iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - این آیین نامه ضوابط ارجاع کار به پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت را تعیین میکند .
 • ماده - 2 - اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
  • بند - الف - ارزیابی توان اجرای کار : بخشی از فرایند ارجاع کار به پیمانکاران است که طی آن توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت برای اجرای پروژه موردنظر بررسی شده و فهرستی کوتاه از آن ها به منظور دعوت به ارایه پیشنهاد تهیه میشود .
  • بند - ب - فراخوان نخست : فرآیندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت برای ارزیابی توان اجرای کار دعوت به عمل می آید .
  • بند - پ - دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار : اسنادی است که به منظور ارزیابی میتوان اجرای کار پیمانکاران برای آن ها ارسال میشود .
  • بند - ت - اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار : سندی است ضمیمه دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار که به وسیله پیمانکاران تکمیل و به دستگاه اجرایی تحویل میشود .
 • ماده - 3 - هیات ارزیابی پیمانکار که از این پس هیات نامیده میشود با عضویت افراد زیر تشکیل میشود :
  • بند - الف - مجری طرح .
  • بند - ب - ذی حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی .
  • بند - پ - مدیر امور فنی و مهندسی یا مدیر امور اجرایی دستگاه اجرایی .
  • بند - ت - نماینده امور پیمان های دستگاه های اجرایی .
  • بند - ث - نماینده مشاور کارفرما ( مشاور یا مدیر طرح ).
  • تبصره - - - در مواردی که عناوین سمت های فوق در دستگاه های اجرایی ، عناوین مشابهی باشد ، افراد شاغل در آن سمت ها به عضویت هیات در خواهند آمد .
 • ماده - 4 - هیات وظایف زیر را برعهده دارد :
  • بند - الف - بررسی کفایت اطلاعات و مدارک پروژه برای اجرای به روش طرح و ساخت .
  • بند - ب - تعیین ارزش وزنی معیار های ارزیابی توان کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها .
  • بند - پ - بررسی کفایت مدارک دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار .
  • بند - ت - بررسی و ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران .
 • ماده - 5 - جلسات هیات با حضور مجری طرح رسمیت می یابد . تصمیمات در هیات با رای گیری و حداقل سه رای مثبت اتخاذ میشود .
 • ماده - 6 - مراحل ارزیابی پیمانکاران برای دعوت به مناقصه محدود به شرح ذیل میباشد :
  • بند - الف - فراخوان نخست .
  • بند - ب - دعوت به ارزیابی توان اجرای کار .
  • بند - پ - بررسی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران به منظور دعوت به ارایه پیشنهاد .
 • ماده - 7 - دستگاه های اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان نخست موظفند ترتیبات زیر را رعایت نمایند :
  • بند - الف - مطالعات توجیهی طرح به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد .
  • بند - ب - اجرای پروژه به تصویب مرجع مربوط رسیده و اعتبار آن تامین شده باشد .
  • بند - پ - هیات تشکیل شده باشد .
 • ماده - 8 - برای فراخوان نخست ، دستگاه اجرایی به وسیله نشر آگهی در ر وزنامه کثیرالانتشار از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت دعوت میکند .
  • تبصره - 1 - فراخوان نخست ، علاوه بر آگهی در ر وزنامه ، از طریق شبکه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که برای پیمانکاران و دستگاه های اجرایی قابل دسترسی باشد نیز اعلام میشود .
  • تبصره - 2 - ارسال دعوتنامه ، تنها براساس فهرست منتشر شده رایانه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است . هرگاه در زمان فراخوان نخست ، فهرست پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت در کار های صنعتی به روش طرح و ساخت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر نشده باشد ، فراخوان نخست بدون الزام به داشتن گواهی صلاحیت یاد شده صورت میگیرد .
 • ماده - 9 - در فراخوان نخست ، اطلاعات عمومی و کلی طرح شامل موارد زیر اعلام میشود :
  • بند - الف - معرفی کارفرما و مشاور کارفرما ( مشاوره یا مدیر طرح )
  • بند - ب - شرح مختصر پروژه .
  • بند - پ - شرح کلی خدمات پیمانکار از نظر تکمیل طراحی ، تامین مصالح و تجهیزات ، ساختمان و نصب و راه اندازی .
  • بند - ت - نوع گواهی صلاحیت و رسته ، رشته و گرایش لازم .
  • بند - ث - سایر اطلاعات لازم به تشخیص دستگاه اجرایی .
  • بند - ج - تاریخ و محل دریافت دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار و تاریخ و محل تسلیم اظهارنامه .
 • ماده - 10 - پس از اعلان فراخوان نخست ، دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکارانی که آمادگی خود را برای پذیرش کار اعلام کرده اند تسلیم میشود . به وسیله این دعوتنامه ، اطلاعات مربوط به پروژه و ارزیابی توان اجرای کار ، به پیمانکاران منعکس و به وسیله اظهارنامه ، اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی توان اجرای کار ، از آن ها دریافت میشود .
 • ماده - 11 - اطلاعاتی که در دعوتنامه به طور یکسان به همه پیمانکاران داده میشود ، حداقل شامل موارد زیر است :
  • بند - الف - اطلاعات کلی پروژه .
  • بند - ب - شرایط عمومی مالی و قراردادی .
  • بند - پ - معیار های ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازها .
  • بند - ت - روش ارزیابی توان اجرای کار شامل ضریب وزنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از عوامل ارزیابی .
 • ماده - 12 - اطلاعاتی که از پیمانکار طبق فرم ها و جدول های اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار از پیمانکار خواسته میشود ، شامل موارد زیر است :
  • تبصره - - - در صورتی که پیمانکار گروه همکاری از مشارکت شرکت های مستقل باشد ، برحسب مورد ، این اطلاعات برای گروه و هر یک از شرکت های مستقل تهیه شود .
  • بند - الف - مشخصات ثبتی یا مجوز قانونی تاسیس پیمانکار و شرکت های همکار .
  • بند - ب - مشخصات گواهی صلاحیت پیمانکار ( گروه مدیریت طرح و ساخت ).
  • بند - پ - مشخصات سازمانی پیمانکار و شرکت های همکار .
  • بند - ت - مشخصات سازمانی مدیریتی پیمانکار و شرکت های همکار .
 • ماده - 13 - اطلاعات کلی پروژه شامل اطلاعات و داده های زیر میباشد : الف خروجی ها ( فرآورده ها ، محصولات ) و ظرفیت ها . ب ورودی ها از قبیل مواد اولیه و انرژی . پ اهداف توسعه آتی . ث مبانی طراحی ، کدها و استاندارد ها . ج اطلاعات مربوط به ساختگاه . چ برنامه زمانی کلی پروژه . ح سازمان پروژه ( کارفرما ، مشاوره و مدیر طرح ). خ ضوابط ایمنی طرح .
 • ماده - 14 - شرایط عمومی مالی و قراردادی شامل اطلاعات زیر است : الف نوع و میزان تضمین ارایه پیشنهاد و سایر تضمین های قراردادی و در صورت لزوم تعیین سهم شرکت های همکار در تهیه تضمین ها . بتوان مالی پیمانکار و شرکت های همکار برای تامین نقدینگی کار . پ نمونه موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان . ت امضای قرارداد به وسیله پیمانکار به اتفاق شرکت های همکار به صورت مشترک و تضامنی و اعطای نمایندگی به پیمانکار از سوی شرکت های همکار برای اجرای پروژه . ث نحوه جبران هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران که به وسیله دستگاه اجرایی به منتخب دوم و سوم پرداخت میشود .
 • ماده - 15 - معیار های ارزیابی توان اجرای کار عبارتند از : الف سابقه کار پیمانکار در پروژه های مشابه . ب سابقه کار شرکت های همکار پیمانکار . پ مدیریت کارآمد و با تجربه . ت کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه . ث قدرت مالی پیمانکار و شرکت های همکار . ج خلاقیت ها و نوآوری ها در کار های مشابه . چ روش مدیریتی پیمانکار برای اجرای کار شامل نحوه کنترل زمان ، هزینه و کیفیت . ح ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمانکار و شرکت های همکار . خ سایر موارد لازم به تشخیص دستگاه های اجرایی .
 • ماده - 16 - هیات موظف است براساس اولویت های اجرایی پروژه ، جدول امتیازها و ضریب وزنی هر یک از معیارها را به همراه دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکاران تحویل دهد . این جدول حاوی اطلاعات زیر میباشد : الف معیار های ارزیابی . ب اهمیت وزنی هر یک از معیارها . پروش محاسبه تعینی امتیاز برای هر یک از معیارها . ت اعلام حد نصاب امتیاز .
 • ماده - 17 - هیات موظف است پس از دریافت اظهارنامه توان اجرای کار و محاسبه امتیازهای پیمانکارانی که اظهارنامه خود را در مهلت مقرر تحویل داده اند ، آن ها را ارزیابی و حداقل پنج پیمانکار را برای دعوت به ارایه پیشنهاد به دستگاه اجرایی معرفی کند .
  • تبصره - 1 - در صورتی که تعداد پیمانکاران فهرست کوتاه از پنج نفر کمتر باشد ، دستگاه اجرایی میتواند آگهی فراخوان نخست را تمدید کند . در صورتی که دستگاه اجرایی این تمدید را صلاح نداند ، میتواند پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را برای رساندن دعوت شدگان به پنج پیمانکار ، به وسیله ارسال دعوتنامه دعوت کند و دعوتنامه ها حداکثر 48 ساعت پس از تایید هیات ، برای پیمانکاران ارسال میشود .
  • تبصره - 2 - چنانچه تعداد پیمانکاران حایز شرایط به پنج نرسد ، دستگاه اجرایی برحسب تشخیص هیات و آیین نامه داخلی خود عمل مینماید .
 • ماده - 18 - دستگاه اجرایی حداکثر یک هفته پس از ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران تهیه و فهرست کوتاه ، گزارش انتخاب پیمانکاران منتخب شامل اسناد ارزیابی توان اجرای کار ، روش و نتیجه تعیین امتیازها را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش میکند . سازمان یاد شده موظف است هر ساله فهرست پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت را به همراه اسامی پیمانکاران برتر و شایسته ، تعداد کار های در دست اجرا و سر جمع قرارداد های در دست اجرای پیمانکاران منتشر کند .
 • ماده - 19 - در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه ، پیمانکاری که کار به او واگذار میشود ، باید گواهی صلاحیت اجرای پروژه صنعتی به روش طراحی و ساخت را دارا باشد . در هر حالت باید توان پیمانکار اجرایی پروژه موردنظر ، از سوی هیات مورد تایید قرار گیرد .
 • ماده - 20 - پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعمل های اجرایی آیین نامه حاضر را از جمله راهنمای تهیه اظهارنامه صلاحیت تهیه و ابلاغ میکند .
 • ماده - 21 - نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .