iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - رعایت کلیة شرایط و ضوابط پذیرش سهام شرکت ها در بورس .
  • بند - 2 - برای حصول اطمینان از تداوم سودآوری شرکت های خدمات انفورماتیک ، موارد زیر نیز مورد توجه قرار گیرند :
    • بند - 1 - در طبقه بندی شورای انفورماتیک از جهت امکانات نیروی انسانی و توان انجام کارکرد در گروه یک قرار گرفته باشند .
    • بند - 2 - توان انجام کار تعمیر و نگهداری شبکة Main و همچنین Mini Main را دارا باشند و حداقل پنج سال در این زمینه فعالیت داشته باشند .
    • بند - 3 - تنوع فعالیت در زمینه های خدمات کامپیوتری را داشته باشند . ( فروش سخت افزاری ، فروش نرم افزاری و داشتن قرارداد خدمات در زمینة نرم افزاری و سخت افزاری با مشتریان )