iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - این آیین نامه برای تعیین روش برنده مناقصه در معاملاتی است که در اجرای طرح های عمرانی توسط دستگاه های اجرایی از طریق مناقصه انجام میشود .
 • ماده - 2 - مهندس مشاور ( یا دستگاه اجرایی که خدمات نظیر را انجام می دهد ) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمت های واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمت های مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد رسیده است به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد .
 • ماده - 3 - پیشنهاد دهندگان پس از مطالعه اسناد و مدارک مناقصه باید براساس قیمت های واحد موردنظر خود قیمت کل کار را محاسبه و فقط قیمت کل را با حروف در پیشنهاد خود بنویسند .
 • ماده - 4 - طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمت های واحد بشرح زیر میباشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد :
  • بند - الف - پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند ( نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار بصورت جداگانه نمیباشد ) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود ( در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است ).
  • بند - ب - پیشنهادات نباید بصورت درصد تخفیف یا اضافه برروی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد .
  • بند - پ - پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمت های واحد قرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد :
   • بند - 1 - در مورد کار هایی که پرداخت به پیمانکار براساس قیمت ها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت میگیرد قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الفبا برآورد مصوب هزینه کار که در ماده 2 این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن بصورت تخفیف و یا اضافه تعیین میگردد . یا اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمت های اقلام مندرج در دفترچه قیمت های منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمت های واحد قرارداد بدست می آید . عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه میشود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیزه و یا کمتر از 5 باشد از آن صرف نظر و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از 5 باشد به رقم دوم بعد از ممیز یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر میشود .
   • بند - 2 - در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن بصورت مبلغ مقطوع واگذار میشود روش مذکور در بند (1) این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیت های موقت و تعیین قیمت کار های اضافی یا نقصانی کره ای مقطوع مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
 • ماده - 5 - در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات و ماشین الات بطور اعم و همچنین کار هایی که بیش از 75 درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین الاتی است که بصورت ساخته شده تهیه و نصب میگردد و همچنین مناقصه های حمل و نقل تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهاد های رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده 23 آیین نامه معاملات دولتی میباشد .
  • تبصره - - - مناقصه های خرید موضوع این ماده و ماده 6 مشمول مواد 2 و 3 و 4 این آیین نامه نخواهد بود .
 • ماده - 6 - در مناقصه های خرید ماشین الات و تجهیزات چنانچه دستگاه اجرایی تشخیص دهد که علاوه بر قیمت های پیشنهادی مسائل فنی ( نظیر مطابقت مشخصات فنی پیشنهادی با نیازمندی ها و یا مسائل بهره برداری و نگاهداری و یا سایر عوامل ) حائز اهمیت میباشد لازم است قبل از افتتاح پاکت های حاوی قیمت مقدم تا مشخصات فنی پیشهادی مورد بررسی کمیسیون فنی خاصی که اعضای آن از طرف دستگاه اجرایی تعیین میشود قرار گیرد . کمیسیون فنی فوق باید در مهلت تعیین شده توسط کمیسیون مناقصه پیشنهاد هایی را که از نظر فنی مردود است مشخص و پیشنهاد های قابل قبول را به ترتیب اولویت تعیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه کتبا گزارش نمایند . در اجرای این منظور باید در شرایط مناقصه پیش بینی گردد که هر پیشنهاد دهنده قیمت پیشنهادی خود را در پاکت جداگانه ای تسلیم نماید . در روز مناقصه این پاکت ها باز نخواهد شد و باید پشت آن ها بامضای اعضای کمیسیون و نمایندگان پیشنهاد دهندگان حاضر در جلسه رسیده و تماما در یک پاکت بزرگ گذاشته شده و پس از لاک و مهر و امضای پشت آن توسط کلیه اعضای کمیسیون و حاضران در جلسه تحویل ذی حساب گردد . در صورتجلسه کمیسیون مناقصه باید تاریخ جلسه افتتاح پاکت های حاوی قیمت تعیین گردد در تاریخ تعیین شده مجددا کمیسیون مناقصه با حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان داوطلب تشکیل و پس از قرائت گزارش کمیسیون فنی نسبت به افتتاح پاکت بزرگ مذکور اقدام و پاکت های حاوی قیمت مربوط به پیشنهادات مردود به صاحبان آن ها مسترد و بقیه افتتاح گردد . در صورتی که برنده حداقل از نظر فنی هم اولویت داشته باشد حائز حداقل برنده شناخته میشود و در غیر اینصورت باید کمیسیون مراتب را طی گزارشی جهت اخذ تصمیم نهائی به هیاتی مرکب از معاون و ذی حساب وزارتخانه یا موسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و در مورد شرکت های دولتی مدیرعامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی احاله کند . نظر این هیات با اکثریت آرا قطعی خواهد بود .
  • تبصره - 1 - در مورد معاملات مربوط به نیرو های سه گانه بجای معاون وزارت جنگ فرمانده نیروی مربوط در هیات موضوع این ماده شرکت میکند .
  • تبصره - 2 - در مورد مناقصه های راجع به طرح های عمرانی خاص ناحیه ای که طبق ماده 15 قانون برنامه و بودجه کشور از طرف سازمان برنامه و بودجه به این عنوان شناخته شده اند هیات مذکور در این ماده عبارتند از استاندار یا فرماندار کل ، مسئول دستگاه اجرایی مربوط در محل و ذی حساب طرح های خاص ناحیه ای .
  • تبصره - 3 - در مورد مناقصه های راجع به طرح های عمرانی غیر ناحیه ای استان ها و فرمانداری های کل هیات مذکور در این ماده با موافقت وزیر مربوط عبارتند از استاندار یا فرماندار کل ، مسئول دستگاه اجرایی مربوط در محل و ذی حساب طرح های عمرانی محل .
 • ماده - 7 - در مورد مناقصه های مربوط به کار های ساختمانی و تاسیساتی و کلیه کار هایی که مشمول مواد 5 و 6 و 9 این آیین نامه نمی شوند روش تعیین برنده مناقصه بشرح زیر میباشد :
  • بند - الف - کمیسیون مناقصه برای تعیین برنده پیشنهاد های واصله را با رعایت آیین نامه معاملات دولتی افتتاح و قرائت خواهد نمود .
  • بند - ب - پیشنهاد هایی که مبلغ آن ده (10) درصد ( یا بیشتر ) بالای مبلغ برآورد ، موضوع ماده (2) این آیین نامه باشد مردود شناخته میشود به استثنای مواردی که با رعایت مفاد ماده (8) این آیین نامه حسب مورد به تایید مراجع ذیل برسد :
   • بند - 1 - کار های مربوط به طرح های ملی که برای تهیه برآورد آن ، قیمت های پایه سازمان برنامه و بودجه ملاک عمل میباشد ، به تایید شورای عالی فنی .
   • بند - 2 - کار های مربوط به طرح های عمرانی ملی که برای تهیه برآورد آن ، قیمت های پایه وجود ندارد ، به تایید وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرایی .
   • بند - 3 - کار های مربوط به طرح های استانی ، به تایید شورای فنی استان .
   • تبصره - - - سازمان برنامه و بودجه موظف است حداکثر ظرف مدت دو (2) ماده دستورالعمل اجرایی جزء (3) این بند را تهیه و تدوین نموده و برای اجرا به شورا های فنی استان های سراسر کشور ابلاغ نماید .
 • ماده - 8 - کمیسیون مناقصه پس از بررسی و ارزیابی پیشنهادات و تهیه جدول مقایسه از بین پیشنهاداتی که از نظر رعایت کلیه شرایط مناقصه مناسب و قابل قبول بوده و از لحاظ قیمت کل خارج از اعتدال نباشد ، مناسب ترین پیشنهاد از نظر فنی ، مالی و سایر شرایط را انتخاب و بشرح زیر عمل مینماید : در صورتی که مناسب ترین پیشنهاد حائز حداقل باشد ، آن پیشنهاد برنده شناخته میشود و در غیر اینصورت کمیسیون مناقصه باید ضمن اعلام نظر خود درباره مناسب ترین پیشنهاد مراتب را طی گزارشی به هیات مذکور در ماده 6 یا تبصره های 2 و 3 آن حسب مورد جهت اتخاذ تصمیم نهائی احاله نماید .
  • تبصره - 1 - هرگاه دو یا چند پیشنهاد در تمام شرایط مساوی باشند برنده اول و دوم با قرعه انتخاب خواهند شد .
  • تبصره - 2 - نفر دوم برنده مناقصه در مواردی غیر از مورت تبصره 1 پیشنهاد دهنده ایست که پیشنهادش بلافاصله پس از نفر اول و در جهت قیمت اضافی باشد و در صورتی که بیش از یک پیشنهاد واجد این شرط گردد نفر دوم با قرعه تعیین خواهد شد .
  • تبصره - 3 - هرگاه پیشنهاد واریانت در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد باید براساس بند های « ث » و « د » ماده 9 این آیین نامه عمل شود .
 • ماده - 9 - در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا قائم مقام وی بعلت شرایط خاص مناقصه های بین المللی اجرای روش های مقرر در مواد قبلی به مصلحت نباشد ، بترتیب زیر عمل خواهد شد :
  • بند - الف - دستگاه مناقصه گزار باید برآورد مقادیر اقلام و اجرای کار را بدون برآورد قیمت به ضمیمه سایر اسناد و مدارک مناقصه که تماما باید به تصویب مقام مجاز دستگاه اجرایی رسیده باشد ، در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد
  • بند - ب - مشخصات فنی و نقشه های کار مورد مناقصه باید به زبان انگلیسی و مدارک حقوقی به زبان فارسی و انگلیسی باشد و تصریح گردد که متن انگلیسی مدارک حقوقی جنبه راهنما دارد و فقط متن فارسی معتبر خواهد بود .
  • بند - پ - در صورتی که دستگاه مناقصه گزار به توضیحات تکمیلی و یا تجزیه قیمت های تمام یا قسمتی از عملیات مورد مناقصه و یا اطلاعات مربوط به امکانات اجرایی پیمانکار و نحوه اجرای کار و غیره احتیاج داشته باشد ، باید مراتب را در اسناد مناقصه یا برگ شرایط مناقصه ذکر نماید .
  • بند - ت - دستگاه مناقصه گزار روش تنظیم و ترتیب افتتاح و قرائت و بررسی پیشنهادات را طبق روش مذکور در ماده 6 این آیین نامه یا به هر ترتیب که مقتضی باشد معین و در اسناد مناقصه منعکس خواهد کرد .
  • بند - ث - هرگاه پیشهاد واریانت از جانب پیمانکاران نیز مورد توجه دستگاه مناقصه گزار باشد ، باید پیشنهاد واریانت منحصرا از پیمانکارانی پذیرفته شود که پیشنهاد اصلی را نیز تسلیم نموده باشند .
  • بند - ج - قیمت های واحد و یا قیمت های اجزای کار و همچنین قیمت مجموع پیشنهاد پیمانکار باید با حروف و عدد نوشته شود و در صورت وجود اختلاف رقمی که با حروف نوشته شده معتبر خواهد بود .
  • بند - چ - کمیسیون مناقصه پیشنهاد های واصله را که از لحاظ انطباق یا شرایط مناقصه و مشخصات کار قابل قبول باشد بررسی و ارزیابی و مقایسه مینماید .
  • بند - ح - برنده مناقصه باید منحصرا براساس مبلغ کل پیشنهادی تعیین شود در صورتی که در بر سی و کنترل قیمت های پیشنهادی پیمانکار معلوم شود که در حاصل ضرب مقادیر در قیمت های واحد و یا در جمع بندی و انتقال جمع مبالغ به صفحات بعد در جدول مقادیر و قیمت ها و یا در ریز قیمت های اجزای کار اختلافی وجود دارد ، باید مبلغ اختلاف روی کل قیمت های واحد و یا قیمت های اجزای کار به نحوی که قیمت کل پیشنهاد را تغییر ندهد ، بصورت یکنواخت سرشکن شود . قیمت های واحد و یا قیمت های اجزای کار که بترتیب فوق بدست می آید قیمت های پیمان و مبنای پرداخت صورت وضعیت ها خواهد بود .
  • بند - خ - کمیسیون مناقصه پس از بررسی پیشنهادات و تهیه جدول مقایسه از بین پیشنهاداتی که از نظر قیمت های واحد و یا اجزای کار متعادل و قابل قبول و از نظر سایر شرایط مناسب بوده و از لحاظ قیمت کل خارج از اعتدال نباشد مناسب ترین پیشنهاد از نظر فنی و مالی و سایر شرایط را انتخاب و برای تعیین برنده مناقصه مطابق ماده 8 این آیین نامه عمل می نمایند .
  • بند - د - در مورد پیشنهاد واریانت پیمانکار باید به مسئولیت خود برآورد مقادیر اقلام مختلف کار و قیمت های واحد پیشنهادی و یا قیمت های اجزای کار را بترتیب و شرایط که دستگاه مناقصه گزار تعیین میکند تهیه و پیشنهاد نماید . در اینگونه موارد هرگاه واریانت از نظر محاسبات فنی و امکانات اجرایی و سایر مشخصات قابل قبول و بصرفه و صلاح دولت تشخیص داده شود و پیشنهاد دهنده برنده شناخته شود کار بطور مقطوع به پیمانکار واگذار خواهد شد و برآورد مقادیر و قیمت های واحد و یا قیمت های اجزای کار برای پرداخت صورت وضعیت های موقت و در صورت لزوم تعدیل قیمت ها مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت ، پرداخت های موقت کار های مربوط به واریانت باید براساس مقدار کار انجام شده و تناسب آن با حجم کل کار صورت گیرد و جمع آن ها به هیچ وجه از 90 درصد کل مبلغ واریانت تجاوز ننماید . پروژه اجرایی کار های مربوط به واریانت طبق برنامه ای که باید در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده باشد توسط پیمانکار تهیه و پس از تصویب دستگاه مناقصه گزار اجرا میشود .
  • بند - ذ - در مناقصه های داخلی هرگاه دستگاه اجرایی با توجه به ماهیت مشخصات کار ، روش مذکور در این ماده را برای تعیین برنده مناقصه مناسب تشخیص دهد باید قبلا مراتب را همراه با گزارش توجیهی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و پس از جلب موافقت ازمان نسبت به دعوت مناقصه اقدام و طبق این ماده برنده مناقصه را تعیین نماید .
  • بند - ر - در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بعلت ماهیت کار مورد مناقصه ، اجرای روش های مذکور در این آیین نامه به مصلحت نباشد طبق روشی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید عمل میگردد .
 • ماده - 10 - با ابلاغ این آیین نامه کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه ها و تصویبنامه های قبلی ( از جمله تصویبنامه شماره 17164 مورخ 27/8/53 در مورد مناقصه های بین المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر موسسات اعتباری بین المللی به مناقصه گذاشته میشود ) و اجازه هاییکه به دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای طرح های عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آیین نامه میباشد لغو میگردد .