iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - تعاریف
  • بند - 1 - منظور از " سازمان ،" در این آیین نامه ، سازمان بورسو اوراق بهادارومنظور از " بورس " شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام است .
  • بند - 2 - " معاملات ،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است . هر معامله در صورتی قطعیت می یابد که به تایید " بورس " برسد .
  • بند - 3 - " تابلوی بورس " تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه بندی شده اوراق بهادار به کار میرود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی ، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت ها
  • بند - 4 - " عرضه "، عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده .
  • بند - 5 - " تقاضا ،" عبارت است از اعلام آمادگی برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار .
  • بند - 6 - " مشتری ،" شخصی است که متقاضی خرید ( یا فروش ) اوراق بهادار است . " مشتری " میتواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد .
  • بند - 7 - " سفارش ،" درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط " مشتری " به کارگزار ارایه میشود .
  • بند - 8 - " قیمت پیشنهادی ،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات میشود .
  • بند - 9 - " قیمت باز ،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف به کارگزار واگذار میشود .
  • بند - 10 - " قیمت محدود ،" نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف مشتری به کارگزار اعلام میشود .
  • بند - 11 - " قیمت معین ،" نرخ ثابتی است که توسط برای انجام معامله به کارگزار اعلام میشود .
  • بند - 12 - " واحد پایة معاملاتی متعارف ،" حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط " بورس " تعیین میشود .
  • بند - 13 - " واحد پایة معاملاتی نامتعارف ،" میزان اوراق بهاداری که از واحد پایة معاملاتی متعارف کمتر است .
  • بند - 14 - " قیمت آغازین ،" قیمتی است که در شروع جلسة رسمی معاملاتی برای هر ورقة بهادار در تابلو بورس اعلام میشود .
  • بند - 15 - " قیمت پایانی ،" قیمت هر ورقة بهادار در پایان هر جلسة رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط اعلام میشود .
  • بند - 16 - " حجم مبنا ،" تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز ، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد .
  • بند - 17 - " سهم شناور آزاد " هر شرکت ، بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آمادة عرضه و فروش آن سهام میباشند ، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام ، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند .
  • بند - 18 - " دامنة نوسان قیمت ،" پایین ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه ، طی یک یا چند جلسة رسمی معاملاتی بورس ، قیمت میتواند نوسان داشته باشد .
  • بند - 19 - " بستن نماد ،" توقف معاملات هر یک از انواع اوراق بهادار طی دورة معین طبق دستورالعمل مربوطه میباشد .
  • بند - 20 - " محدودیت حجمی ،" حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانة معاملات وارد میشود . این رقم مضرب صحیحی از " واحد پایة معاملاتی متعارف " است .
  • بند - 21 - " سپرده گذاری ،" عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامانة معاملات به ثبت رسیده است ، قابلیت معامله پیدا میکند .
  • بند - 22 - " تسویه و پایاپای ،" مرحلة پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل میشود .
  • بند - 23 - " نماد معاملاتی ،" شناسه ای است که برای هر یک از اوراق بهادار به صورت منحصر به فرد در سامانة معاملات تعریف شده است . این شناسه میتواند به صورت حروف ، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد .
  • بند - 24 - کد معاملاتی ،" شناسة " مشتری " جهت انجام معاملة اوراق بهادار در سامانة معاملات است . این شناسه به صورت حروف ، عدد ، و یا ترکیبی از هر دومیباشد .
  • بند - 25 - " کد معاملاتی گروهی ،" شناسه ای است که برای ورود سفارش های خرید و یا فروش گروهی برای هر شرکت کارگزاری در سامانة معاملات تعریف شده است . این شناسه به صورت حروف ، عدد ، و یا ترکیبی از هر دومیباشد .
  • بند - 26 - " سامانة معاملاتی ،" سیستم رایانه ای است که دریافت سفارش های خرید و فروش ، تطبیق سفارش ها و در نهایت انجام معاملات از طریق آن انجام میشود .
  • بند - 27 - " ایستگاه معاملاتی ،" پایانة معاملاتی کارگزار است که با سامانة معاملاتی بورس در ارتباط میباشد . هر " ایستگاه معاملاتی " با کدی مشخص میشود که به آن " کد ایستگاه معاملاتی " گویند . ایستگاه های معاملاتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف میشود .
  • بند - 28 - " معاملة بلوک ،" معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی شود .
  • بند - 29 - " معاملة ترجیحی ،" انتقال سهام شرکت های دولتی به کارکنان واحد ها به منظور اجرای برنامه های خصوصی سازی است که به نرخ معینی انجام میشود .
  • بند - 30 - " معاملات اشخاص خارجی ،" خرید و فروش اوراق بهادار اشخاص خارجی است که حسب مورد ، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط ، اقدام به معاملة اوراق بهادار میکنند .
  • بند - 31 - " معاملات دو طرفه ،" معاملاتی است که کارگزار همزمان نقش کارگزار خریدار و فروشنده را برعهده دارد .
  • بند - 32 - " معاملات خوشه ای ،" خرید یا فروش مجموعه ایاز اوراق بهادار است که به طور یکجا معامله میشود .
  • بند - 33 - ". معاملات چرخشی ،" معاملاتی است که با تکمیل چرخة آن ظرف یک جلسة معاملاتی ، وضعیت مالکیت طرفین معامله تغییری نمیکند
  • بند - 35 - " معاملات با اقربا ،" خرید و فروش اوراق بهادار با همسر و اقربای درجة یک ( طبقة اول نسبی طبق تعریف قانون مدنی ) است .
  • بند - 36 - " معاملات اعتباری ،" معاملاتی است که درصدی از ثمن معامله از طریق بانک و یا مؤسسة مالی یا اعتباری تامین مالی شده باشد .
  • بند - 37 - " معاملات تجدید ساختار ،" انتقال اوراق بهادار از طرف شرکت مادر به شرکت های تابعه با هدف تجدید ساختار است .
  • بند - 38 - " معاملات عمده ،" معاملاتی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت ، یا حجم معاملات آن طی دورة معین ، و یا حجم معاملات کل بازار طی مدت معین ، بیشتر باشد .
  • بند - 39 - " خرید گروهی ،" خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معین ، و تخصیص آن به مشتریان است .
  • بند - 40 - " فروش گروهی ،" فروش اوراق بهادار تجمیع شده تعدادی از مشتریان با کد معین کارگزار میباشد .
  • بند - 41 - " انتقال قهری ،" انتقال اوراق بهاداری است که با فوت دارندة آن به وراث قانونی وی صورت میگیرد .
  • بند - 42 - " انتقال قانونی ،" انتقال اوراق بهاداری است که به موجب قوانین خاص و یا با حکم دادگاه صالحه به شخص دیگری صورت میگیرد .
  • بند - 43 - " شاخص ،" نماگری است که تغییرات قیمت یا بازدة یک یا مجموعه ایاز اوراق بهادار را طی دورة زمانی مشخص نشان می دهد .
  • بند - 44 - " پذیرش مضاعف ،" پذیرش اوراق بهاداری است که علاوه بر " بورس " در بورس دیگری نیز پذیرفته شده باشد .
  • بند - 45 - " بازارگردان ،" کارگزار / معامله گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن ، به دادوستدآن اوراق می پردازد .
  • بند - 46 - " عرضة اولیه ،" منظور نخستین عرضة اوراق بهادار شرکت ، پس از پذیرش آن در بورس است .
  • بند - 47 - " کارگزار معرف ،" کارگزاری که در پذیرش اوراق بهادار نقش مشاور و کارشناس را برای عرضة اولیه برعهده داشته باشد .
  • بند - 48 - " کارگزار متعهد پذیره نویسی ،" کارگزاری است که در عرضة اولیة اوراق بهادار به بورس ، هماهنگی برای تامین مالی خرید بخشی از اوراق را که به فروش نمیرسد ، به عمل آورده باشد .
  • بند - 49 - " حراج ،" ساز و کاری برای داد و ستد اوراق بهادار بر پایه انطباق سفارش های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است .
  • بند - 50 - " جلسة رسمی معاملاتی ،" ساعاتی پیوسته از یک نشست کاری است که معاملات اوراق بهادار در این ساعات انجام می پذیرد . " بورس " میتواند در یک شبانه روز بیش از یک نشست رسمی معاملاتی داشته باشد .
  • تبصره - - - تعاریف و اصطلاحات دیگری که برحسب ضرورت های کار با سامانه کامپیوتر و یا پیاده سازی نرم افزار های جدید موردنیاز باشد ، توسط هیات مدیره " بورس " تعیین و اعلام میشود .
 • ماده - 2 - ساعت و روز های انجام معاملة انواع اوراق بهادار در بورس ، به استثنای روز های تعطیل رسمی توسط هیات مدیره تعیین و اعلام میشود .
  • تبصره - - - تغییرات ساعت و روز های انجام معامله حداقل 15 روز قبل از انجام بایستی به اطلاع عموم برسد .
 • ماده - 3 - معاملات بورس ، مگر در مواردی که در این آیین نامه آمده است ، به طریقة حراج انجام میشود . کارگزاران پیشنهاد های خرید و فروش خود را با توجه به سفارش های خریداران و فروشندگان ، تعداد اوراق بهادار و قیمت آن ها را در سامانة معاملاتی وارد خواهند نمود .
 • ماده - 4 - معاملات بورس با رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش به سامانة معاملاتی انجام میشود . جزییات نحوة انجام معاملات در " دستورالعمل نحوة انجام معاملات " خواهد آمد .
 • ماده - 5 - حدود و شیوة عملیات کارگزاران در خرید و فروش اوراق بهادار تابع " دستورالعمل نحوة انجام معاملات " خواهد بود .
 • ماده - 6 - هیات مدیرة میتواند در مواردی که نوسان غیر عادی در قیمت پیشنهادی یا معاملاتی اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده کند ، از انجام معامله جلوگری نماید . چگونگی انجام کار در دستورالعمل " توقف معاملات " خواهد آمد . هیات مدیرة بورس میتواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض نماید .
  • تبصره - - - در صورتی که کارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به تصمیم جلوگیری از انجام معامله براساس این ماده معترض باشد ، باید اعتراض خود را با ذکر دلایل ، برای رسیدگی و تعیین تکلیف ، به تسلیم نماید . رسیدگی به این اعتراض ظرف 48 ساعت ، به عمل می آید .
 • ماده - 7 - شرایط و چگونگی عرضة اولیة اوراق بهادار تابع دستورالعمل " عرضة اولیة اوراق بهادار " خواهد بود .
 • ماده - 8 - انواع معاملات اوراق بهادار ، شرایط معامله ، میزان اطلاعاتی که در زمان معامله می باید انتشار یابد ، مراحل انجام سفارش خرید و فروش ، و سایر شرایط انجام معامله در " دستورالعمل نحوة انجام معاملات " خواهد آمد . تسویة وجوه و پایاپای اوراق بهادار و شرایط تسویة خارج از اتاق پایاپای ، برطبق " دستورالعمل سپرده گذاری ، تسویه ، و پایاپای " انجام خواهد شد .
 • ماده - 9 - معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود . در صورتی که انجام معامله ای به صورت حراج ممکن نباشد ، این معاملات با مصوبة شورای بورس خارج از جلسة رسمی معاملات قابل انجام است .
 • ماده - 10 - در مواردی که کارگزاری برای اوراق بهادار خاصی به عنوان " کارگزار معرف " یا عمل کند ، برطبق دستورالعمل " عرضة اولیة اوراق بهادار " حق تقدمی برای وی در نظر گرفته میشود .
 • ماده - 11 - . وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت نامة فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد . کارگزار فروشنده ، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف 72 ساعت ( سه جلسة معاملاتی ) از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید . در صورتی که علل یا توافقی دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت های تعیین شده ، وجود داشته باشد ، مراتب باید حداکثر تا پایان نشست رسمی معاملاتی مربوط کتبا به اطلاع مدیرعامل " بورس " برسد . در هر صورت ، معاملة انجام شده ، قطعی به شمار میرود . ساعات تسویه و یا مدت زمان مربوط به انتقال سهام ، براساس " دستورالعمل سپرده گذاری ، تسویه و پایاپای " انجام خواهد شد .
  • ماده - 11 مکرر 1 - کلیه معاملات عمده ای که فروشنده برای انجام معامله با شرایط اعلام آمادگی نماید ، صرفا با موافقت مدیرعامل انجام میشود . بورس تسهیلات لازم را با رعایت موارد زیر توسط کارگزاران برای انتقال سهام فراهم می آورد :
   • بند - 1 - کارگزار فروشنده مکلف است شرایط فروشنده را منطبق با مقررات بورسو براساس دستورالعمل معاملات عمده دریافت و بورس اعلام نماید .
   • بند - 2 - کارگزار فروشنده ، پس از احراز تحقق شرایط معامله بین خریدار و فروشنده ، مکلف است سند تسویه خارج از پایاپای حصه غیر نقدی را به بورس تسلیم نماید . مهلت قطعی شدن معامله حداکثر 9 روز کاری بعد خواهد بود .
   • بند - 3 - کارگزار خریدار میتواند وجه نقد یا تضمین های دیگر را برای واریز و تادیه حصه نقدی معامله و یا خسارت های ناشی از انصراف خریدار از ایفای تعهدات خود ، از وی دریافت کند .
   • بند - 4 - کارگزار خریدار مکلف است حداکثر تا 9 روز کاری پس از روز عرضه نسبت به تسویه حصه نقدی معامله از طریق پایاپای بورس اقدام نماید .
   • بند - 5 - در صورتی که کارگزار فروشنده زمانی را طولانی تر از مدت مقرر در بند 4 برای تادیه حصه نقدی معامله تعیین کند ، از نظر این آیین نامه حصه مزبور نیز غیر نقدی تلقی خواهد شد .
   • بند - 6 - چنانچه کارگزاران فروشنده و خریدار حسب مورد و ظرف مهلت مقرر از امضا و تسلیم سند خارج از پایاپای و تسویه حصه نقدی معامله خودداری نمایند ، از نظر بورس معامله قعطی نمیباشد . در اینصورت پرونده به هیات مدیره بورس ارجاع و براساس مقررات رسیدگی به تخلفات کارگزاران اقدام خواهد شد .
  • ماده - 11 مکرر 2 - کارگزار خریدار برای توزیع گسترده اوراق بهادار با موافقت مدیرعامل میتواند از مهلت حداکثر 30 روز کاری برای تخصیص و ارایه فهرست نهایی خریداران استفاده نماید . در صورت عرضه سهام جهت انجام معامله عمده از سوی سازمان خصوصی سازی افزایش مهلت تسویه حصه نقدی وارایه سند تسویه خارج از پایاپای از 9 روز به 30 روز به درخواست آن سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورای عالی بورسو اوراق بهادار امکانپذیر میباشد .
 • ماده - 12 - وجوه مربوط به معامله های اوراق مشارکت باید حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله ، واریز شود . در صورتی که وجوه اوراق مشارکت پس از 24 ساعت پرداخت نشود ، کارگزار فروشنده میتواند درخواست ابطال معامله یا اخذ جریمة هر روزی که وجه دیرتر پرداخته میشود ، اقدام نماید . در هر صورت ، کارگزار خریدار نمیتواند تقاضای ابطال معاملة انجام شده را نماید و موظف به پرداخت خسارت به کارگزار فروشنده ، است . جزییات پایاپای و تسویة اوراق مشارکت براساس مفاد " دستورالعمل سپرده گذاری ، تسویه ، و پایاپای " خواهد بود .
 • ماده - 13 - نحوة تکمیل اسناد مربوط به معاملات و تحویل آن ها به " بورس " و نیز نحوة تسویة وجه طبق دو دستورالعمل نحوة انجام معاملاتسپرده گذاری ، تسویه و پایاپای انجام میشود .
 • ماده - 14 - دستور های خرید یا فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی و دولت بدون توجه به محدودیت های مقرر در آیین نامه ها و دستورالعمل های بورس در " بورس " قابله معامله خواهد بود .
 • ماده - 15 - انجام معاملات قهری ، قانونی ، اشخاص خارجی ، گروهی ، خوشه ای ، مشروط ، با اقربا ، اعتباری ، تجدید ساختار و ترجیحی طبق دستورالعمل های " نحوة انجام معاملات " و " سپرده گذاری ، تسویه ، و پایاپای " انجام خواهد شد .
 • ماده - 16 - کارگزاران موظف اند از انجام معاملات چرخشی اجتناب کنند ، و در صورتی که سهوا این نوع معاملات را انجام داده ، و بعدا به ماهیت معامله پی بردند ، مراتب را بلافاصله به مدیرعامل " بورس " اطلاع دهند . جزییات مربوطه در " دستورالعمل نحوة انجام معاملات " خواهد آمد .
 • ماده - 17 - در مواقعی که اعلام خرید کارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد ، رای مدیرعامل یا نماینده وی قطعی و لازم الاتباع میباشد .
 • ماده - 18 - معاملات عمده براساس " دستورالعمل معاملات عمده " انجام میشود .
 • ماده - 19 - نحوه و چگونگی وثیقه گذاری اوراق بهادار برطبق " دستورالعمل توثیق اوراق بهادار " انجام میشود .
 • ماده - 20 - . " بورس " موظف به رعایت قوانین پولی و بانکی ، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد " معاملات اعتباری " و ابلاغ این مصوبات و مصوبات " شورا " ، " سازمان " و هیات مدیرة بورس به کارگزاران است .
 • ماده - 21 - پذیرش اشتباهات سهوی کارگزاران در مورد معاملات تا حدی مجاز است که در دستورالعمل " توقف معاملات " تعیین شده است .
 • ماده - 22 - کارگزاران موظف اند ضمن رعایت سفارش مشتریان از فرم هایی برای پذیرش سفارش های خرید و فروش مشتریان استفاده کنند که از طرف " بورس " طراحی شده است .
 • ماده - 23 - نحوة ادامة معاملات ناتمام اوراق بهادار در نشست معاملاتی بعدی ، برطبق " دستورالعمل نحوة انجام معاملات " انجام میشود .
 • ماده - 24 - باز کردن و بستن نماد های معاملاتی و صدور مجوز توقف نماد براساس " دستورالعمل توقف نماد ها " انجام خواهد شد .
 • ماده - 25 - موظف است اطلاعات لازم از جمله قیمت آغازین و پایانی ، شاخص و میزان سهم شناور آزاد را برای تحلیل بازار و انجام معاملات عادلانه و مبتنی بر عرضه و تقاضا به نحو مقتضی در اختیار بازار قرار دهد .
 • ماده - 26 - نحوة انجام معاملات اوراق بهادار مختلف از جمله سهام ، حق تقدم سهام ، اوراق مشارکت ، سبد سهام ، و هر نوع اوراق بهاداری که در بورس پذیرش میشوند ، براساس دستورالعمل نحوة انجام معاملات " خواهد بود .
 • ماده - 27 - میزان کارمزد دریافتی کارگزاران از هر طرف معامله به شرح زیر محاسبه میگردد : در معاملات سهام هر یک از طرفین معامله کارمزدی از قرار 4 در هزار مبلغ معامله به کارگزاری که معامله را از طرف آن ها انجام داده پرداخت خواهد کرد . در معاملات اوراق مشارکت هر یک از طرفین کارمزدی از قرار 0.75 در هزار مبلغ معامله به کارگزار مربوط پرداخت خواهد کرد .
  • تبصره - - - حداقل کارمزد معاملات 15.000 ریال است . حداکثر کارمزد کارگزاران در یک معامله 100 میلیون ریال است . در معاملات اوراق مشارکت حداقل مبلغ کارمزد کارگزاران 000 ر 20 ریال و حداکثر آن 30 میلیون ریال است .
 • ماده - 28 - به منظور انجام پروژه های گسترش بورس به میزان 3/0 درصد از ارزش معاملة سهام که 15/0 درصد آن را خریدار و 15/0 درصد آن را فروشنده پرداخت میکند ، توسط سازمان وصول و مستقیما به حساب بانکی خاصی به نام سازمان کارگزاران بورس واریز میشود . این وجوه منحصرا با تصویب شورای بورس به مصرف طرح ها و پروژه های توسعة بورس خواهد رسید . هرگونه دخل و تصرف در موجودی حساب بانکی مذکور توسط سازمان ، بدون تصویب شورای بورس ممنوع میباشد . درصد یاد شده از معاملات اوراق مشارکت دریافت نخواهد شد . در مورد سایر ابزار های مورد معامله در بورس ، در هر مورد موضوع در آیین نامة اوراق بهادار یاد شده خواهد آمد .
  • تبصره - - - حداکثر کارمزد موضوع این ماده در هر معامله 500 میلیون ریال میباشد که از هر یک از طرفین معامله دریافت میشود .
 • موضوع - 29 - کارگزاران مکلف اند دفاتر سفارش های دریافتی خود را مطابق دستورالعمل های مربوطه ثبت و از فرم هایی که سازمان مقرر میدارد استفاده کنند . مسئولیت حفظ فرم های سفارش مکتوب و الکترونیک و اطمینان از صحت سفارش های انجام شده با کارگزاران است .
 • ماده - 30 - کارگزاران مکلف اند تمام وجوهی را که از مشتریان خود برای انجام معامله دریافت میدارند ، در پایان هر روز در حساب جاری مخصوصی که نزدیکی از بانک ها و تحت عنوان " حساب جاری معاملاتی کارگزاری " به نام خود باز میکنند ، منظور نمایند . در برگة مخصوصی که سازمان برای منظور نمودن وجه تهیه میکند ، باید ذکر شود که وجوه مزبور بابت فروش یا خرید چه تعداد سهام یا اوراق مشارکت متعلق به فروشنده یا خریدار ( با ذکر نام و مشخصات فروشنده یا خریدار ) میباشد . کارگزاران مجاز نیستند به هیچ وجه وجوه مشتری را برای مدتی خارج از زمان تعیین شده در دستورالعمل نزد خود نگاهدارند ، و یا هرگز از محل وجوه آن ها ، برای سایر مشتریان و یا کارگزاری خود ، معامله ای انجام دهند . جزییات امر در آیین نامة " نحوة نگهداری وجوه مشتریان " خواهد آمد .
 • ماده - 31 - کارگزاران و نمایندگان آن ها که در امور مربوط به خرید و فروش سهام فعالیت دارند میتوانند تا میزان نصاب های مندرج در زیر برای خود و افراد تحت تکفل خود ، سهام به قیمت تابلو خریداری نمایند :
  • بند - الف - اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره و مدیرعامل و کارکنان شرکت های کارگزاری جمعا تا سقف 250 میلیون ریال ( به قیمت خرید ).
  • بند - ب - شرکت های کارگزاری تا سقف صد درصد سرمایة ثبت و پرداخت شده و یا هفتاد درصد ارزش ویژة حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری هر کدام که کمتر باشد .
  • تبصره - - - کارگزاران عبارت اند از مدیران عامل و اعضای هیات مدیرة شرکت های کارگزاری و نمایندگان کارگزاران عبارت اند از دارندگان گواهی های حرفه ای که در بورس فعالیت میکنند .
 • ماده - 32 - در مورد انتقال سهام به مدیران و کارکنان واحد ها ، انتقال براساس مصوبة " انتقال سهام به کارکنان شرکت های پذیرفته شده در بورس " انجام خواهد شد .
 • ماده - 33 - تسویة معاملات در خارج از اتاق پایاپای و سیستم تسویة بورس فقط محدود به مواردی است که در " دستورالعمل سپرده گذاری ، تسویه ، و پایاپای " می آید .
 • ماده - 34 - . کارگزاران موظف اند مفاد این آیین نامه را رعایت و اجرا نمایند . در صورت عدم رعایت آن مشمول مقررات پیش بینی شده مربوطه خواهند شد .
 • ماده - 35 - . دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه پس از تصویب هیات مدیرة " سازمان " و ابلاغ آن معتبر و لازم الاجرا ست .
 • توضیحات - - - مواد 27 و 28 تا تصویب کارمزد های جدید به قوت خود باقی خواهد بود .
 • توضیحات - - - با انجام برخی از معاملات در خارج از وقت قانونی به شرح ذیل موافقت مینماید :
  • بند - 1 - سهامی که به موجب قرادادهای منعقده ما بین ارگان های دولتی ( مانند سازمان صنایع ملی ایران ) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنا بر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیات وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می باید انتقال یابد ، به قیمت توافق شده انجام شود
  • بند - 2 - سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی ، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل میشود ، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد .
  • بند - 3 - سهامی که به سرمایه گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند .