iranmatikanlogo
logo
 • بند - 1 - یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1390 به شرح جدول زیر از محل جزء (2) ردیف 520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور توزیع میشود : ردیف عنوان یارانه ( میلیارد ریال ) 1 بهینه سازی در مصرف سموم ، کود شیمیایی و مبارزه هوایی با آفات عمومی 20 2 حمایت از شبکه های خدمات فنی و مشاوره ای بخش غیر دولتی جهت تامین و توزیع نهاده ها ، عوامل تولید و خدمات کشاورزی در قالب صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی 500 3 توسعه خدمات بهداشتی ، درمانی دام های روستایی و عشایری و واکسن دام ، سموم ، مواد ضد عفونی کننده بیولوژیک 80 4 کود شیمیایی 5630 5 بذر 200 6 انواع نهال 50 7 اصلاح نژاد دام روستایی 20 جمع کل 6500
  • تبصره - - - جا به جایی بین مقادیر پیش بینی شده به شرط عدم تغییر در سقف اعتبار و مقدار توسط وزارت جهاد کشاورزی به استثناء ردیف (2) مجاز است
 • بند - 2 - سقف مقدار توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی در سال 1390 با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات و از زمان ابلاغ این تصویبنامه با احتساب هزینه های تبعی و در سقف اعتبار جدول فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی به شرح جدول زیر تعیین میشود
 • بند - 3 - شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است تا سقف تعیین شده در جدول موضوع بند (2) نسبت به تامین کود از ته ( اوره و نیترات آمونیوم ) براساس (90%) میانگین قیمت کود صادراتی طی دوره 45 روزه و کود نیترات آمونیوم مخلوط با فسفات براساس (90%) میانگین قیمت سه ماهه فوب خلیج فارس موردنیاز وزارت جهاد کشاورزی از واحد های تولید کننده کود اقدام نماید
 • بند - 4 - به منظور تامین نیاز بخش کشاورزی به کود شیمیایی غیر یارانه ای و مقابله با توزیع قاچاق آن ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص توزیع و فروش کود با قیمت آزاد در بازار داخلی کشور ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه اقدام نماید . تبصره واحد هایی که در طرح فروش آزاد کود مشارکت می نمایند ، باید اطلاعات مواد اولیه ، تولید و توزیع انواع کود خود را در قالب سامانه ای که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی میگردد ، وارد نمایند
 • بند - 5 - هزینه تبعی ناشی از تدارکات و توزیع انواع کود شیمیایی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در سقف اعتبار ردیف (4) جدول موضوع بند (1) تعیین و ابلاغ خواهد شد
 • بند - 6 - کارمزد عوامل توزیع و انواع کود شیمیایی معادل پنج درصد (5%) قیمت انواع کود شیمیایی تعیین میگردد
  • تبصره - - - واحد های تولید کننده کود شیمیایی موظف مشخصات واحد های تولیدی ، قیمت انواع کود شیمیایی و هزینه کارمزد عوامل توزیع را به صورت روشن روی کیسه های کود درج نمایند
 • بند - 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است ما به التفاوت توزیع انواع کود شیمیایی را از ابتدای سال جاری تا زمان ابلاغ این تصویبنامه بر مبنای فروش سال 1389 که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور محاسبه و تایید میگردد از سرجمع اعتبارات یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند (1) این تصویبنامه تسویه نماید