در این قسمت فقط کافی است با وارد کردن شماره ناحیه

مورد نظر خود به عدد کلید مراجع صالح به رسیدگی

در آن ناحیه به صورت فهرستی از دادسرا ها

شورای حل اختلاف و مجتمع قضایی را مشاهده نمایید.