iranmatikanlogo
logo
  • توضیحات - - - نظر به اینکه در تصویبنامه شماره 115050/ ت 46416 ه مورخ 6/6/1390، عبارت « مورخ 19/5/1390» به صورت « مورخ 19/5/1389» تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام میشود .