iranmatikanlogo
logo
 • بند - الف - تعاریف
  • بند - 1 - آیین نامه : آیین نامه خرید خدمات مشاوره و اصلاحات بعدی آن
  • بند - 2 - معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
  • بند - 3 - پایگاه : سامانه ملی اطلاع رسانی قرارداد ها ( پایگاه اطلاع رسانی تمام معاملات اعم از مناقصه ، مزایده ، خرید خدمات مشاوره ، ترک تشریفات ، عدم الزام به برگزاری مناقصه ، و قرارداد های مربوط )
  • بند - 4 - ساجات : سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی در سامانه ملی اطلاع رسانی قرارداد ها
  • بند - 5 - دستگاه تشخیص صلاحیت : وزارتخانه ها ، شرکت های مادر تخصصی ، دستگاه های اجرایی دولتی مستقیما زیر نظر یکی از معاونان رییس جمهور ، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
   • تبصره - - - وظایف دستگاه تشخیص صلاحیت توسط نمایندگان تام الاختیار بالاترین مقام آن انجام میشود .
  • بند - 6 - فهرست خاص : فهرست مشاورانی که توسط دستگاه تشخیص صلاحیت طی فرایند بند (( پ )) در این دستورالعمل تهیه میشود .
  • بند - 7 - ضوابط ، معیارها و استاندارد ها : مجموعه ایاز شاخص ها ، مشخصات تکنیکی ، روش ها و یا دستورالعمل هایی که براساس ارزش ها و اصول علمی و فنی موجود در کشور و جهان با توجه به شرایط اقلیمی ، زیست محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی و امکانات موجود از نظر فنی ، اقتصادی ، تضمین ایمنی ، حفاظت اطلاعات و اعتلای کیفیت مستمر برای انجام ، ارزیابی و پذیرش عملیات و یا فعالیت ها و وظایف قانونی دستگاه ها وضع میشود .
 • بند - ب - گواهینامه تشخیص صلاحیت معاونت در هر تخصص مشاوره و در چارچوب فهرست کلی خدمات صلاحیت آن تخصص ، در زمینه تدوین ضوابط ، معیارها و استاندارد ها نیز اعتبار دارد .
 • بند - پ - تهیه فهرست خاص توسط دستگاه تشخیص صلاحیت در زمینه تدوین ضوابط ، معیارها و استاندارد ها برای اشخاص حقوقی متقاضی در مورد موضوع تخصص موردنیاز دستگاه ، به ترتیب زیر است :
  • بند - 1 - دستگاه تشخیص صلاحیت مجاز است علاوه بر رعایت مفاد بند (( پ ) شرایط اختصاصی تکمیلی موردنظر خود را تهیه و به اطلاع معاونت برساند . در صورت تایید معاونت ، شرایط اختصاصی با اعمال نظرات معاونت به مفاد این بند توسط دستگاه تشخیص صلاحیت اضافه میشود و متن نهایی در آن دستگاه ملاک عمل خواهد بود .
  • بند - 2 - دستگاه تشخیص صلاحیت موظف است در ابتدا ، وجود تخصص مورد تقاضا را با بیان فهرست کلی خدمات موردنظر ، به صورت کتبی از معاونت استعلام کرده و در صورت وجود فهرست معاونت ، آن را در پایان فرایند بند « پ » به فهرست خاص خود اضافه کند .
  • بند - 3 - دستگاه تشخیص صلاحیت باید به منظور جلب مشارکت حداکثری ، فراخوان عمومی اشخاص حقوقی متقاضی در زمینه تخصصی موردنیاز را با اعلام شرایط جزء ( 4) و اسناد لازم برای در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار کشور آگهی کند و همزمان ،« پ » معیار های جزء ( 5) بند اطلاعات فراخوان را در پایگاه منتشر کند .
   • تبصره - - - کارفرما مجاز است اشخاص حقوقی موردنظر خود را به فهرست اشخاص حقوقی که به فراخوان پاسخ داده اند ، اضافه کند .
  • بند - 4 - درخواست اشخاص حقوقی به عنوان مشاور برای تدوین ضوابط ، معیارها و یا استاندارد های موردنظر دستگاه تشخیص صلاحیت مشروط به آن که در اساسنامه آن ها فعالیت تحقیقاتی و یا پژوهشی ذکر شده باشد ، شامل : شرکت های مهندسین مشاور ، موسسات ثبت شده ، معاونت پژوهشی دانشگاه ها ، انجمن های صنفی و یا تخصصی مجاز به فعالیت های اقتصادی ، سازمان های نظام مهندسی ، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی ، مراکز رشد و پار ک های علم و فناوری ، جهاد دانشگاهی ، قابل پذیرش خواهد بود .
  • بند - 5 - متقاضیان باید در چارچوب فرم های راهنمای ( 2) تا ( 5) پیوست ، اطلاعات خود را به دستگاه تشخیص صلاحیت ارایه دهند و مطابق معیارها و وز نهای مربوط زیر ، توسط دستگاه تشخیص صلاحیت مورد ارزیابی قرار گیرند :
   • بند - 1-5 - سابقه ( حداقل 40 درصد وبراساس فرم راهنمای ( 2 )
   • بند - 2-5 - اطلاعات آموزشی ، پژوهشی و تجهیزاتی ( حداقل 30 درصد و براساس فرم راهنمای ( 3 )
   • بند - 3-5 - ساختار سازمانی ( حداقل 20 درصد وبراساس فرم راهنمای ( 4)
   • بند - 4-5 - سایر معیارها به تشخیص کارفرما ( حداکثر 10 درصد و براساس فرم راهنمای (5).
  • بند - 6 - امتیاز اکتسابی در هر یک از معیارها بین صفر تا صد و جمع ضریب وزن معیارها برابر با صد در صد است . صلاحیت اشخاص حقوقی با امتیاز کل ( مجموع حاصل ضرب امتیاز اکتسابی در وزن هر معیار اصلی ) برابر یا بیش از شصت امتیاز ، مورد پذیرش خواهد بود .
  • بند - 7 - – نتیجه ارزیابی متقاضیان ، در قالب فرم (1) توسط دستگاه تشخیص صلاحیت تکمیل و به همراه سایر فرمدهای مذکور مستندسازی میشود .
  • بند - 8 - مجموعه فهرست اشخاص حقوقی متقاضی که براساس بند " پ " احراز صلاحیت میشوند ، به منزله فهرست بلند است که در دستگاه تشخیص صلاحیت و زیرمجموعه های آن ، تا یک سال اعتبار خواهد داشت .
  • بند - 9 - چارچوب اطلاعات فهرست خاص باید بصورت جدول و حاوی اطلاعات سر صفحه شامل نام دستگاه تشخیص صلاحیت ، موضوع تخصص صلاحیت ، تاریخ صلاحیت و مدت اعتبار صلاحیت ( یک سال ) باشد .
  • بند - 10 - فهرست خاص باید در ذیل اسناد هر موضوع فراخوان خرید خدمات مشاوره مربوط ، توسط کارفرما در پایگاه درج شود .
  • بند - 11 - در صورت لزوم ، دستگاه تشخیص صلاحیت فهرست خاص تهیه شده را به همراه مبانی و گزارش توجیهی آن به معاونت ارایه میکند ؛ تا در صورت اخذ تایید ، به عنوان فهرست دستگاه توسط معاونت و به مدت دو سال در پایگاه قرار داده شود . فهرست دستگاه در پایگاه برای تخصص مربوط ، برای تمام دستگاه های اجرایی قابل استفاده خواهد بود . پ – روش ارجاع کار به مشاور ، براساس آیین نامه خرید خدمات مشاوره صورت می پذیرد .
 • بند - ت - احراز صلاحیت و ارجاع کار به افراد حقیقی ، در چارچوب ماده (24) آیین نامه خرید خدمات مشاوره خواهد بود .
 • بند - ث - رعایت قانون سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری – مصوب 1337 و قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375، در انعقاد و اجرای قرارداد ها الزامی است .