iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - " کد مجازی تجمیعی " معاملات عمده سهام پذیرفته شده در فرابورس به درخواست کارگزار فروشنده جهت فروش تجمیعی سهام در معاملات عمده در سامانه معاملاتی فرابورس ایجاد می گیردد تا سهام فروشندگان متعدد در یک کد معاملاتی واحد تجمیع شده و به صورت یکجا جهت فروش عرضه شود
 • ماده - 2 - تعداد سهام هر مشارکت کننده در کد تجمیعی باید در زمان ارایه درخواست حداقل 5 درصد از کل سرمایه شرکت بوده و مجموع سهام مشارکت کنندگان در کد تجمیعی معاملات عمده باید حداقل 20 درصد از کل سرمایه شرکت باشد . همچنین میزان مالکیت هر مشارکت کننده طی دوره یک ساله قبل از تاریخ درخواست نباید کمتر از 5 درصد کل سرمایه شرکت باشد
  • تبصره - - - در صورتی که سهام شناور شرکتی بیش از حداقل های مندرج در دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس بوده و کلیه مشارکت کنندگان در کد تجمیعی ، هم گروه ( دارای کنترل کننده مشترک ) باشند ، علیرغم نداشتن برخی از شرایط ماده 2 این ضوابط ، انجام معامله در کد تجمیعی معاملات عمده با موافقت هیات مدیره سازمان بورسو اوراق بهادار امکانپذیر است .
 • ماده - 3 - کارگزار پس از اخذ سفارش و وکالت نامه فروش از فروشندگان ، اقدام به ارایه درخواست ایجاد کد مجازی تجمیع سهام در آن کد به وکالت از فروشندگان مینماید . پس از ایجاد کد تجمیعی ، انجام معامله در این کد از هر حیث تابع مقررات مربوط به معاملات عمده به ویژه ضوابط کلی معاملات عمده مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس میباشد
  • تبصره - - - فرم وکالت نامه فروش ، به پیشنهاد فرابورس و تایید معاونت حقوقی سازمان تنظیم میشود
 • ماده - 4 - کلیه هزینه های معامله به نسبت میزان سهام هر یک از فروشندگان بین آن ها تسهیم و توسط کارگزار اخذ میگردد
 • ماده - 5 - کارگزار موظف است درخواست انجام معامله عمده و فهرست کدهای فروشندگان به انضمام رونوشت درخواست فروش و وکالت نامه فروش را به فرابورس ارایه نماید . فرابورس پس از بررسی درخواست و موافقت با انجام معامله مذکور فهرست فروشندگان را جهت تخصیص دارایی به کد مجازی تجمیعی به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال مینماید . شرکت مذکور براساس نامه فرابورس اقدام به مسدود کردن سهام فروشندگان و تخصیص دارایی به کد مجازی تجمیعی مینماید
  • تبصره - - - فهرست کدهای فروشندگان پس از ارایه درخواست کارگزار به فرابورس امکانپذیر نخواهد بود . این ضوابط در 5 ماده و 3 تبصره در تاریخ 18/04/90 در دویست و بیستمین و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان بورسو اوراق بهادار به تصویب رسید .