iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - تشکیلات سازمان بورسو اوراق بهادار که به اختصار تشکیلات سازمان نامیده میشود به شرح مواد این تصویبنامه است .
 • ماده - 2 - سازمان دارای چهار معاونت به شرح زیر است : الف معاونت نظارت بر نهاد های مالی ب معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران ج معاونت اجرایی د معاونت حقوقی
 • ماده - 3 - سازمان علاوه بر معاونت ها ، دارای واحد های اداری دیگری به شرح زیر است که به طور مستقیم زیر نظر رییس سازمان فعالیت خواهند کرد : 1 مدیریت روابط عمومی و بین الملل 2 مدیریت پژوهش ، توسعه و مطالعات اسلامی 3 مدیریت حراست
 • ماده - 4 - شرح تفصیلی وظایف هر یک از واحد های اداری سازمان و همچنین رده های استخدامی آنان در چارچوب اساسنامه و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره سازمان خواهد رسید .
 • ماده - 5 - کار گروه های تخصصی هیات مدیره پس از تصویب هیات مدیره ، تشکیل میگردد . اعضای هیات مدیره در قالب کار گروه های تخصصی فعالیت خواهند کرد . هر یک از اعضای هیات مدیره نظارت بر بخشی از عملیات اجرایی سازمان را با تعیین رییس سازمان برعهده خواهند گرفت .
 • ماده - 6 - بورس ها ، کانون ها ، نهاد های مالی و سایر شرکت هایی که مجوز خود را از سازمان یا شورا دریافت نموده اند موظفند ساختار نظارتی خود را در چارچوب مصوبات سازمان شکل دهند .
 • ماده - 7 - شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده (6) این تصویبنامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام میگیرد .
 • ماده - 8 - چارچوب گزارشات بورس ها ، نهاد های مالی و سایر شرکت هایی که مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نموده اند به موجب دستورالعملی است که به تصویب سازمان می رسد .
 • ماده - 9 - بورس ها ، کانون ها و شرکت هایی که مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نموده اند موظفند گزارشات درخواستی سازمان را به نحوی که سازمان معین میکند به سازمان ارایه دهند .
 • ماده - 10 - سازمان محتوای اطلاعات موردنیاز خود از گزارشات ویژه حسابرسان و بازرسان را تعیین خواهد نمود و آنان موظفند که براساس آن اقدام نمایند .
 • ماده - 11 - رییس سازمان بورسو اوراق بهادار همطراز معاون وزیر میباشد .
 • ماده - 12 - نمودار سازمانی و تشکیلات سازمان به شرح نمودار پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت میباشد ، است . معاون اول رییس جمهور پرویز داودی