iranmatikanlogo
logo
 • فصل - اول - کلیات
  • ماده - 1 - در اجرای ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی که پس از این « قانون » نامیده میشود ، اساسنامه سازمان بورسو اوراق بهادار که در این اساسنامه اختصارا « سازمان » نامیده میشود ، به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف تعریف شده در قانون از جمله نظارت بر بورس های اوراق بهادار و کالایی ، به شرح زیر میباشد .
  • ماده - 2 - اصطلاحات و واژه های اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون ، در این اساسنامه نیز به کار برده میشود .
  • ماده - 3 - سازمان ، موسسه عمومی غیر دولتی است و مقررات مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد .
  • ماده - 4 - مدت فعالیت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود است .
  • ماده - 5 - مرکز اصلی سازمان در تهران است و نشانی آن خیابان حافظ ، شماره 228 میباشد .
  • ماده - 6 - انحلال سازمان و تعیین تکلیف اموال و دارایی های آن و چگونگی ایفای تعهدات پس از انحلال ، به موجب قانون خواهد بود .
 • فصل - دوم - ارکان سازمان
  • ماده - 7 - ارکان سازمان عبارتند از : الف شورا ب هیات مدیره پ رییس سازمان ت حسابرس بازرس
  • ماده - 8 - شورا انجام وظایف مذکور در ماده (4) قانون را برعهده دارد .
   • تبصره - - - به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار اوراق بهادار ، شورا میتواند در شرایط اضطراری برخی از اختیارات خود را به رییس شورا تفویض نماید . آیین نامه تشخیص شرایط اضطراری و نیز حدود اختیارات قابل تفویض به رییس شورا به تصویب شورا خواهد رسید .
 • فصل - سوم - هیات مدیره
  • ماده - 9 - هیات مدیره سازمان متشکل از پنج عضو است که انجام وظایف مذکور در ماده (7) قانون را برعهده خواهند داشت . اعضای هیات مدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی و منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رییس شورا و با تصویب شورا برای مدت پنج سال انتخاب میشوند . رییس شورا حکم اعضای هیات مدیره را صادر میکند
  • ماده - 10 - اعضای هیات مدیره قبل از آغاز به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا حاضر شوند و به شرح زیر سوگند یاد کنند : این جانب که عضویت در هیات مدیره سازمان بورسو اوراق بهادار را پذیرفته ام ، با آگاهی کامل از مسئولیت خود در این سمت ، به خداوند قادر و متعال سوگند یاد میکنم که وظایف قانونی خود را در این زمینه به نحو احسن انجام دهم و نهایت دقت و بیطرفی را به کار بند م و در دوره مسئولیت خود از هیچ کوششی در جهت نیل به اهداف و انجام وظایف قانونی سازمان دریغ نورزم و در تصمیمات خود همواره مصالح کشور و عموم مردم ایران را در نظر گیرم و اسرار سازمان و هیات مدیره را حتی پس از پایان دوره مسئولیت خود ، حفظ و فقط در چارچوب قانون و مقررات اظهار کنم .
   • تبصره - - - سوگندنامه با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ ادای سوگند توسط هر یک از اعضای هیات مدیره امضا و در دبیرخانه شورا نگهداری خواهد شد .
  • ماده - 11 - اعضای هیات مدیره باید به طور تمام وقت در خدمت سازمان باشند و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت در سایر دستگاه ها ، بنگاه ها و نهاد ها اعم از دولتی و غیر دولتی را ندارند .
  • ماده - 12 - حقوق ، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره را شورا تعیین میکند .
  • ماده - 13 - رییس هیات مدیره از بین اعضای هیات مدیره ، با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد . رییس هیات مدیره ، رییس سازمان و بالاترین مقام اجرایی سازمان است .
   • تبصره - 1 - انتخاب مجدد رییس هیات مدیره برای دوره های بعد ، تا انقضای دوره عضویت وی در هیات مدیره بلامانع است .
   • تبصره - 2 - نایب رییس را هیات مدیره از بین اعضا انتخاب میکند .
  • ماده - 14 - هیات مدیره باید حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد .
  • ماده - 15 - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضا که یکی از آن ها رییس یا نایب رییس است ، رسمیت می یابد و هر عضو دارای یک حق رای است . تصمیمات هیات مدیره با حداقل سه رای موافق معتبر است .
  • ماده - 16 - اعضای هیات مدیره نمیتوانند حضور در جلسات هیات مدیره و حق رای خود را به دیگری واگذار کنند .
  • ماده - 17 - هیات مدیره دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر و با مسئولیت نایب رییس هیات مدیره فعالیت میکند . دبیرخانه هیات مدیره مرجع رسمی ابلاغ و استعلام مصوبات هیات مدیره خواهد بود .
  • ماده - 18 - دبیر هیات مدیره موظف است برای هر جلسه هیات مدیره صورتجلسه ای تنظیم و با درج تاریخ و ساعت و محل تشکیل جلسه ، اسامی حاضران و موضوعات مطرح شده در جلسه ، خلاصه مذاکرات و نظرات اعضا را ثبت کند و مصوبات جلسه را به امضای اعضای حاضر در جلسه برساند . اینصورتجلسه در دبیرخانه هیات مدیره به ترتیب تاریخ شماره گذاری و نگهداری خواهد شد .
   • تبصره - - - در مواردی که نایب رییس نتواند وظایف دبیری را انجام دهد ، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره ، مسئولیت وی را عهده دار خواهد بود .
  • ماده - 19 - در موارد ذیل ، شورا عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره را که مشمول عناوین مذکور باشد ، لغو و حسب مورد طبق قوانین مربوط اقدام مینماید : 1 در صورت صدور حکم قطعی از دادگاه صالح که مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد . 2 در صورتی که به تشخیص شورا یکی از شرایط مندرج در ماده (6) قانون زایل گردد . 3 تخلف از مقررات قانون ، اساسنامه و یا سایر مقررات مربوط ، به تشخیص شورا . 4 از دست دادن توانایی جسمانی و روانی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص شورا . 5 عدم حضور غیر موجه در جلسات هیات مدیره ، بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال .
 • فصل - چهارم - وظایف و اختیارات رییس سازمان
  • ماده - 20 - رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و کلیه اختیارات لازم برای اداره امور سازمان جز آنچه به موجب قانون یا اساسنامه به مرجع دیگری محول شده است را دارا میباشد و نماینده سازمان نزد کلیه مراجع است و به طور کلی علاوه بر اختیار استخدام و انفصال موقت یا دایم کارکنان و تعیین شغل و سمت و حقوق و مزایا و ترفیع آن ها و انجام تمام امور داخلی و اداری سازمان در محدوده این اساسنامه و مقررات مربوط ، دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود : الف اجرای مصوبات شورا و هیات مدیره . به انجام هر نوع معامله قطعی ، شرطی ، رهنی ، اجاری و انعقاد کلیه قرارداد ها به نام سازمان و تغییر ، تبدیل ، فسخ ، اقاله و ابطال آن ها نسبت به اموال منقول ، غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار سازمان به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع ذی ربط قضایی و غیر قضایی و در کلیه مراحل ، سرمایه گذاری ، تاسیس و یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر برای انجام وظایف و تحقق اهداف سازمان . پ اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی ( مدنی ) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی و تمامی مراحل ، با حق مصالحه و سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و داوری ، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا در امور دادرسی ، اداری و اجرایی ، تعیین میزان حق الوکاله وکیل و تعیین مصدق و کارشناس ، اعتراض به نظر کارشناس ، همچنین اقامه دعوی ، مطالبه خسارت ، استرداد دعوی ، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقدام به طرح دعوی متقابل و دفاع از آن ، تقاضای تامین خواسته یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات سازمان ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، تملک اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی در قبال مطالبات سازمان اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات . ت افتتاح حساب به نام سازمان نزد بانک ها و موسسات مالی . ث تهیه و تنظیم بودجه ، ترازنامه ، حساب درآمد و هزینه ، برنامه ها به همراه گزارش فعالیت بازار اوراق بهادار و عملکرد سازمان و تسلیم آن به هیات مدیره . ج اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری سازمان که در این اساسنامه صراحتا جزء وظایف و مسئولیت های سایر ارکان سازمان قرار نگرفته است . چ انجام سایر وظایف و ماموریت هایی که از طرف شورا یا هیات مدیره به وی محول میشود
   • تبصره - - - رییس سازمان میتواند قسمتی از اختیارت و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان سازمان تفویض نماید .
 • فصل - پنجم - حسابرس بازرس
  • ماده - 21 - حسابرس بازرس سازمان از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ، توسط شورا برای مدت یک سال انتخاب میشود . انتخاب مجدد حسابرس بازرس با تشخیص شورا بلامانع است .
   • تبصره - 1 - شورا هر زمان که بخواهد ، میتواند حسابرس بازرس را پس از تعیین جانشین بر کنار کند .
   • تبصره - 2 - حسابرس بازرس موظف است پذیرش مسئولیت را کتبا به شورا اعلام کند تا در سوابق مربوط در دبیرخانه شورا نگهداری شود .
  • ماده - 22 - حسابرس بازرس موظف است هرگونه قصور یا تقصیر در ارایه اطلاعات مؤثر بر گزارش حسابرسی از سوی اعضای هیات مدیره ، یا موارد مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط را در گزارش خود منعکس نماید .
  • ماده - 23 - حسابرس بازرس موظف است نسخه ایاز مکاتبات مهم خود با سازمان ، از جمله نامه مدیریت در زمینه کنترل های داخلی را به هیات مدیره و شورا ارسال کند .
  • ماده - 24 - تعیین حق الزحمه حسابرس بازرس با شوراست . پرداخت هرگونه وجه خارج از مصوبات شورا به حسابرس بازرس و شرکا یا کارکنان وی از طرف سازمان ممنوع است .
 • فصل - ششم - امور مالی سازمان
  • ماده - 25 - سال مالی سازمان برابر یک سال شمسی است که به جز سال اول ، از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد . سال اول فعالیت سازمان از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند همان سال خواهد بود .
  • ماده - 26 - منابع درآمدی سازمان به قرار زیر است : 1 وجوه دریافتی بابت ثبت اوراق بهادار و صدور مجوز های مذکور در ماده (7) قانون . 2 وجوه دریافتی از ناشران اوراق بهادار . 3 وجوه دریافتی بابت بخشی از کارمزد معاملات اوراق بهادار در بورس های اوراق بهادار و کالایی ، بازار خارج از بورسو بازار مشتقه . 4 وجوه دریافتی بابت هزینه های رسیدگی به اختلافات اشخاص در سازمان . 5 وجوه دریافتی بابت نظارت بر فعالیت های اشخاصی که مطابق قانون برای آن ها مجوز صادر شده است . 6 سایر منابع درآمدی .
   • تبصره - 1 - سازمان موظف به تامین هزینه های خود است و لذا دربودجه عمومی ردیف اعتباری خاصی نخواهد داشت .
   • تبصره - 2 - تعیین مآخذ و منابع درآمدی سازمان ، تعرفه وجوه دریافتی و مبانی محاسبه ، نحوه وصول ، ضمانت های اجرایی و سایر موارد مرتبط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید .
   • تبصره - 3 - تغییرات نرخ های قابل اعمال مشمول این ماده در ابتدای هر سال از طریق جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید .
  • ماده - 27 - درآمد های سازمان در هر سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها ، استهلاک ها و ذخیره های همان سال به عنوان مازاد ( کسری ) در حساب ها و صورت های مالی سازمان شناسایی میشود .
  • ماده - 28 - بودجه سازمان برای هر سال مالی به جز سال اول باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال مالی قبل توسط هیات مدیره تنظیم و به شورا پیشنهاد گردد .
   • تبصره - 1 - در صورت عدم تصویب بودجه توسط شورا ، هیات مدیره میتواند با مجوز شورا نسبت به اجرای بودجه پیشنهادی خود به ماخذ یک دوازدهم در هر ماه اقدام نماید .
   • تبصره - 2 - تفاوت پرداخت ها با ارقام هر یک از ردیف های بودجه مصوب تا ده درصد نیاز به اصلاحیه بودجه ندارد ، لکن تجاوز از این حد نیازمند تهیه اصلاحیه بودجه برای تصویب در شوراست .
   • تبصره - 3 - در صورتی که درآمد های پیش بینی شده دربودجه سازمان متناسب با هزینه های آن نباشد ، با تصویب شورا میتواند از کمک های دولت استفاده نماید .
  • ماده - 29 - سازمان میتواند وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک ها سپرده گذاری یا در اوراق مشارکت مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نماید .
  • ماده - 30 - انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط سازمان ممنوع است .
  • ماده - 31 - تصویب صورت های مالی سازمان برای هر دوره مالی توسط شورا به منزله مفاصاحساب هیات مدیره برای همان دوره مالی است .
  • ماده - 32 - اسناد و اوراق تعهدآور ، قرارداد هایی که تعهد مالی برای سازمان ایجاد میکنند ، چک ها ، بروات ، سفته ها و سایر اوراق تجاری سازمان با امضای ثابت رییس و یک عضو از دو عضو دیگر هیات مدیره سازمان معتبر خواهد بود .
   • تبصره - - - دو عضو دیگر صاحب امضا توسط هیات مدیره تعیین خواهند شد .
 • فصل - هفتم - سایر موارد
  • ماده - 33 - این اساسنامه با پیشنهاد شورا و تصویب هیات وزیران قابل تغییر و اصلاح است .
  • ماده - 34 - موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه خواهد بود . معاون اول رییس جمهور پرویز داودی