iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - در مواردی که در آیین نامه یاد شده ، اجازه دریافت تضمین های نوع « ه » مندرج در ماده (3) به دستگاه های اجرایی داده شده ، نحوه استفاده از آن ها به شرح زیر است :
  • بند - 1-1 - در قرارداد های خدمات مشاوره ، قرارداد های خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقات موضوع ماده (4) آیین نامه
   • بند - الف - تضمین پیش پرداخت : ضمانت نامه های نوع ( ه -1 ) ، ( ه -2 ) ، ( ه -3) و ( ه -4)
   • بند - ب - تضمین حسن انجام کار : ضمانت نامه های نوع ( ه -2 ) ، ( ه -3) و ( ه -4)
  • بند - 2-1 - در قرارداد های پیمانکاری ، ساخت تجهیزات و نصب موضوع مواد (5) و (6) آیین نامه
   • بند - الف - تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه های نوع ( ه -2)
   • بند - ب - تضمین انجام تعهدات : ضمانت نامه های نوع ( ه -1)،( ه -2 )،( ه -3) و ( ه -4)
   • بند - ج - تضمین پیش پرداخت : ضمانت نامه های نوع ( ه -2)،( ه -3) و ( ه -4)
   • بند - د - تضمین حسن انجام کار : ضمانت نامه های نوع ( ه -2 ) ، ( ه -3) و ( ه -4)
  • بند - 3-1 - در قرارداد های خرید ماشین آلات ، تجهیزات ، کالا ، مواد و مصالح و قرارداد های حمل و نقل موضوع ماده (7) آیین نامه
   • بند - الف - تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه توع ( ه -2 )
   • بند - ب - تضمین انجام تعهدات : ضمانت نامه های نوع ( ه -1)،( ه -2 )،( ه -3) و ( ه -4)
   • بند - ج - تضمین پیش پرداخت : ضمانت نامه های نوع ( ه -1)،( ه -2 )،( ه -3) و ( ه -4)
 • ماده - 2 - ملک مورد وثیقه بابت تضمین ، باید در دفتر اسناد رسمی به رهن دستگاه اجرایی درآید .
  • تبصره - - - معادل نود درصد (90% ) ارزش کارشناسی وثیقه ملکی مورد قبول و پذیرش دستگاه اجرایی قرار میگیرد .
 • ماده - 3 - اوراق مشارکت مورد تضمین باید بی نام بوده و به ذی حساب یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی تحویل شود ذی حساب با مسئول امور مالی ، حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت و مسئولیت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را به عهده خواهد داشت .
  • تبصره - - - اوراق مشارکت مورد وثیقه باید به مبلغ رسمی آن ها به عنوان تضمین پذیرفته شود
 • ماده - 4 - سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را باید تا مبلغ هفتاد درصد (70% ) ارزش روز سهم به عنوان تضمین قبول دارد .
  • تبصره - 1 - در صورتی که سهام بی نام باشد ، برگه سهام دریافتی تحویل ذی حساب یا مسئول امور مالی شده و عملیات حسابداری مربوط را ذی حساب یا مسئول امور مالی در دفاتر ثبت و مسئولیت حفظ و نگهداری آن را به عهده میگیرد .
  • تبصره - 2 - شرکت ارایه دهنده سهام به عنوان تضمین باید به طور کتبی تعهد کند که سهام جایزه و حق تقدم سهامی را که در اثر افزایش سرمایه است ( اعم از اینکه این افزایش سرمایه از محل ذخایر اندوخته ها بوده یا به صورت نقد یا ترکیب هر دو باشد ) به ازای ، هر سهم از سهام پذیرفته شده به عنوان تضمین را به وثیقه دستگاه اجرایی پذیرنده تضمین درآورده و حق هرگونه دخل و تصرف دیگری را در سهام جایزه و حق تقدم سهام ، در طول مدتی که سهام به عنوان تضمین در اختیار دستگاه اجرایی است از خود سلب میکند .
  • تبصره - 3 - چنانچه شرکت قصد ارایه سهام با نام را برای تضمین داشته باشد ، باید سهام را طبق مقررات در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد . ذی حساب یا مسئول امور مالی باید مراتب قبولی سهام به عنوان تضمین را ، به طور کتبی به بورس اوراق بهادار اعلام کند .
 • ماده - 5 - معادل نود درصد (90%) خالص مطالبات تایید شده شرکت در قرارداد ها که توسط دستگاه اجرایی مورد تایید قرار گرفته و عدم پرداخت آن توسط ذی حساب یا مسئول امور مالی به تایید رسیده باشد ، به عنوان تضمین قبول میشود .
  • تبصره - 1 - برای پذیرش مطالبات تایید شده این ماده به عنوان تضمین لازم است فرم تایید به طبق نمونه پیوست در دو نسخه تکمیل و نسخه اول به دستگاهی که مطالبات را به عنوان تضمین می پذیرد ، ارایه میشود . نسخه دوم به صورت کارکرد شرکت در دستگاه اول الصاق میشود . دستگاه اول مطالبات یاد شده شرکت را بدون اعاده نسخه اول فرم تاییدیه ، پرداخت نخواهد کرد . شرکت برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مورد بحث ، تضمین قابل قبول دیگری به دستگاه دوم تحویل و درخواست کند نسخه اول فرم تاییدیه توسط ذی حساب یا مسئول امور مالی که فرم را به عنوان تضمین در اختیار دارد ، به دستگاه اجرایی اول که مطالبات شرکت از او است ، ارسال شود .