iranmatikanlogo
logo
 • بند - درآمد صندوق الف -
  • ماده - 1 - طبق ماده (۵۲) قانون تصفیه مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ و تصویبنامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۱۹ هیات وزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی از حاصل دارایی ورشکسته مطابق تصویبنامه نامبرده (۶ الی ۸) برداشت میشود .
  • ماده - 2 - اداره تصفیه هر حوزه حسابی در دفاتر خود به نام حساب درآمد صندوق الف باز و وجوهی را که بابت حق مقرر در ماده (۱) تحصیل میشود با ذکر مبلغی که حق نامبرده بدان تعلق گرفته در آن حساب ثبت مینماید .
  • ماده - 3 - حسابداری اداره کل تصفیه نیز حساب برای ثبت کلیه اقلام درآمد صندوق الف در دفاتر خود باز مینماید .
  • ماده - 4 - برای کلیه درآمد های صندوق الف اداره کل تصفیه حسابی در بانک ملی به نام درآمد صندوق الف باز خواهد نمود .
  • ماده - 5 - ادارات تصفیه شهرستان ها وجوه حاصله از آن محل را پس از ثبت در دفاتر حسابداری خود منتهی در ظرف ۲۴ ساعت به بانک ملی بابت حساب درآمد صندوق الف اداره کل تصفیه در مقابل اخذ دو نسخه قبض رسید واریز نموده و یک نسخه در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه دیگر را به حسابداری اداره کل تصفیه ارسال مینماید . حسابداری اداره کل تصفیه صورت بالا را رسیدگی نموده و نتیجه را به اداره فرستنده اعلام مینماید .
  • ماده - 6 - حق استفاده از حساب نامبرده با رییس اداره کل تصفیه و رییس اداره حسابداری که با هم امضا می نمایند خواهد بود .
  • ماده - 7 - وجه اعتبار اداره تصفیه هر حوزه طبق بودجه مصوبه همه ماهه از اداره کل تصفیه توسط بانک ملی به شهرستان ها ارسال و تحت نظر رییس حسابداری محل با رعایت مقررات به مصرف رسیده و در حساب های مربوطه ثبت و یک رونوشت از صورت حقوق و هزینه های پرداختی که حاوی امضا گیرندگان وجه باشد به مرکز ارسال خواهد شد . اداره تصفیه شهرستان ها مبلغی را به عنوان اعتبار متحرک برای هزینه های امور متوقفین از اداره کل تصفیه دریافت داشته و در آخر هر ماه صورت جامعی از کلیه هزینه ها با ذکر نام متوقف و نوع هزینه تهیه و به مرکز ارسال میدارد .
  • ماده - 8 - طرز بازرسی صندوق الف به شرحی است که در ماده (۱۱) آیین نامه صندوق ( ب ) پیش بینی گردیده است .
 • بند - درآمد صندوق ب -
  • ماده - 1 - طبق ماده (۵۴) قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق ( ب ) عبارت است :
   • بند - الف - از ۲۵% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضا دفاتر تجاری تعلق میگیرد .
   • بند - ب - از مبلغ موضوع اعتراضنامه که به موجب ماده (۲۹۳) قانون تجارت تنظیم میشد از قرار هر ۱۰ ریال ۱۰ دینار گرفته خواهد شد که نصف آن جزء درآمد عمومی کشور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق ( ب ) خواهد بود .
  • ماده - 2 - طرز وصول درآمد های نامبرده به قرار زیر میباشد :
   • بند - الف - متصدیان ثبت شرکت ها در ضمن وصول حقوق مندرجه در ماده (۱۰) قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۱/۲/۱۳۱۰ باید صدی ۲۵ اضافی را با رعایت ماده (۳) این آیین نامه وصول نمایند .
   • بند - ب - متصدیان مزبور در موقع وصول حقوق مذکور در ماده (۱۱) قانون تجارت و پس از احتساب حقوق مقرر در ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد باید ۲۵ درصد مجموع آن را با رعایت ماده ۳ این آیین نامه وصول نمایند .
   • بند - ج - متصدیان دفتر دادگاه ها مکلفند در موقع دریافت اعتراضنامه مذکور در ماده (۲۹۳) قانون تجارت از قرار هر ۱۰ ریال ۱۰ دینار ( یک درصد ) دریافت نموده و در قبال نصف آن تمبر روی اعتراضنامه الصاق و باطل و برای نصف دیگر طبق دستور ماده ۳ این آیین نامه عمل نمایند .
  • ماده - 3 - متصدیان ثبت شرکت ها و دفاتر دادگاه ها باید در موقع وصول درآمد های مقرر رسیدی مطابق نمونه پیوست در دو برگ صادر و برگ اول را به دهنده وجه تسلیم و برگ دوم را به صورتحساب های خود که به اداره تصفیه می فرستد پیوست نمایند قبوض نامبرده از طرف حسابداری اداره کل تصفیه شماره گذاری و مهر خواهد شد .
  • ماده - 4 - متصدیان مذکور در بالا منتها تا آخر وقت هر روز صورتحساب درآمد همان روز را طبق رونوشت قبوضی که در دست دارند روی نمونه های پیوست ثبت و قبض نامبرده را بدان الصاق نمایند .
  • ماده - 5 - متصدیان دادگاه ها باید کلیه وجوه درآمد روزانه را صبح روز بعد در مرکز به صندوق اداره حسابداری کل تصفیه به انضمام صورتحساب های مذکور در ماده ۴ این آیین نامه تحویل نموده و قبض رسید دریافت دارند . در شهرستان ها باید وجه را به حساب درآمد صندوق ( ب ) اداره کل تصفیه در مقابل رسیدی که در دو نسخه اخذ خواهند نمود مستقیما به بانک ملی پرداخت نموده و صورتحساب های مذکور در ماده ۴ این آیین نامه را به انضمام یک برگ رسید بانک ملی در اول و شانزدهم هر ماه به اداره تصفیه محل تسلیم نموده و اداره تصفیه نیز به فاصله سه روز رسیدگی کرده و صورتحساب ها را به مرکز ارسال خواهد داشت .
   • تبصره - - - در محل هایی که هنوز اداره تصفیه تشکیل نشده است هر دو نسخه صورتحساب یا پیوست های آن باید هر پانزده روز یک مرتبه از طرف دادگاه ها و ثبت شرکت ها به اداره حسابداری کل تصفیه فرستاده شده و تصدیق صورتحساب ها نیز از طرف اداره نامبرده به عمل خواهد آمد
  • ماده - 6 - متصدیان ثبت شرکت ها باید درآمد صندوق ( ب ) را منتهی تا آخر هر ماه به طرزی که در بالا قید گردیده در مرکز به صندوق حسابداری اداره کل تصفیه و در شهرستان ها به بانک ملی تسلیم نمایند .
  • ماده - 7 - حسابداری اداره کل تصفیه مکلف است منتهی در ظرف دو روز صورتحساب هایی که را که از بابت درآمد نامبرده دریافت میدارد رسیدگی نموده و در صورت صحت یک نسخه آن را امضا و به اداره مربوطه عودت دهد . در شهرستان ها وظیفه بالا را اداره تصفیه محل انجام خواهد داد .
  • ماده - 8 - اداره کل تصفیه در بانک ملی شعبه مرکزی حسابی به نام حساب درآمد صندوق ( ب ) باز و کلیه وجوه حاصله از این محل را به حساب مزبور واریز خواهد نمود
  • ماده - 9 - ادارات تصفیه در موقع لزوم میتوانند صورت درآمد های صندوق ( ب ) را با سوش ها و سایر اسناد و مدارک متصدیان دفاتر مربوطه تطبیق و بازرسی نمایند
  • ماده - 10 - در صورتی که بین اداره تصفیه و متصدیان دفاتر ثبت شرکت ها اختلافی حاصل شود رفع آن با نماینده ای که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود خواهد بود .
  • ماده - 11 - رسیدگی به حساب های صندوق ( ب ) اداره کل تصفیه با بازرسی خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری برای این کار تعیین میشود . بازرس نامبرده در پانزدهم هر ماه کلیه عملیات محاسباتی ماه گذشته را مطابق مندرجات دفاتر رسیدگی نموده و نتیجه را در دفتر آزمایش قید و در صورت مشاهده خلاف آن را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد .
  • ماده - 12 - آیین نامه شماره (۱۸۰۷۹) مصوب ۱۵/۷/۱۳۱۸ نسخ میشود .