iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - اصطلاحات و واژه های اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384، در این آیین نامه نیز به همان مفاهیم به کار برده میشوند . سایر اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار رفته است ، دارای معانی زیر میباشند :
  • بند - 1 - قانون : قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384
  • بند - 2 - نهاد ها و تشکل های تحت نظارت : کلیة نهاد ها و تشکل هایی که براساس قانون ، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس ها ، بازار های خارج از بورس ، کانون ها ، بازار های مشتقه ، بورس های کالایی ، شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه و نهاد های مالی .
 • ماده - 2 - پس از پذیرش اوراق بهادار براساس ماده (30) قانون ، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورا می رسد .
 • ماده - 3 - بورس ها ، کانون ها ، بازار های خارج از بورسو شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه ، تشکل خودانتظام محسوب میشوند . مصادیق سایر تشکل های خودانتظام توسط شورا تعیین میشوند .
 • ماده - 4 - شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، شرکت های ( هلدینگ ) و سبدگردان ها از مصادیق نهاد مالی محسوب میشوند . سایر مصادیق نهاد های مالی با رعایت بند (21) ماده (1) قانون توسط شورا تعیین میشوند .
 • ماده - 5 - نهاد ها و تشکل های تحت نظارت مشمول مقررات « قانون »، این آیین نامه و همچنین مقرراتی که در چارچوب اختیارات قانونی توسط ارکان ذی صلاح بازار اوراق بهادار وضع میگردد ، هستند .
 • ماده - 6 - شورا مرجع تعیین و تصویب انواع « اوراق بهادار قابل معامله » موضوع بند (24) ماده (1) قانون است . سازمان از انتشار و یا معامله انواع اوراقی که هنوز در زمرة اوراق مذکور قرار نگرفته اند جلوگیری میکند . مقررات لازم در این خصوص به پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورا خواهد رسید .
 • ماده - 7 - چگونگی تشکیل ، رسمیت یافتن و ادارة جلسات شورا ، تصمیم گیری و ابلاغ مصوبات آن طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورا می رسد .
 • ماده - 8 - سازمان باید نشان ، مهر و یک نشریة ویژه داشته باشد . انتشار این نشریه با رعایت مقررات قانونی مربوطه یک سال پس از شروع فعالیت سازمان با درج موارد زیر الزامی است :
  • بند - 1 - مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذکر تاریخ تصویب ، مرجع یا مراجع تصویب کننده و تاریخ لازم الاجرا شدن آن ها .
  • بند - 2 - مجوز های صادر ، لغو یا تعلیق شده توسط ارکان بازار اوراق بهادار به همراه سایر اطلاعاتی که در این زمینه مطابق مقررات باید به اطلاع عموم برسد .
  • بند - 3 - مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان .
  • بند - 4 - آرا یا اجرائیه های صادره سازمان ، هیات داوری و یا احکام قطعی دادگاه ها و سایر مراجع قانونی در خصوص بازار اوراق بهادار ، مگر اینکه هیات مدیره نشر آن ها را مغایر مصالح بازار تشخیص دهد .
  • بند - 5 - هرگونه تغییر در اساسنامه ، نشانی مرکز اصلی ، نام و محل شعب و دفاتر سازمان .
  • بند - 6 - سایر اموری که به تشخیص سازمان انتشار آن ها در نیل به اهداف سازمان مؤثر باشد .
  • تبصره - - - سازمان مکلف است ، ظرف دو سال از شروع فعالیت ، اقدام به راه اندازی یک پایگاه الکترونیکی نماید که حداقل حاوی موارد مذکور در این ماده باشد .
 • ماده - 9 - ناشران و نهاد ها و تشکل های تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را که سازمان با رعایت مقررات مربوط در خصوص نشر اطلاعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع مینماید رعایت کنند .
 • ماده - 10 - به منظور حفظ استقلال و اطمینان از کیفیت کار ارزشیابان ، تحلیل گران مالی و حسابرسان معتمد سازمان که خدمات حرفه ای در بازار اوراق بهادار ارایه می دهند سازمان ضوابط و مقررات لازم را تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه مینماید .
 • ماده - 11 - راهکار ها ، ضوابط و مقررات مربوط به عملیات بانکی که معاملات اوراق بهادار و تسویة وجوه ناشی از معاملات را تسهیل مینماید به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد . مصوبات شورا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و بانک مرکزی در چهارچوب امتیازات و مقررات قانونی بانکی ترتیبات اجرای مصوبات شورا را فراهم مینماید .
 • ماده - 12 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های فنی و مخابراتی موردنیاز جهت توسعة بازار اوراق بهادار را فراهم نماید .
 • ماده - 13 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهاد های سیاستگذاری و نظارتی موضوع بند (12) ماده (7) قانون ، کلیة کمیسیون ها ، کمیته ها و شوراهایی که به موجب قوانین و مقررات خاص تشکیل شده یا میشوند از قبیل کمیسیون اقتصادی دولت ، شورای اقتصاد و امثال آن ، موظفند در مواردی که تصمیم گیری در خصوص اوراق بهادار کشور و یا هرگونه سرمایه گذاری یا ایجاد تغییر و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور کار آن ها باشد ، از رییس سازمان جهت حضور در جلسات تصمیم گیری بدون حق رای دعوت نمایند .
 • ماده - 14 - مقررات مربوط به سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورسو نحوة نظارت بر آن موضوع بند (14) ماده (7) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد .
 • ماده - 15 - طبقه بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد .
 • ماده - 16 - دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و کالا ها و کلیة ضوابط و مقررات نظارتی بورس ها و نهاد های مالی به تصویب سازمان می رسد .
  • تبصره - - - پذیرش اوراق بهادار و کالا هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون منتشر شده یا در بورس ها پذیرفته شده اند ، براساس دستورالعملی که به تصویب سازمان می رسد ، مجاز خواهد بود .
 • ماده - 17 - در اجرای ماده (35) قانون ، هیات مدیرة بورس ها موظفند طبق مقررات آیین نامة مربوط و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی کارگزاران ، کارگزار / معامله گران ، بازارگردانان ، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند . یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود .
 • ماده - 18 - در اجرای بند های (3) و (11) ماده (7) قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیرة بورس ها و ارکان سایر تشکل های خودانتظام در خصوص تکالیف وظایف و اختیارات آن ها در سمت های یاد شده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می رسد ، در هیات مدیرة سازمان رسیدگی میشود .
 • ماده - 19 - مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس ها با ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار میشوند ، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد .
 • ماده - 20 - نحوة ارائة گزارش موضوع تبصرة (2) ماده (46) قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب سازمان می رسد .