iranmatikanlogo
logo
  • توضیحات - - - با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب هیات محترم وزیران به شماره 83379/ ت 45910 که مورخ 21/4/90 واردات و صادرات منابع و مواد ژنتیکی دامی منوط به صدور مجوز فنی توسط مرکز اصلاح نژاد کشور و صدور مجوز بهداشتی توسط آن سازمان بوده و ورود و صدور منابع و مواد ژنتیکی بدون داشتن این دو مجوز ممنوع میباشد . لذا تقاضا دارد دستور فرمایید ضمن رعایت مقررات مربوطه از اجازه صدور ، ورود ، ترخیص ، توزیع و مصرف این منابع و مواد بدون اخذ مجوز های مربوطه ( فنی و بهداشتی ) جلوگیری بعمل آید .