iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آیین نامه توسط شرکت های مادر تخصصی ، به منظور طی مراحل واگذاری از طریق بورس یا مزایده وکالتا به سازمان خصوصی سازی ارایه خواهد شد .
 • ماده - 2 - قیمت پایه سهام شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار برای اولین بار عرضه میشوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد .
 • ماده - 3 - حداقل قیمت پایه سهام شرکت هایی که در زمان تصویب این آیین نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو میباشند ، برابر آخرین قیمت سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است .
 • ماده - 4 - قیمت پایه سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذی ربط و تعهد خریداران به این تداوم ، به شرح زیر تعیین میگردد :
  • بند - الف - قیمت پایه سهام شرکت های سود ده از حاصل تقسیم « سود خالص قبل از مالیات » بر « نرخ بازده سرمایه گذاری » و با توجه به عوامل موثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تأثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل مینماید ، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند ( ب ) ذیل این ماده تعیین میگردد . نرخ بازده سرمایه گذاری معادل نرخ مؤثر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد (5%) تعیین میشود .
   • تبصره - 1 - « شرکت سود ده » در این آیین نامه به شرکتی اطلاق میشود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالی قبل از سال واگذاری ، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد .
   • تبصره - 2 - مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات ، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری و با توجه به عوامل موثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود :
    • بند - 1 - درآمد ها و هزینه های استثنایی و نیز درآمد های حاصل از فروش دارایی های اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی شود .
    • بند - 2 - چنانچه متوسط تولید سال هایی که مبنای محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد ، جهت سال های مزبور ، سود مربوط با احتساب هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته تقویم میگردد .
  • بند - ب - عوامل جانبی موضوع بند ( الف ) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت میشود ، به شرح زیر است :
   • بند - 1 - در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد ، صد درصد (100%) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده میشود . همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان ، به قیمت پایه شرکت اضافه میشود .
   • بند - 2 - در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است ، مالیات های قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات های قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیات های شرکت به حالت مذکور قطعی شده است ، محاسبه و تفاوت بین مالیات های مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر میشود .
   • بند - 3 - هفتاد درصد (70%) تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز دارایی های منقول و غیر منقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمیباشد ، به تشخیص شرکت مادر تخصصی به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد .
   • بند - 4 - قیمت تمام شده طرح های توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام یا آماده بهره برداری یا طرح هایی که کمتر از پنج (5) سال از شروع بهره برداری آن ها گذشته باشد ، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه میشود :
    • بند - 1-4 - در خصوص هزینه های ارزی اعم از خرید ماشین آلات یا سایر هزینه ها ، جمع هزینه های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه گذاری و یا قیمت دارایی های مزبور براساس نظر کارشناسی رسمی محاسبه خواهد شد .
    • بند - 2-4 - در خصوص هزینه های ریالی براساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط ، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد . انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط شرکت مادر تخصصی انجام میشود .
   • بند - 5 - تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه گذاری های انجام شده در سایر شرکت ها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه گذار ، مطابق این آیین نامه ، اضافه یا از آن کسر میشود . در مواردی که سود این قبیل سرمایه گذاری ها در حساب ها عمل شده باشد ، سود منظور شده می باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود .
  • بند - پ - قیمت پایه سهام سایر شرکت ها با توجه به شرایط خاص هر یک از آن ها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ، تایید هیات عالی واگذاری و اعمال یکی از شیوه های ذیل توسط شرکت مادر تخصصی مربوط تعیین میگردد :
   • بند - 1 - ارزش روز خالص دارایی های شرکت ( قیمت روز دارایی ها پس از کسر کلیه بدهی ها ).
   • بند - 2 - تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند ( الف ) ماده (4) این آیین نامه .
   • بند - 3 - ارزش اسمی سهام .
   • بند - 4 - ارزش ویژه دفتری ( به شرط مثبت بودن ).
   • بند - 5 - ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی .
   • بند - 6 - ترکیبی از روش های یاد شده .
 • ماده - 5 - ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و کنترلی موضوع این آیین نامه ، به استثنای سهام کنترل کننده مدیریت شرکت های بزرگ موضوع بند ( ج ) ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ذی ربط و تایید کار گروهی مرکب از مدیرعامل سازمان خصوصی سازی ، نماینده هیات عالی واگذاری و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تعیین میشود .
  • تبصره - 1 - کمیسیون موضوع این ماده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی اعلام نظر نماید . در صورت استنکاف کمیسیون از اظهارنظر ، شرکت مادر تخصصی پس از کسب نظر هیات عالی واگذاری با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام خواهد نمود .
  • تبصره - 2 - جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت دارای اعتبار است . نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضا برسد .
  • تبصره - 3 - سهام مدیریتی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیات مدیره تعیین نماید .
  • تبصره - 4 - سهام کنترلی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی را داشته باشد .
 • ماده - 6 - چنانچه پس از درج آگهی فروش بر مبنای قیمت تعیین شده ، موضوع بند ( پ ) ماده (4) این آیین نامه ، سهام عرضه شده فروش نرود ، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی ربط و سازمان خصوصی سازی و با تصویب هیات عالی واگذاری ، فروش سهام به بهایی کمتر از قیمت پایه مجاز است .
 • ماده - 7 - چنانچه خریدار یک یا چند مورد از موارد مندرج در بند های ( الف ) تا ( ت ) ذیل را تعهد نماید ، سازمان خصوصی سازی میتواند یک یا تعدادی از تخفیف های مندرج در بند های ( ث ) تا ( ح ) ذیل را ارایه نماید :
  • بند - الف - اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید .
  • بند - ب - اشتغال را در یک دوره معین حداکثر تا بیست درصد (20%) نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد .
  • بند - پ - تولید را در یک دوره معین حداکثر تا بیست درصد (20%) نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد .
  • بند - ت - ظرف یک سال حداقل پنجاه درصد (50%) نسبت به روز خریداری ، سرمایه گذاری جدید نماید .
  • بند - ث - دوره اقساط را افزایش دهد .
  • بند - ج - سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد .
  • بند - چ - پیش قسط ثمن معامله را کاهش دهد .
  • بند - ح - تا بیست درصد (20%) قیمت فروش نقدی را تخفیف دهد .
  • تبصره - - - چگونگی اعمال تخفیف های یاد شده در قبال تعهدات متقابل خریداران براساس دستورالعمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیات عالی واگذاری می رسد
 • ماده - 8 - پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت میگیرد :
  • بند - الف - چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود ، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در سازمان مذکور خواهد بود .
  • بند - ب - چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود ، پرداخت قیمت براساس آیین نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود .
  • بند - پ - چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط صورت پذیرد ، پرداخت قیمت براساس آیین نامه « بند ( ه ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه » موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام خواهد بود .