iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - داشتن مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • بند - 2 - طرح های عمرانی یا تولیدی که از وجوه اوراق مشارکت استفاده میکنند ، می بایستی دارای توجیه اقتصادی باشند ، و به تایید بانک کارگزار رسیده باشند .
  • بند - 3 - متقاضی می بایستی نسبت به ارایه برنامه زمانی نیاز مالی خود و نحوه استفاده از منابع مالی ، اطلاعات جامع و کامل تهیه و ارایه دهد .
  • بند - 4 - وزارتخانه ها و موسسه های دولتی که اوراق مشارکت منتشر میکنند باید اجازه قانونی داشته و اجازه تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلقه را قانونا داشته باشند .
  • بند - 5 - متقاضی انتشار اوراق مشارکت می بایستی نسبت به تعیین بانک کارگزار اقدام نماید و پاسخ لازم را از بانک موردنظر کسب کرده باشد .
  • بند - 6 - متقاضی انتشار اوراق مشارکت می بایستی نسبت به تامین وثیقه لازم به منظور بازپرداخت اصل و سود تضمین شده اوراق مشارکت اقدام نموده باشد .
  • بند - 7 - بر مصرف منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مشارکت در طرح موردنظر توسط شخص منتخب بانک مرکزی نظارت لازم به عمل آید .
  • بند - 8 - تناسب منابع مجری طرح با منابع حاصله از محل انتشار اوراق مشارکت حداقل به نسبت 35 و 65 درصد باشد .