iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - وظایف شرکت ها در ارتباط با مجامع عمومی
  • ماده - 1 - شرکت ، موظف است به منظور حضور نماینده سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در جلسه های مجامع عمومی ( عادی سالانه ، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده ) دست کم ده روز پیش از تشکیل ، کتبا دعوت به عمل آورد . مدارک ذی ربط ، به ویژه گزارش هیات مدیره و حسابرسان و بازرسان قانونی به مجمع مزبور باید دست کم یک هفته پیش از تاریخ مجمع ، به سازمان کارگزاران ارسال شود .
  • ماده - 2 - براساس مواد قانون تجارت و دیگر مقررات ذی ربط ، تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی ، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام باید در جهت حفظ منافع و رعایت حقوق تمام سهامداران ، به طور یکسان باشد . در ضمن ، مجامع مزبور باید با حضور حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل شود .
  • ماده - 3 - شرکت ، موظف است حداکثر مدت یک ماه پس از تاریخ تشکیل مجامع عمومی ، صورتجلسه مزبور را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رساند و نسخه ایاز آن را حداکثر ظرف مدت ده روز پس از ثبت و ابلاغ آن ، به سازمان کارگزاران ارسال نماید .
   • تبصره - - - در صورتی که در مجامع عمومی فوق العاده ، در مورد افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی ، اتخاذ تصمیم شده باشد ، از مفاد این ماده مستثنی میگردد .
  • ماده - 4 - شرکت ، موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود ، برنامه زمان بندی شده پرداخت سود را به سازمان کارگزاران اعلام نماید و سود تخصیصی به صاحبان سهام را طبق برنامه اعلام شده و حداکثر در مهلت قانونی ، طبق مفاد ماده (240) قانون تجارت و با استفاده از خدمات شبکه بانکی ، در اختیار سهامداران قرار دهد .
  • ماده - 5 - شرکت ، موظف است پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب افزایش سرمایه ( با رعایت ضوابط مصوب شورای بورس ) از طریق پذیره نویسی ، اقدامات لازم ، از قبیل ثبت اعلامیه پذیره نویسی در اداره ثبت شرکت ها و صدور گواهینامه های استفاده از حق تقدم سهامداران را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ تصویب ، به انجام رساند .
 • فصل - دوم - وظایف شرکت ها در ارتباط با تنظیم حساب ها و صورت های مالی
  • توضیحات - - - حساب ها و صورت های مالی
   • ماده - 6 - شرکت موظف است صورت های مالی و همچنین صورت های مالی تلفیقی سالانه خود را براساس نمونه ای که از طرف سازمان کارگزاران طبق نظر سازمان حسابرسی ابلاغ میگردد ، تهیه و حداکثر ظرف مدت مقرر در ماده یک این آیین نامه ، همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانونی به سازمان کارگزاران ارسال دارد .
   • ماده - 7 - دفاتر و حساب های شرکت باید همواره براساس اصول و موازین متداول حسابداری تنظیم و نگهداری شود و برای تعیین قیمت تمام شده محصولات تولیدی از سیستم حسابداری قیمت تمام شده ، استفاده شود .
   • ماده - 8 - شرکت های پذیرفته شده در بورس ، در صورتی که مالک بیش از 50 درصد سهام شرکت با شرکت های دیگر ( شرکت های تابعه ) باشند موظف اند براساس اصول و ضوابط پذیرفته شده حسابداری ترازنامه و صورتحساب سود و زیان تلفیقی از حساب های خود و شرکت های تابعه تهیه و به سازمان بورس ارایه نمایند .
   • ماده - 9 - حساب های سالانه شرکت های پذیرفته شده و شرکت های سرمایه پذیر آن ها ( فرعی ) باید همواره توسط حسابرسان و بازرسان قانونی معتمد هیات پذیرش ( بعد از اعلام اسامی حسابداران رسمی توسط موسسه های حسابرسی موضوع تبصره (3) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی ) رسیدگی شود .
   • ماده - 10 - حساب ها و صورت های مالی شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آن ها اظهارنظر « مردود » و یا « عدم اظهارنظر » ارایه نکرده باشد . در آن صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارایه اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر گردیده است ، به تشخیص هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد یافت .
   • ماده - 11 - شرکت باید به تشخیص حسابرس و بازرس قانونی دارای سیستم کنترل های داخلی مطلوب باشد .
   • ماده - 12 - چنانچه به تشخیص هیات مدیره سازمان کارگزاران وضع شرکت از نظر مالی ، تجاری ، اعتباری و مدیریتی در مقایسه با زمان پذیرش یا نسبت به قبل نقصان یافته و تداوم تولید و سودآوری امکانپذیر نباشد ، موظف است با ارسال گزارشی حاوی دلایل کافی به سازمان کارگزاران نسبت به رفع مشکلات به وجود آمده اقدام و ظرف مدت تعیین شده از طرف سازمان کارگزاران نسبت به اصلاح ساختار و بهینه نمودن روند فعالیت کوشش نماید .
   • ماده - 13 - در صورتی که عملکرد شرکت در پایان سال مالی منتج به زیان شده باشد ، باید در اسرع وقت ، دلایل زیان دهی و برنامه آتی آن ، برای رفع موانع و سودآور شدن شرکت به سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ارایه گردد .
   • ماده - 14 - شرکت هایی که بر اثر زیان های وارده مشمول ماده (141) اصلاحیه قانون تجارت گردیده اند ، باید به گونه ای عمل نمایند که حداکثر ظرف مدت 6 ماه از شمول ماده مذکور خارج شوند . در غیر اینصورت معاملات سهام شرکت مذکور در بورس متوقف میگردد .
    • تبصره - - - چنانچه به تشخیص هیات مدیره سازمان کارگزاران ، توقف معاملات پس از شمولیت ماده (141) اصلاحیه قانون تجارت ضرورت یابد ، معاملات سهام در مهلت فوق الذکر نیز میتواند متوقف گردد .
   • ماده - 15 - شرکت موظف است حداقل هر سه ماه یک بار آماری از وضعیت تولید و فروش محصولات ، چگونگی استفاده از ارز های تخصیصی ، گزارشات مالی لازم ( به تشخیص هیات سازمان کارگزاران ) همراه با مقایسه اقلام بودجه مصوب ، آخرین وضعیت مالیاتی و چگونگی پیشرفت کار در طرح های توسعه و تکمیل و اطلاعات مربوط به قرارداد های مهم منعقده خود را به سازمان کارگزاران ارسال نماید .
   • ماده - 16 - در صورت تصویب و اجرای طرح های توسعه و تکمیل ، شرکت موظف است سازمان کارگزاران را از چگونگی و مراحل اجرایی طرح های مزبور مطلع نموده و با ذکر جزئیات طرح توسعه از قبیل میزان هزینه های انجام شده ، درصد کار انجام شده و پیش بینی میزان هزینه آتی ، منابع مالی جهت تامین هزینه های طرح و زمان احتمالی بهره برداری از طرح مزبور را هر 6 ماه یک بار به سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار ارسال نماید .
   • ماده - 17 - شرکت موظف است هر سال بودجه و برنامه عملیاتی و گردش نقدی پیش بینی تولید و فروش در سال مالی آتی را به سازمان کارگزاران ارسال نماید .
 • فصل - سوم - وظایف شرکت ها در ارتباط با سهامداران
  • ماده - 18 - اساسنامه شرکت باید به نحوی تنظیم شده باشد که حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ بوده و هیچگونه امتیاز ویژه ای برای سهامداران عمده قائل نشده باشند .
   • تبصره - - - در صورتی که شرکتی براساس مصوبه مورخ 6/9/1374 شورای بورس سهام ممتاز داشته باشد ، با توجه به نوع امتیاز مربوط ، از بخشی از مفاد ماده فوق الذکر مستثنی میگردد .
  • ماده - 19 - شرکت نمی تواند مبالغی تحت هر عنوان از جمله حق مدیریت و یا حق الزحمه نظارت و نظایر آن به سهام دار و یا سهامداران عمده تخصیص و پرداخت نماید .
  • ماده - 20 - پرداخت هرگونه کمک های بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت باید به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد و در این مجمع سهامداران ذی نفع در کمک مزبور حق ابراز رای ندارند .
  • ماده - 21 - شرکت موظف است هرگونه تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل ، حسابرس و بازرس قانونی خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته کتبا به سازمان کارگزاران اطلاع دهد .
  • بخش - 22 - در صورت توقف تولید کارخانه ، شرکت موظف است بلافاصله موضوع را به هیات مدیره سازمان کارگزاران اعلام و برنامه زمان بندی شروع مجدد تولید را اطلاع دهد . در صورت تداوم توقف فعالیت شرکت ، هیات مدیره سازمان کارگزاران میتواند معاملات شرکت را متوقف نماید .
  • ماده - 23 - کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس مکلفند طی تعهدنامه ای رعایت کلیه مفاد آیین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس را تعهد نمایند . در صورت عدم اجرای آیین نامه ، دبیرکل سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است موضوع را به هیات مدیره بورس گزارش نماید تا جهت مورد اتخاذ تصمیم شود .