iranmatikanlogo
logo
  • فصل - - - پیشنهاد هایی در هیات قابل طرح میباشد که :
    • بند - 1 - اعتبار لازم برای اجرای پروژه ها ، عملیات و فعالیت ها در قوانین بودجه سنواتی یا بودجه شرکت ها پادار شده باشد .
    • بند - 2 - قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ... در اجرای آن ها رعایت شده باشد .
  • توضیحات - - - همچنین در صورت موافقت هیات با انجام کار از طریق ترک تشریفات مناقصه ، رعایت مفاد بند " ج " ماده (23) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات ، الزامی میباشد این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 15677/101 مورخ 5/2/1384 میشود .