iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - دامنه کاربرد
  • ماده - 1 - این آیین نامه ضوابط صدور « گواهی احراز صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت » را که از این پس به اختصار « گواهی صلاحیت » نامیده میشود ، بیان میکند .
  • ماده - 2 - دریافت گواهی صلاحیت ، مرحله اول از فرایند احراز صلاحیت شرکت های متقاضی برای شرکت در مناقصه های طرح و ساخت است ، بنابراین برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط ارزیابی شود .
 • فصل - دوم - تعاریف
  • ماده - 3 - اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
   • بند - الف - احراز صلاحیت : احراز حداقل صلاحیت شرکت متقاضی شامل توان شرکت ( سازمان مدیریتی و نیرو های تخصصی ) و توان شرکت یا شرکت های همکار وی میباشد که براساس ضوابط این آیین نامه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید شده باشد .
   • بند - ب - ارزیابی توان اجرای کار : بخشی از فرایند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت است که در ارتباط با پروژه موردنظر طی آن توان اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت ، براساس « آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی » به وسیله دستگاه اجرایی بررسی شده و حائزان شرایط برای دعوت به ارایه پیشنهاد تعیین میشوند .
   • بند - پ - دعوت به ارایه پیشنهاد : سندی است که به منظور اخذ پیشنهاد از پیمانکاران توسط دستگاه اجرایی برای آن ها ارسال میشود .
   • بند - ت - گروه مدیریت طرح و ساخت : سازمان مدیریتی به شرح ماده (8) این آیین نامه است که مسئولیت مدیریت و هدایت تمام فعالیت های موردنیاز اجرای پروژه را در بخش های مختلف مهندسی ، تدارکات ، ساختمان و نصب و راه اندازی به عهده دارد .
   • بند - ث - شرکت متقاضی : شخصیت حقوقی ایرانی و یا مختلط ایرانی خارجی است که « گروه مدیریت طرح و ساخت » مطابق ضوابط این آیین نامه در آن ایجاد شده و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخواست صدور « گواهی صلاحیت » نموده است .
   • بند - ج - شرکت همکار : واحد خدمات مشاوره یا پیمانکار ایرانی تشخیص صلاحیت شده یا شرکت معتبر خارجی است که براساس ضوابط درج شده در ماده (9) این آیین نامه جهت انجام بخش های مختلف پروژه ها همزمان با درخواست صدور گواهی صلاحیت به وسیله شرکت متقاضی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی میشود .
   • بند - چ - پیمانکار : شخصیت حقوقی مندرج در بند ( ث ) که برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گواهی صلاحیت دریافت کرده است .
    • تبصره - 1 - عناوین « رسته »، « رشته » و « رتبه » در مورد واحد های خدمات مشاوره دارای همان تعاریف درج شده در آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحد های خدمات مشاوره ، موضوع تصویبنامه شماره 37022 . ت 115 که مورخ 1369.7.1، و عناوین « رشته » و « رتبه » در موردپیمانکاران ، موضوع تصویبنامه شماره 56848 . ت 435 مورخ 1367.6.19 و اصلاحیه شماره 77054 . ت 778 مورخ 1368.8.23 آن است . عناوین « رسته »، « رشته » و « گرایش » گواهی صلاحیت پیمانکاران موضوع این آیین نامه دارای تعاریف مشابه در مورد واحد های خدمات مشاوره میباشد .
    • تبصره - 2 - در صورتی که تغییراتی در تصویبنامه های شماره 56848 . ت 435 مورخ 1367.6.19 و اصلاحیه شماره 7704 . ت 778 مورخ 1368.8.24 موضوع آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران و آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحد های خدمات مشاوره به تصویب هیات وزیران برسد ، جداول شماره (1) تا (7) متناسب با آن تغییرات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو بار تنظیم و ابلاغ خواهد شد .
 • فصل - سوم - طبقه بندی انواع گواهی صلاحیت و رشته های مربوط
  • ماده - 4 - انواع گواهینامه صلاحیت موضوع فصل اول در رشته ها و گرایش های درج شده در جدول شماره (1) به شرح زیر است :
   • بند - الف - گواهینامه صلاحیت نوع یک .
   • بند - ب - گواهینامه صلاحیت نوع دو .
  • ماده - 5 - حداقل شرایط لازم برای دریافت گواهینامه های موضوع ماده (4) براساس جدول های شماره (1) تا (7) این آیین نامه تعیین میشود .
  • ماده - 6 - انواع کار های قابل ارجاع به هر یک از پیمانکاران واجد گواهینامه ، موضوع ماده (4) به شرح زیر میباشد :
   • بند - الف - گواهینامه صلاحیت نوع یک : کار هایی که نیازمند انجام مهندسی پایه باشد و یا دانش فنی موردنیاز آن در کشور وجود نداشته باشد .
   • بند - ب - گواهینامه صلاحیت نوع دو : سایر کار هایی که مشمول موارد موضوع بند ( الف ) نباشد .
  • ماده - 7 - متقاضی در صورت تامین نیرو های تخصصی موردنیاز درج شده در جدول های شماره (3) تا (6) و معرفی شرکت های همکار میتواند همزمان در رشته ها و گرایش های یک رسته و رشته های مرتبط با آن ها از سایر رسته ها تقاضای گواهینامه نماید .
 • فصل - چهارم - سازمان « گروه مدیریت طرح و ساخت »
  • ماده - 8 - ویژگی های سازمان گروه مدیریت طرح و ساخت به شرح زیر است :
   • بند - الف - حداقل نیرو های تخصصی موردنیاز « گروه مدیریت طرح و ساخت » برای رشته ها و گرایش ها و انواع مختلف گواهی صلاحیت براساس ضوابط وجدولهایی خواهد بود که به تصویب کار گروه تایید صلاحیت ، موضوع فصل هشتم خواهد رسید .
   • بند - ب - بررسی مدارک مستند برای هر یک از مشاغل تعیین شده توسط کار گروه یاد شده انجام میشود .
   • بند - پ - در مواردی که شرکت متقاضی با توجه به بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (9) یکی از واحد های خدمات مشاوره یا پیمانکاری و یا براساس ردیف های (1) و (2) بند ( پ ) ماده (9) مشارکت واحد های خدمات مشاوره و پیمانکاری باشد ، افراد موردنیاز گروه مدیریت طرح و ساخت » میتوانند با رعایت شرایط تعیین شده در جدول موضوع فصل چهارم از بین کارکنان موجود آن ها نیز انتخاب و معرفی شوند .
   • بند - ت - مدیر یا مسؤول هر یک از بخش های « مهندسی »، « تدارکات » و « نصب و راه اندازی » در « گروه مدیریت طرح و ساخت » باید به طور تمام وقت در شرکت شاغل باشند .
   • بند - ث - متقاضی باید به همراه نمودار سازمانی « گروه مدیریت طرح و ساخت » اسامی افراد متصدی هر یک از سمت های تعیین شده در نمودار را نیز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی کند .
 • فصل - پنجم - انواع متقاضیان
  • ماده - 9 - متقاضیان زیر میتوانند گواهی صلاحیت تقاضا کنند :
   • بند - الف - واحد های خدمات مشاوره دارای صلاحیت در رشته های درج شده در جدول شماره (1) و دارای حداقل رتبه تعیین شده در آن جدول ( برای تقاضای گواهی صلاحیت در همان رشته ها و گرایش ها )
   • بند - ب - پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده در رشته های درج شده در جدول شماره (3) دارای حداقل رتبه تعیین شده در آن جدول ( برای تقاضای گواهی صلاحیت در رشته های متناسب با رشته پیمانکار ).
    • تبصره - - - در مورد رشته های اختصاصی پیمانکاری که فاقد رتبه بندی میباشند ، توان شرکت به عنوان شرکت متقاضی یا شرکت همکار برای تقاضای گواهی صلاحیت ( نوع 1 یا 2) باید قبلا به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد .
   • بند - پ - سایر شرکت ها :
    • بند - 1 - شرکت ایرانی که برای انجام خدمات طراحی ، مدیریت و اجرای پروژه ها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و مالکیت اکثریت سهام آن ها متعلق به دو یا چند شرکت از هر یک از واحد های خدمات مشاوره یا پیمانکاری موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) باشد .( برای تقاضای گواهی صلاحیت در رشته مربوط ).
    • بند - 2 - گروه همکاری طراحی و ساخت ، متشکل از مشارکت مدنی دو یا چند شرکت ایرانی یا ایرانی خارجی از هر یک از واحد های خدمات مشاوره یا پیمانکاری موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) ( برای تقاضای گواهی صلاحیت در رشته مربوط ) باید موافقتنامه مشارکت مدنی داشته باشند
    • بند - 3 - شرکت های ایرانی که به منظور انجام امور پیمانکاران طراحی و ساخت تشکیل شده باشند و مدیران آن تجربه اجرای دست کم دو پروژه صنعتی را داشته و یا در بیش از نیمی از آن ها مشارکت داشته باشند ولی گواهی تشخیص صلاحیت مطابق تصویبنامه های شماره 56848 . ت 435 مورخ 1367.6.19 و اصلاحیه شماره 77054 . ت 778 مورخ 1368.8.24 موضوع آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران و تصویبنامه شماره 37022 . ت 115 که مورخ 1369.7.1 موضوع آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحد های خدمات مشاوره را نداشته باشند .
     • تبصره - - - شرکت یا سهامداران آن نباید مشمول محرومیت یا محکومیت مؤثر به عنوان واحد خدمات مشاوره یا پیمانکار یا سهامداران اینگونه شرکتهاباشند .
 • فصل - ششم - ویژگی های شرکت همکار
  • ماده - 10 - متقاضی تشخیص صلاحیت ، حسب مورد میتواند ، برای دریافت گواهی صلاحیت ، یک یا چند واحد خدمات مشاوره و پیمانکار تشخیص صلاحیت شده را در رشته های موضوع تصویبنامه شماره 37022 . ت 115 که مورخ 1366.7.1 موضوع آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحد های خدمات مشاوره و تصویبنامه شماره 56848 . ت 435 مورخ 1367.6.19 و اصلاحیه شماره 77054 . ت 778 مورخ 1368.8.24 موضوع آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران به عنوان شرکت همکار معرفی نمایند .
  • ماده - 11 - در مواردی که شرکت متقاضی یکی از واحد های خدمات مشاوره یا پیمانکار تشخیص صلاحیت شده در رشته مورد درخواست و با حداقل رتبه موردنظر باشد ، برحسب مورد ، نیازی به معرفی شرکت همکار جداگانه در آن زمینه نخواهد داشت و سازمان و امکانات موجود واحد خدمات مشاوره یا پیمانکار جایگزین شرکت همکار برای انجام خدمات مربوط خواهد شد .
  • ماده - 12 - در صورت انصراف شرکت دارنده گواهی صلاحیت یا شرکت همکار از همکاری با طرف دیگر ، شرکت دارنده گواهی صلاحیت باید مراتب را همراه با معرفی شرکت همکار جایگزین به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند ، در غیر اینصورت تا زمان معرفی شرکت همکار جدید و قبول آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گواهی صلاحیت صادر شده به حالت تعلیق در می آید .
  • ماده - 13 - شرکت های معتبر خارجی که در زمینه طراحی و اجرای پروژه های صنعتی از تجربه و سابقه مؤثری برخوردار بوده و بخواهند به صورت همکار با شرکت های ایرانی همکاری کنند ، با رعایت شرایط زیر میتوانند درخواست گواهی صلاحیت نمایند :
   • بند - الف - در کشور خود به طور رسمی به ثبت رسیده باشند و مدارک ثبت و اجازه فعالیت آن ها در رشته موردنظر از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور گواهی شده باشد .
    • تبصره - - - در صورتی که شرکت جزیی از تشکیلات دولتی متبوع خود باشد ، نیاز به ثبت ندارد .
   • بند - ب - حسن سابقه و تجربه و تخصص شرکت توسط مراجع رسمی کشور متبوع یا مراجع معتبر بین المللی تایید شده باشد .
   • بند - پ - شعبه خود را در ایران به طور رسمی به ثبت رسانده باشد .
   • بند - ت - تعهد نماید که در جهت انجام کار های واگذار شده ، مقررات جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید .
  • ماده - 14 - هرگاه متقاضی مشارکت ، دست کم یک واحد خدمات مشاوره و یک پیمانکار طبق هر یک از ردیف های (1) و (2) بند ( پ ) ماده (9) باشد ، معرفی شرکت همکار لازم است .
 • فصل - هفتم - حداکثر کار قابل ارجاع
  • ماده - 15 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پایان (3) سال پس از ابلاغ این آیین نامه ، حداکثر تعداد کار مجاز در دست اجرای دارندگان گواهینامه صلاحیت را تعیین و اعلام میکند تا آن هنگام ، شرط درخواست شرکت در مناقصه کار های جدید ، اتمام به طور متوسط (35%) کل کار های دست اجرای دارندگان گواهی صلاحیت خواهد بود .
  • ماده - 16 - ضوابط مربوط به حداکثر تعداد و مبلغ کار در دست اجرا به وسیله واحد های مشاوره و پیمانکاران با احتساب کار های در دست اجرای این شرکت ها به عنوان شرکت همکار برحسب مورد تابع تصویبنامه شماره 37022 . ت 115 که مورخ 1369.7.1 موضوع آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحد های خدمات مشاوره و تصویبنامه شماره 56848 . ت 435 مورخ 1367.6.19 و اصلاحیه شماره 77054 . ت 778 مورخ 1368.8.24 موضوع آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران میباشد .
 • فصل - هشتم - صدر گواهی صلاحیت و تغییرات آن
  • ماده - 17 - تعیین صلاحیت و صدور گواهی مربوط به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به ترتیب زیر انجام میشود :
   • بند - الف - تشکیل پرونده در دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تهیه گزارش کارشناسی در خصوص سوابق تحصیلی و تجربی افراد و شرکت های معرفی شده و تناسب آن ها با رشته درخواستی برای ارایه به کار گروه تائید صلاحیت .
   • بند - ب - تایید صلاحیت توسط کار گروه تائید صلاحیت که متشکل از افراد زیر میباشد :
    • بند - 1 - نماینده دفتر امور مشاوران و پیمانکاران
    • بند - 2 - نماینده وزارتخانه ذی ربط
    • بند - 3 - یک نفر کارشناس خبره در پروژه های صنعتی در رشته مربوط بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و انتخاب معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
   • بند - پ - در صورت تایید سوابق تجربی افراد و شرکت های معرفی شده موضوع ردیف (3) بند ( پ ) ماده (9) توسط اکثریت کار گروه مزبور ، مراتب به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران گزارش میشود تا با رعایت شرایط و ضوابط این آیین نامه گواهی صلاحیت توسط آن دفتر صادر شود .
   • بند - ت - در صورت وجود نقایص در سوابق و تجربیات افراد فنی معرفی شده یا عدم انطباق شرایط متقاضی با ضوابط این آیین نامه مراتب با ذکر موارد به وی اعلام میشود تا نسبت به جایگزینی افراد یا ارایه مدارک تکمیلی یا انطباق وضعیت خود با ضوابط این آیین نامه اقدام نماید .
  • ماده - 18 - دارندگان گواهی صلاحیت موظفند هر نوع تغییر در افراد معرفی شده برای گروه مدیریت طرح و ساخت و یا تغییر در رتبه بندی و صلاحیت شرکت های همکار را بلافاصله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کنند . هرگاه در نتیجه تغییرات ایجاد شده ، اصلاحات و یا جایگزینی هایی برای حفظ گواهی صلاحیت صادر شده لازم باشد ، مراتب از سوی آن سازمان به دارنده آن اعلام میشود تا وی ظرف حداکثر (3) ماه نسبت به جایگزینی و رفع نقص و انطباق با شرایط اقدام کند ، در غیر اینصورت ، نوع گواهی صلاحیت صادر شده برحسب مورد لغو یا تغییر خواهد کرد . هرگاه دارنده گواهی صلاحیت برای کار های جدید از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موکول به اتمام کار های در دست اجرا طبق برنامه زمانی خواهد بود .
  • ماده - 19 - مدت اعتبار گواهی صلاحیت (4) سال از تاریخ صدور آن میباشد . تمدید گواهی به درخواست دارنده آن ، قبل از پایان مدت اعتبار و ارایه مدارک مثبته دال بر حفظ شرایط و ضوابط گواهی صلاحیت دریافت شده میباشد .
  • ماده - 20 - اسامی شرکت های دارنده گواهی صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر میشود .
  • ماده - 21 - در صورتی که متقاضی برای دریافت گواهی صلاحیت اطلاعات و یا مدارک خلاف واقع ارایه دهد و خلاف بودن آن نیز برحسب درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا دستگاه اجرایی ذی ربط به تایید کار گروه مذکور برسد ، گواهی صلاحیت دریافتی لغو میشود و قبول تقاضای جدید وی نیز موکول به موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حداقل (6) ماه پس از لغو گواهی صلاحیت خواهد بود . در صورتی که ثابت شود هر یک از کارشناسانی که از طرف شرکت دارنده گواهی صلاحیت به عنوان یکی از افراد گروه مدیریت طرح و ساخت معرفی شده اند ، مدارک خلاف واقعی ارایه نموده اند ، نام فرد مربوط از فهرست افراد گروه مدیریت طرح و ساخت حذف میشود و اینگونه افراد به مدت حداقل یک سال نمیتوانند در فهرست افراد فنی معرفی شده توسط واحد های خدمات مشاوره ، پیمانکاران و گروه های مدیریت طرح و ساخت قرار گیرند .
  • ماده - 22 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است عملکرد پیمانکاران طرح و ساخت را در چهارچوب دستورالعملی که به این منظور تهیه و ابلاغ میکند ، مورد ارزشیابی قرار دهد و از نتایج آن در تعیین صلاحیت پیمانکاران استفاده نماید . دستگاه های اجرایی باید براساس دستورالعمل یاد شده و با درخواست آن سازمان ، اطلاعات موردنیاز برای ارزشیابی عملکرد پیمانکاران مربوط را به موقع در اختیار آن سازمان قرار دهند .