این نظام و تهیه و اجرای طرح های عمرانی کشور مورد عمل قرار خواهد گرفت .
   • بند - 34 - اصول و مبانی حاکم بر ارزشیابی به شرح زیر تعیین میشود
    • بند - الف - ارزشیابی طرح ها از جنبه های فنی ، اقتصادی و اجتماعی بر مبنای مفروضات اولیه طرح ، شاخص ها ، نرمها و استاندارد های عملی و فنی ،
    • بند - ب - تعیین زمان ارزشیابی با توجه به نوع کارها و پروژه ها و درج مقاطع و زمان های مختلف ارزشیابی در برنامه زمان بندی پروژه ،
    • بند - پ - ایجاد شناسنامه کاری برای عوامل دست اندر کار تهیه و اجرای طرح ها ، شامل دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی فنی و متخصص و نیز تهیه شناسنامه برای هر یک از طرح های عمرانی کشور ،
    • بند - ت - ایجاد نظام اطلاعاتی و به روز نمودن اطلاعات در مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح ، برای آگاهی از وضعیت و مشکلات اجرایی طرح ها ، واحد های مدیریت اجرایی واحد های کنترل و نظارت ، واحد های پیمانکاری اجرا ، واحد های خدمات مشاوره ای تهیه طرح ، واحد های نگهداری و بهره برداری و نیزواحد های تولید کننده ماشین آلات تجهیزات و تاسیسات از نظر کمی و کیفی ، طی یک برنامه زمانی مشخص ،
    • بند - ث - ارزشیابی عمرکرد واحد های دست اندر کار تهیه و اجرای طرح ها و اقدام به تشویق و قدردانی از کسانی که در انجام وظایف مربوط ، استاندارد ها و مشخصات فنی را به خوبی رعایت کرده اند .