iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - فروش سهام شرکت های موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت نقد اقساط و در مواردی که با توجه به شرایط بازار به صورت نقد امکانپذیر نباشد ، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی ربط و سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات عالی واگذاری انجام خواهد شد .
 • ماده - 2 - ثمن معامله در فروش اقساطی عبارت است از رقمی که حسب مورد در بورس اوراق بهادار تهران طبق مقررات مربوط نهایی میشود و یا رقم حداکثری که متقاضیان در مزایده پیشنهاد می نمایند ، به اضافه سود فروش اقساطی سیستم بانکی در بخش مربوط نسبت به مبلغی که به صورت اقساطی دریافت خواهد شد .
 • ماده - 3 - در فروش اقساطی حداقل چهل (40) درصد ثمن نقدی معامله نقدا " دریافت میشود و مابقی ثمن به اضافه سود اقساطی متعلقه حداکثر ظرف سه سال و به اقساط مساوی وصول خواهد شد .
  • تبصره - - - در صورتی که خریدار ( دفعتا " واحده ) نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام نماید ، در تسویه نهایی ، سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط که قبل از سر رسید پرداخت شده است از بدهی وی کسر خواهد شد .
 • ماده - 4 - فروش اقساطی با تنظیم قرارداد براساس دستورالعمل موضوع ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه انجام میگیرد و در آن ، شرایط زیر جهت حفظ حقوق طرفین ملحوظ خواهد شد :
  • بند - الف - سهام واگذار شده باید تا تسویه کامل اقساط بدهی خریدار در وثیقه سازمان خصوصی سازی باقیمانده و حداکثر تا یک برابر سهام در روز معامله و یا معادل وجوه پرداخت نشده ثمن معامله ، سفته یا اسناد معتبر دیگر از خریداران اخذ شود . تا زمانیکه سهام در وثیقه است ، حق هرگونه تغییر در وضعیت سهام از خریداران سلب میشود .
  • بند - ب - فروش و واگذاری اموال و دارایی های ثابت شرکت واگذار شده تا تادیه کامل بدهی خرید را یا خریداران منحصرا " با اجازه کتبی سازمان خصوصی سازی صورت میگیرد .
  • بند - ج - هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت واگذار شده از جمله تغییر در سرمایه و همچنین توقف فعالیت یا انحلال تا تادیه کامل بدهی از سوی خریدار یا خریداران منحصرا " با اجازه کتبی سازمان خصوصی سازی صورت میگیرد .
  • بند - د - در صورت استنکاف اشخاص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دو قسط متوالی و یا چهار قسط متناوب از بدهی ناشی از واگذاری سهام یا عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد ، مانده بدهی به دین حال تبدیل میشود و سازمان خصوصی سازی به منظور حفظ حقوق دولت حسب مورد مکلف است نسبت به تامین و وصول آن با توجه به وثایق ماخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید .
  • بند - ه - خریدار یا خریداران به منظور تضمین ایفای تعهدات خود می بایستی وکالت نامه رسمی و محضری بلاعزل مبنی بر تفویض اختیار به فروشنده برای تملیک یا انتقال سهام مورد معامله به هر شخص و با هر شرایط و به قیمتی که صلاح بداند ، تنظیم و در زمان امضای دفتر نقل و انتقال سهام شرکت واگذار شده ، به سازنمان خصوصی سازی تسلیم نماید و سازمان اختیار تام دارد که هرگاه اقدامی از طرف خریدار به عمل آید که منافع سازمان را از نظر وصول مطالبات و سهام مورد وثیقه به خطر اندازد بدون هیچگونه قید و شرطی با استفاده از وکالت نامه مذکور نسبت به انتقال سهام مورد معامله ، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید .
 • ماده - 5 - سازمان خصوصی سازی مجاز است حسب درخواست خریدار و فقط برای یک بار در دوره فروش اقساطی نسبت به آزاد نمودن بخشی از سهام واگذار شده و حداکثر به میزان بهای سهام پرداخت شده به نحوی که ارزش سهام باقیمانده حداقل معادل یک صد و بیست (120) درصد مانده مطالبات ناشی از واگذاری سهام مربوط باشد ، اقدام نماید .
 • ماده - 6 - سازمان خصوصی سازی مکلف است گزارش فروش اقساطی سهام متضمن آمار و اطلاعات مربوط از جمله مبلغ و نوع معامله و مشخصات خریداران را در هر مورد حداکثر ظرف پانزه روز پس از انجام به دبیرخانه هیات عالی واگذاری ارسال نماید .
 • ماده - 7 - سازمان خصوصی سازی مکلف است حداکثر دو ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش سالیانه فروش را به تفکیک نقد و اقساط و متضمن آمار و اطلاعات لازم ، به هیات عالی واگذاری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید .