iranmatikanlogo
logo
 • بند - الف - نحوه شناسایی قرارداد های فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • توضیحات - - - شناخت قرارداد های فناوری اطلاعات و ارتباطات با مطابقت شرح قرارداد با یکی از موضوعات زیر انجام میشود :
   • بند - 1 - تولید ، مونتاژ ، اجاره ، فروش ، آزمایش ، تعمیر ، نگهداری ، پشتیبانی و خدمات پس از فروش سخت افزار ها و تجهیزات شبکه ها ، وبگاه ها و نرم افزار ها و ...
   • بند - 2 - طراحی ، نصب ، پیاده سازی ، راه اندازی و پشتیبانی آموزش شبکه ها و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنت LAN ، WAN و ... و فضا های رایانه ای Site و به هنگام سازی اطلاعات موجود در وبگاه ها
   • بند - 3 - ارایه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی و اجرای شبکه ها ، فضا های رایانه ای ، خرید ، تحویل گیری و نگهداری سخت افزارها
   • بند - 4 - تهیه طرح های جامع فناوری اطلاعات ، طرح های توجیهی ( فنی - اقتصادی ) کسب و کار ، شناخت ، طراحی ، تدوین ، بهینه سازی و اصلاح روش ها ، سیستم ها و ساختار های سازمانی
   • بند - 5 - شناخت ، تحلیل ، طراحی ، ساخت و مستندسازی سیستم های نرم افزاری کاربرد تجاری و کاربرد خاص و نصب ، راه اندازی ، آموزش و پیاده سازی و پشتیبانی سیستم ها و روش های دستی و سیستم های نرم افزاری
   • بند - 6 - تولید و ارایه پشتیبانی در زمینه های مختلف نرم افزاری ، راهبری و عملیاتی سیستم ها ، سایتها ، بانک های اطلاعاتی ، سیستم های عامل و نرم افزار های پایه ( شامل شناخت وضع موجود ، تجزیه و تحلیل ، طراحی ، برنامه نویسی ، فروش ، پیاده سازی ، نصب ، آزمایش ، پشتیبانی و آموزش آن ها )
   • بند - 7 - ارایه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی ، خرید و اجرای طرح های سخت افزار ، نرم افزاری ، انتخاب پیمانکار ، انتخاب محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و تحویل گیری محصولات و همچنین ارایه خدمات
   • بند - 8 - ارایه خدمات رایانه ای شامل اجاره سخت افزار ، نرم افزار ، فضا های رایانه ای ، تولید محتوای الکترونیکی
   • بند - 9 - مشاوره خرید ، نصب ، راه اندازی و برنامه ریزی جهت آموزش نیروی انسانی و ارایه خدمات فنی در این زمینه
   • بند - 10 - تامین و ارایه خدمات ISP ، Internet و آموزش در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات
   • بند - 11 - جمع آوری ، پالایش و تغذیه اطلاعات و ارایه خدمات مرتبط با اطلاعات Data Entry ( ورود ، اصلاح ، پردازش ، بازسازی ، ویرایش و داده آمایی )
 • بند - ب - نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد های فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • توضیحات - - - اشخاص حقوقی
   • بند - 1 - در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد ، در اینصورت می باید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آن ها براساس ماخذ مندرج در بخشنامه 14 جدید درآمد خودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آن ها ، مفاصاحساب قرارداد صادر گردد . چنانچه لیست و حق بیمه کارکنان خود را به طور ماهیانه ارسال و پرداخت نموده باشد . در صورت ارایه تعهدنامه به بخشنامه 2/14 جدید درآمد مبنی بر ارایه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی می باید مفاصاحساب قرارداد صادر گردد .
   • بند - 2 - در مورد پیمانکارانی که لیست و حق بیمه کارکنان خود را نداده اند ، باید در اسرع وقت از دفاتر آنان حسابرسی وبر مبنای آن حق بیمه وصول ، و سپس مفاصاحساب صادر گردد .
   • بند - 3 - در مواردی که پیمانکار مذکور فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارایه دفاتر خودداری نماید ، ضرورتی به استعلام درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کارکرد از واگذارنده کار نبوده و قرارداد های مربوطه از نظر سازمان ، مکانیکی محسوب و حق بیمه آن ها باید طبق ماده (2) مصوبه مورخ 24/10/1370 شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ (7%) به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسبه ، وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد . بدیهی است چنانچه پیمانکار ، وجهی بابت حق بیمه پرداخت نموده باشد ، باید از بدهی که به ترتیب فوق محاسبه میگردد ، کسر شود .
  • توضیحات - - - اشخاص حقیقی
   • بند - 1 - در مواردی که پیمانکار ، کار موضوع قرارداد را رأسا و به تنهایی انجام دهد و به طور کلی از نیروی انسانی دیگر استفاده ننماید ، مشمول ماده (38) قانون تامین اجتماعی نخواهد بود و واگذارنده کار ( کارفرما ) می باید بدون اخذ مفاصاحساب این سازمان با وی تسویه حساب کند .
   • بند - 2 - در مواردی که پیمانکار برای انجام کار ، از نیروی انسانی دیگر نیز استفاده نماید ، می باید حق بیمه کارکنان قرارداد به ماخذ (7%) ناخالص کارکرد محاسبه و به اضافه بیمه بیکاری مربوطه وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد .
   • توضیحات - - - مسئول حسن اجرای این دستور اداری ، مدیران کل ، معاونین بیمه ای ، رییس و کارشناسان ارشد درآمد استان و رییس ، معاون بیمه ای و مسئولین درآمد شعب میباشند .