iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - در مورد آن دسته از قرارداد های مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد که حق بیمه آن ها وصل شده است اعم از اینکه مفاصاحساب صادر شده یا نشده باشد اقدامات به قوت خود باقی خواهد بود .
  • بند - 2 - در مورد آن دسته از قرارداد هایی که مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بوده و حق بیمه آن ها محاسبه و مطالبه گردیده لیکن تا تاریخ ابلاغ این دستور وصول نشده است در صورتی که پیمانکار از مزایای تامین اجتماعی استفاده ننموده باشد موضوع بدهی آن ها کن لم یکن و پرونده امر مختومه محسوب میگردد .
  • بند - 3 - در مورد قرارداد هایی که تاکنون حق بیمه آن ها محاسبه نشده یا بعدا ” به سازمان ارایه میگردد چنانچه کار موضوع قرارداد به صورت پیمانکاری انجام و مندرجات قرارداد نیز دلالت نیز انجام کار توسط شخص پیمانکار به تنهائی داشته باشد و کارفرما نیز موضوع را گواهی نماید ، مانند قرارداد های اجاره اتومبیل ، کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی و …. نیازی به تشکیل پرونده و محاسبه و مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب نمیباشد و چنانچه پرونده تشکیل شده باشد می بایستی مختومه شود .
  • بند - 4 - واحد ها توجه داشته باشند قرارداد های که به موجب آن طرف قرارداد ( مجری ) در طول دوره قرارداد باید در اختیار کارفرما باشد و کارفرما کاری را که در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وی محول می سازد و حق الزحمه وی نیز بصورت ماهانه یا اقساط ماهانه پرداخت میشود قرارداد پیمانکاری نبوده بلکه قرارداد کار محسوب و می بایستی حق بیمه این قبیل قرارداهای طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی محاسبه و از کارفرمای مربوط مطالبه و وصول گردد .
  • بند - 5 - کلیه افرادی که قبلا ” از طریق قرارداد های پیمانکاری مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بیمه شده اند من جمله کارگزاران دفاتر مخابراتی میتوانند بیمه خود را از طریق بیمه اختیاری یا صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه دهند . مدیران کل و کارشناسان درآمد استان ها ، روسا و مسئولین درآمد شعب و نمایندگی ها مسئول حسن اجرای این دستور میباشند