iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - مؤسسة حسابرسی
  • ماده - 1 - شرایط و ضوابط مربوط به مؤسسة حسابرسی که در زمرة موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار میگیرد ، به شرح زیر میباشد :
   • بند - الف - موسسه به صورت غیر تجاری انتفاعی در ایران به ثبت رسیده یا برسد .
   • بند - ب - فعالیت موسسه منحصرا عبارت از انجام دادن خدمات حسابرسی ، بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه ای موضوع ماده (4) آیین نامة تعیین صلاحیت حسابداران رسمی مصوب 23/7/1374 هیات محترم وزیران باشد .
   • بند - ج - تعداد شرکای موسسه حداقل سه نفر حسابدار مجرب حرفه ای باشد .
   • بند - د - شرکا به طور تمام وقت و منحصرا در همان موسسه به کار حرفه ای اشتغال داشته باشند .
    • تبصره - - - تدریس نیمه وقت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی توسط هر یک از شرکا بلامانع است .
   • بند - ه - شرکای موسسه در مقابل فعالیت های موسسه و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی داشته باشند .
   • بند - و - مؤسسة دارای پرسنل تمام وقت متناسب با حجم فعالیت های خود بوده و ترکیب تیمی را که شامل نسبت تعداد شرکا به تعداد کارکنان به میزان حداکثر 110 و نسبت تعداد شرکا به تعداد مدیران ( و یا سرپرستان ارشد ) به میزان حداکثر 12 است ، مراعات نماید . همچنین مدیران و سرپرستان ارشد واحد حسابرسی باید به ترتیب حداقل 10 و پنج سال سابقة کار حسابرسی داشته باشند .
   • بند - ز - مؤسسة حسابرسی مقررات و ضوابط مربوط به حقوق دولت و کارکنان خود را که من جمله شامل مبانی مالیاتی در زمینة نگهداری دفاتر قانونی و مراعات مالیات تکلیفی حقوق و غیره ، مبانی سازمانی تامین اجتماعی در خصوص بیمة کارکنان و مقررات کار و امور اجتماعی در زمینة مسائل پرسنلی بوده ، کلا مراعات نماید .
   • بند - ح - کلیة اصول و ضوابط حرفه ای در انجام خدمات و فعالیت های موسسه مراعات گردد .
    • تبصره - - - سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی میباشد ، در زمرة موسسات معتمد سازمان بورس محسوب میگردد .
 • فصل - دوم - حداقل شرایط شرکای مؤسسة حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد بورس
  • ماده - 2 - شرکای مؤسسة حسابرسی و بازرسان قانونی که عبارتند از : حسابداران مجرب حرفه ای میباشند ، باید مشخصات و شرایط زیر را دارا باشند :
   • بند - الف - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
   • بند - ب - نداشتن سابقة محکومیت مؤثر کیفری .
   • بند - ج - حسن شهرت و عدم اعتیاد به موادمخدر .
   • بند - د - نداشتن سوابق سوء حرفه ای ، مالی و اداری .
   • بند - ه - داشتن حداقل مدرک کارشناسی ( لیسانس ) در رشتة حسابداری یا رشته های مشابه و یا مدرک حرفه ای شناخته شده بین المللی .
   • بند - و - داشتن حداقل شش سال سابقة کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک کارشناسی ( لیسانس ) که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد .
   • بند - ز - داشتن توانایی های علمی و تجربی برای انجام کار حسابرسی در حد مدیر حسابرسی .
   • تبصره - 1 - مادامی که اسامی حسابداران رسمی توسط هیات هفت نفره موضوع ماده واحدة قانونی استفاده از خدمات حسابداران رسمی و ذی صلاح اعلام نشده است ، افراد حقیقی شناسایی شده توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیر حسابرسی ، از جمله افرادی میباشند که حایز شرایط شرکای مؤسسة حسابرسی میباشند .
   • تبصره - 2 - پس از تشکیل جامعة حسابداران رسمی ، شرکای مؤسسة حسابرسی باید از جمله حسابداران رسمی شاغل باشند .
 • فصل - سوم - سایر موارد
  • ماده - 3 - مؤسسة حسابرسی ، شرکای مؤسسة حسابرسی ، همسر و اشخاص تحت ولایت ، وصایت و قیومیت شرکای مذکور ، مدیران ، سرپرستان و حسابداران ارشد موسسه حق ندارند در هیچیک از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که امور بازرسی یا حسابرسی این شرکت ها توسط مؤسسة حسابرسی یا شرکای آن انجام می پذیرد و نیز هیچیک از شرکت های کارگزاری مدیر یا سهام دار باشند
   • تبصره - 1 - مدیران هر موسسه موظف اند لیست اسامی شرکت های مورد حسابرسی را که به شرح فوق جهت حفظ استقلال حسابرسی حق دارا بودن سهام آن را ندارند ، تحت عنوان لیست " رعایت استقلال " تهیه نمایند .
   • تبصره - 2 - در صورتی که در مراحل بعدی به عنوان حسابرس یک شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شوند ، نام و مشخصات شرکت جدید را در لیست مذکور اعلام تا کلیة شرکا و مدیران و سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن ، حداکثر ظرف شش ماه اقدام به فروش چنین سهامی بنمایند .
   • تبصره - 3 - در صورتی که قبل از این مصوبه سهامی به ترتیب فوق ابتیاع گردیده ، باید ظرف مدت شش ماه ترتیب فروش آن داده شود .
  • ماده - 4 - موسسات حسابرسی باید در سربرگ خود اسامی تمام شرکا را درج نموده و هرگونه تغییر در اساسنامه ، شرکا ، مدیران و سرپرستان ارشد خود را به طور کتبی و حداکثر ظرف یک ماه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاع دهند .
  • ماده - 5 - موسسات حسابرسی مکلف اند علاوه بر ارایة اظهارنظر حرفه ای ، در زمینة موضوعات مورد حسابرسی و بازرسی خود نسبت به شرکت های پذیرفته شده در بورس ، وضعیت سایر اطلاعات و مواردی را که مراجع ذی صلاح بورس تعیین می نمایند ، در گزارش های بازرسی و حسابرسی خود ، یا به صورت گزارش های جداگانه ای برای استفادة مراجع ذی ربط بورس نیز مورد اظهارنظر قرار دهند . بدیهی است ارایة این اظهارنظر تا آنجایی الزامی خواهد بود که در راستای اصول و ضوابط حرفه ای باشد .
  • ماده - 6 - شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار ، موظف اند حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این ضوابط ، نسبت به انتخاب بازرس قانونی و حسابرسان خود که وضعیت آنان منطبق با شرایط این ضوابط باشد ، اقدام نمایند .
  • ماده - 7 - سازمان بورس اوراق بهادار باید به طرق مقتضی از وضعیت مراعات مفاد این ضوابط توسط موسسات حسابرسی منتخب ، اطمینان حاصل نماید .
  • ماده - 8 - عدم مراعات مبانی و ضوابط مندرج در این مصوبه توسط موسسات حسابرسی و یا شرکای آن ، به تشخیص هیات پذیرش اوراق بهادار ، برحسب مورد موجب تعلیق دوره ای یا حذف نام مؤسسة حسابرسی از ردیف موسسات حسابرسی معتمد بورس خواهد شد .
  • ماده - 9 - تطبیق وضعیت مؤسسة حسابرسی ، با مبانی و ضوابط پیش بینی شده در این ضوابط به عهدة سازمان بورس اوراق بهادار میباشد .
  • ماده - 10 - این ضوابط در 10 ماده و هفت تبصره در تاریخ 3/3/1378 به تصویب شورای بورس رسید و دبیرکل سازمان بورس اوراق بهادار موظف میباشد پس از تصویب و ابلاغ آیین نامة اجرایی چگونگی استفاده از خدمات حسابداران رسمی موضوع تبصرة (4) ماده واحدة قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح ، در اسرع وقت نسبت به اصلاح ضوابط یاد شده طبق مفاد آیین نامة مذکور اقدام و نتیجه را جهت تصمیم گیری به شورای بورس ارایه نمایند .